Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

FOLLI-FOLLIE: Προαναγγελία ΓΣ

Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιήσει η FOLLI-FOLLIE την 10η Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μ.μ., στην έδρα της Εταιρείας στον Άγιο Στέφανο Αττικής, επί του 23ου χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών - Λαμίας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση των ετήσιων εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της διαχειριστικής χρήσεως 1.1.2019 - 31.12.2019.

2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας, η οποία έλαβε χώρα κατά την χρήση 1.1.2019 - 31.12.2019, και απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την διαχείριση της Εταιρείας.

3. Λήψη απόφασης για απαλλαγή των μελών του (τρέχοντος) Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως σχετικά με την σύνταξη και τον τακτικό έλεγχο των ετήσιων εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων για την χρήση 1.1.2019 - 31.12.2019.

4. Εκλογή Ορκωτών Λογιστών - Ελεγκτών για την χρήση 2020 και καθορισμός της αμοιβής τους.

5. Συζήτηση επί της έκθεσης αποδοχών του οικονομικού έτους 2019 και παροχή συμβουλευτικής ψήφου κατ' άρθρον 112 §3 Ν. 4548/2018.

6. Έγκριση των πάσης φύσεως αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που καταβλήθηκαν στην χρήση 2019. 7. Παρουσίαση έκθεσης πεπραγμένων από την Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας (κατ’ άρθρον 44 §1 εδ. θ’ του Ν. 4449/2017). 8. Διάφορες ανακοινώσεις και ενημερώσεις.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης - σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας – απαρτίας για τη λήψη αποφάσεων επί των ανωτέρω θεμάτων της ημερήσιας PV: 3056999.1 διάταξης κατά την ημερομηνία της 10.9.2021, καλούνται οι μέτοχοι σε Α΄ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση, την 30.9.2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 μ.μ. στην έδρα της Εταιρείας, στον Άγιο Στέφανο Αττικής, επί του 23ου χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών - Λαμίας, χωρίς την δημοσίευση νέας πρόσκλησης. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της τυχόν Α’ Επαναληπτικής Συνελεύσεως θα είναι τα ανωτέρω αναφερόμενα.

Εταιρική χρήση 2021

Αντίστοιχα, Τακτική Γενική Συνέλευση, θα πραγματοποιήσει η Folli- Follieτην 10η Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 1:00 μ.μ., στην έδρα της Εταιρείας στον Άγιο Στέφανο Αττικής, επί του 23ου χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών - Λαμίας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση των ετήσιων εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της διαχειριστικής χρήσεως 1.1.2020 - 31.12.2020.

2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας (κατ’ άρθρον 108 του Ν. 4548/2018) και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών, αναφορικά με την εταιρική χρήση 1.1.2020 – 31.12.2020 (κατ’ άρθρον 117 §1 περ. (γ) του Ν. 4548/2018).

3. Εκλογή Ορκωτών Λογιστών - Ελεγκτών για την χρήση 2020 και καθορισμός της αμοιβής τους.

4. Έγκριση της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας (κατ’ άρθρον 110 §2 του Ν. 4548/2018).

5. Συζήτηση επί της έκθεσης αποδοχών του οικονομικού έτους 2020 και παροχή συμβουλευτικής ψήφου κατ' άρθρον 112 §3 Ν. 4548/2018.

6. Έγκριση των πάσης φύσεως αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που καταβλήθηκαν στην χρήση 2020. 7. Διάφορες ανακοινώσεις και ενημερώσεις.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v