Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

MODA BAGNO: Αποφάσεις ΓΣ (Ορθή επανάληψη)

Σύμφωνα με το άρθρο 4.1.3.3 του Κανονισμού του Χ.Α.Α. και το άρθρο 133 παρ. 2 του ν. 4548/2018, ανακοινώνεται ότι πραγματοποιήθηκε στις 02/08/2021 η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εισηγμένης ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ – MODA BAGNO ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΛΑΚΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ - MODA BAGNO Α.Ε.» στα γραφεία της εταιρείας (Χαλάνδρι, οδός Αναπαύσεως αριθ. 50, 2ος όροφος) και παρέστησαν τρεις (3) μέτοχοι κατέχοντες 16.164.745 μετοχές επί συνόλου 18.810.000 μετοχών, εκπροσωπούντες το 85,94% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Επομένως, η Γενική Συνέλευση συνεδρίασε έγκυρα, ευρισκόμενη σε απαρτία.

Οι μέτοχοι της εταιρείας «Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ -MODA BAGNO Α.Ε.» έλαβαν τις κατωτέρω αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Συγκεκριμένα:

1. Εγκρίθηκαν ομόφωνα από τους τρεις (3) παρισταμένους μετόχους, ήτοι με ψήφους 16.164.745 μετοχές επί συνόλου 18.810.000, έναντι καμίας (0) αρνητικής και με ποσοστό 85,94% η ετήσια Οικονομική Έκθεσης της Εταιρείας της εταιρικής χρήσης 2020 (01/01/2020 – 31/12/2020), μετά των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων σε ατομική και ενοποιημένη βάση, η Έκθεση του Δ.Σ., η έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου και η Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή.

2. Αποφασίσθηκε ομόφωνα από τους τρεις (3) παρισταμένους μετόχους, ήτοι με ψήφους 16.164.745 επί συνόλου 18.810.000 έναντι καμίας (0) αρνητικής και με ποσοστό 85,94%, η έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2020-31.12.2020 κατά το άρθρο 108 του ν. 4548/2018 και η απαλλαγή των Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2020 κατά το άρθρο 117 παρ. 1 περ. γ του ν. 4548/2018, με ψήφους 16.164.745.

3. Εγκρίθηκε ομόφωνα από τους τρεις (3) παρισταμένους μετόχους, ήτοι με ψήφους 16.164.745 επί συνόλου 18.810.000 έναντι καμίας (0) αρνητικής και με ποσοστό 85,94%, η μη διανομή μερίσματος στους κατόχους μετοχών της εταιρείας λόγω της οριακής κερδοφορίας που εμφάνισε η εταιρεία κατά τη χρήση 2020 και λόγω συσσωρευμένων ζημιών των προηγουμένων ετών.

4. Εγκρίθηκε ομόφωνα από τους τρεις (3) παρισταμένους μετόχους, ήτοι με ψήφους 16.164.745 επί συνόλου 18.810.000 έναντι καμίας (0) αρνητικής και με ποσοστό 85,94%, η μηνιαία αμοιβή του Προέδρου του Δ.Σ. και Διευθύνοντος Συμβούλου ποσού ΕΥΡΩ τέσσερις χιλιάδες εκατόν ογδόντα ευρώ και πενήντα λεπτά (4.180,50 ευρώ) για το χρονικό διάστημα από 01/01/2020 – 31/12/2020 και προεγκρίθηκε ομόφωνα από τους τρεις (3) παρισταμένους μετόχους, ήτοι με ψήφους 16.164.745 επί συνόλου 18.810.000 έναντι καμίας (0) αρνητικής και με ποσοστό 85,94%, η ετήσια αμοιβή ποσού ΕΥΡΩ πενήντα χιλιάδων εκατόν εξήντα έξι (50.166,00 €) του Προέδρου του Δ.Σ. και Διευθύνοντος Συμβούλου για το χρονικό διάστημα από 01/01/2021 – 31/12/2021.

Περαιτέρω, εγκρίθηκε ομόφωνα από τους τρεις (3) παρισταμένους μετόχους, ήτοι με ψήφους 16.164.745 επί συνόλου 18.810.000 έναντι καμίας (0) αρνητικής και με ποσοστό 85,94% η μη καταβολή αμοιβών στα μέλη του Δ.Σ κ.κ Γεώργιο Βασιλειάδη, Παναγιώτα Γώγου και Κωνσταντίνο Καραγκούνη κατά το χρονικό διάστημα από 01/01/2020 – 31/12/2020. Τέλος, αποφασίσθηκε ομόφωνα από τους τρεις (3) παρισταμένους μετόχους, ήτοι με ψήφους 16.164.745 επί συνόλου 18.810.000 έναντι καμίας (0) αρνητικής και με ποσοστό 85,94%, η μη καταβολής αμοιβής στα μέλη του Δ.Σ. κ.κ. Γεώργιο Βασιλειάδη, Παναγιώτα Γώγου, Δημήτριο Ρέππα και Σαλώμη Δερμάτη για το χρονικό διάστημα από 01/01/2021 – 30/12/2021. 5. Εγκρίθηκε ομόφωνα από τους τρεις (3) παρισταμένους μετόχους, ήτοι με ψήφους 16.164.745 επί συνόλου 18.810.000 έναντι καμίας (0) αρνητικής και με ποσοστό 85,94% η έκθεση αποδοχών της εταιρείας για την χρήση 01/01/2020 – 31/12/2020.

6. Εκλέχθηκε ομόφωνα από τους τρεις (3) παρισταμένους μετόχους, ήτοι με ψήφους 16.164.745 επί συνόλου 18.810.000 έναντι καμίας (0) αρνητικής και με ποσοστό 85,94%, η Ελεγκτική εταιρεία GOODWILL AUDIT SERVICES A.E. (ΑΜ ΣΟΕΛ 191 - ΑΜ ΕΛΤΕ 62) ως αρμόδια για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης από 01/01/2021 έως 31/12/2021 και στη συνέχεια εκλέχθηκαν ομόφωνα οι κ.κ. Ηρακλής Βαρλάμης του Βασιλείου με ΑΜ ΣΟΕΛ 60741 ως Τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής και Ιωάννης Ρέππας του Αναστασίου με ΑΜ ΣΟΕΛ 59141 ως Αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, για τη χρήση από 01/01/2020 έως 31/12/2020.

7. Εγκρίθηκε ομόφωνα από τους τρεις (3) παρισταμένους μετόχους, ήτοι με ψήφους 16.164.745 επί συνόλου 18.810.000 έναντι καμίας (0) αρνητικής και με ποσοστό 85,94% η πολιτική καταλληλόλητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις επιταγές της ισχύουσας νομοθεσίας.

8. Εκλέχθηκε ομόφωνα από τους τρεις (3) παρισταμένους μετόχους, ήτοι με ψήφους 16.164.745 επί συνόλου 18.810.000 έναντι καμίας (0) αρνητικής και με ποσοστό 85,94%, το νέο πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, το οποίο έχει τριετή θητεία ήτοι έως την 01.08.2024 και απαρτίζεται από τα κάτωθι μέλη: 1. Νικόλαο – Ελευθέριο Βαρβέρη του Ευαγγέλου και της Σουλτάνας, 2. Παναγιώτα Γώγου του Ηλία και της Αντωνίας, 3. Γεώργιο Βασιλειάδη του Κωνσταντίνου και της Πασχαλίας, 4. Δημήτριο Ρέππα του Χαραλάμπους και της Καλυψούς, και 5. Σαλώμη Δερμάτη του Πολυχρόνη και της Παρασκευής, εκ των οποίων ορίστηκαν ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά ο Δημήτριος Ρέππας και η Σαλώμη Δερμάτη, για τους οποίους επιβεβαιώθηκε εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας στην Τακτική Γενική Συνέλευση ότι τα ανωτέρω δύο (2) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη πληρούν, πέραν των κριτηρίων της Πολιτικής Καταλληλότητας που η εν λόγω Γενική Συνέλευση ενέκρινε, και τα κριτήρια ανεξαρτησίας των παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 του Ν.4706/2020. Εν συνεχεία, δυνάμει της από 02/08/2021 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, τα ανωτέρω μέλη του ΔΣ συγκροτήθηκαν ομόφωνα σε σώμα ως εξής: Νικόλαος–Ελευθέριος Βαρβέρης του Ευαγγέλου, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος Παναγιώτα Γώγου του Ηλία, Αντιπρόεδρος Γεώργιος Βασιλειάδης του Κωνσταντίνου, μη εκτελεστικό μέλος Δημήτριος Ρέππας, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Σαλώμη Δερμάτη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δυνάμει της ίδιας ως άνω αποφάσεως του ΔΣ, αποφασίστηκε ομόφωνα από αυτό η ανάθεση της εκπροσώπησης της Εταιρείας στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτής, κ. Νικόλαο – Ελευθέριο Βαρβέρη, ο οποίος δύναται να εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ενώπιον οιασδήποτε Αρχής, Οργανισμού και εν γένει ενώπιον φυσικών και νομικών προσώπων ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου, ως και ενώπιον οποιουδήποτε Δικαστηρίου ή Δικαστικής Αρχής, ενεργώντας επ’ονόματι και για λογαριασμό της εταιρείας και δεσμεύοντάς την για κάθε πράξη εντός του εταιρικού σκοπού, με μόνη την υπογραφή του, εκτός από τις περιπτώσεις για τις οποίες απαιτείται συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με ρητή διάταξη νόμου ή του καταστατικού ή της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Επίσης ο τελευταίος δύναται να να παρέχει εξουσιοδότηση σε τρίτα πρόσωπα για την εκπροσώπηση της εταιρείας για ειδικά οριζόμενες πράξεις, κατόπιν συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου ή έγγραφης εξουσιοδότησης, εάν δεν απαιτείται συμβολαιογραφική τοιαύτη, στην οποία θα ορίζονται ρητά οι πράξεις προς διενέργεια.

9. Εκλέχθηκε ομόφωνα από τους τρεις (3) παρισταμένους μετόχους, ήτοι με ψήφους 16.164.745 επί συνόλου 18.810.000 έναντι καμίας (0) αρνητικής και με ποσοστό 85,94%, τετραμελής Επιτροπή Ελέγχου, με τριετή θητεία, ήτοι έως την 01.08.2024, ως εξής: - απαρτιζόμενη από δύο (2) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ένα (1) μη εκτελεστικό Μέλος του ΔΣ και ένα (1) μη μέλος του ΔΣ, ο οποίος πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του ν. 4706/2020

- Ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου εκλέχθηκαν οι κ.κ. Αθανάσιος Πάφος, ο οποίος δεν είναι μέλος του Δ.Σ. και πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας που προβλέπονται στο άρθρο 9 του ν. 4706/2020, Δημήτριος Ρέππας, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ., Σαλώμη Δερμάτη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ και και ένα ακόμη Μη Εκτελεστικό Μέλος του ΔΣ, το οποίο θα ορισθεί από το ΔΣ, σε επόμενη συνεδρίασή του. Ως εκ τούτου η Γενική Συνέλευση εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας όπως με απόφασή του ορίσει, σύμφωνα με τα κριτήρια του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, το τέταρτο μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, το οποίο θα αποτελεί Μη Εκτελεστικό Μέλος του, όπως αυτό θα προκύψει κατόπιν της συγκρότησης αυτού σε σώμα.

- Τα μέλη της επιτροπής εκλέχτηκαν μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, αφού διαπιστώθηκε η πλήρωση των κριτηρίων και προϋποθέσεων του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει.

- Συγκεκριμένα, Τα μέλη της επιτροπής εκλέχτηκαν μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, αφού διαπιστώθηκε η πλήρωση των κριτηρίων και προϋποθέσεων του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει. Συγκεκριμένα, τα Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου πληρούν τεκμηριωμένα τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, πληρούν στην πλειοψηφία τους τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, διαθέτουν όλοι επαρκή γνώση του τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία και είναι σε θέση να υλοποιήσουν τις αρμοδιότητες και τις υποχρεώσεις τους και ο κος Αθανάσιος Πάφος (τρίτος, μη μέλος ΔΣ) διαθέτει επαρκή γνώση στην ελεγκτική και τη λογιστική.

- Η Επιτροπή θα έχει τριετή (3) θητεία, παρατεινόμενη αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας της. - Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου θα εκλεγεί από τα μέλη της κατά τη συνεδρίαση για τη συγκρότηση αυτής σε σώμα και θα έχει την ιδιότητα του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά την έννοια των σχετικών διατάξεων του Ν. 4449/2017.

- Οι υποχρεώσεις, αρμοδιότητες και τα καθήκοντα της εν λόγω Επιτροπής προβλέπονται στο άρθρο 44 του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει, και περιγράφονται και στον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου που έχει εγκριθεί από την Εταιρεία. Κατόπιν δυνάμει της από 02.08.2021 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, το τελευταίο, αφού διαπίστωσε ότι πληρεί τεκμηριωμένα τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017 και διαθέτει επαρκή γνώση του τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία (στον τομέα του Εμπορίου) και είναι σε θέση να υλοποιήσει τις αρμοδιότητες και τις υποχρεώσεις του, όρισε τον Γεώργιο Βασιλειάδη Μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ, ως το τέταρτο μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, ενώ τα υπόλοιπα μέλη της τελευταίας εξελέγησαν δυνάμει της από 02.08.2021 αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης. Κατόπιν δυνάμει της από 02.08.2021 αποφάσεως της Επιτροπής Ελέγχου, αυτή συγκροτήθηκε σε σώμα και Πρόεδρος της εξελέγη ο κος Δημήτριος Ρέππας, Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό Μέλος του ΔΣ. Γραμματέας της Επιτροπής Ελέγχου ορίζεται ο κος. Αθανάσιος Πάφος του Χρήστου.

Ο κος Αθανάσιος Πάφος, ο οποίος που είναι ανεξάρτητο από την ελεγχόμενη οντότητα, με επαρκή γνώση και εμπειρία στην λογιστική, θα παρίσταται υποχρεωτικώς στις συνεδριάσεις της επιτροπής ελέγχου που αφορούν στην έγκριση των οικονομικών καταστάσεων. 10. Κατόπιν συζήτησης και ψηφοφορίας οι παριστάμενοι μέτοχοι ομόφωνα αποφάσισαν, ήτοι με ψήφους 16.164.745 επί συνόλου 18.810.000 έναντι καμίας (0) αρνητικής και με ποσοστό 85,94%, να μη συζητηθεί το εν λόγω θέμα ημερήσιας διάταξης και η σύσταση Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων να γίνει σύμφωνα με τα άρθρα 10, 11 και 12 του Νόμου 4706/2020 από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Δεν ελήφθησαν περαιτέρω αποφάσεις

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v