ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ: Αποφάσεις ΓΣ

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας «ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ Ν.Α.Ε.» που συνήλθε την 01.09.2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16.30, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στον Άλιμο Αττικής, παρέστησαν επτά (7) μέτοχοι, δικαιούχοι 4.882.789 επί συνόλου 7.595.160 κοινών μετά ψήφου ονομαστικών μετοχών της εταιρείας, ήτοι ποσοστό απαρτίας 64,29% και η Γενική Συνέλευση, με την απαιτούμενη από τον Νόμο και το Καταστατικό απαρτία, αποφάσισε τα κάτωθι:

1) Ενέκρινε την Ετήσια Οικονομική Έκθεση  μετά των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρείας και του Ομίλου για την χρήση 1.1. - 31.12.2020, καθώς και τη σχετική έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή.

Απαρτία 64,29% (ήτοι 4.882.789 μετοχές και ψήφοι επί συνόλου 7.595.160) και πλειοψηφία 100% (ήτοι 4.882.789 μετοχές και ψήφοι υπέρ επί ισαρίθμων παρισταμένων).

2) Ενέκρινε την συνολική διαχείριση της άνω χρήσης 1.1. - 31.12.2020 και απάλλαξε τον Ορκωτό Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της χρήσης 2020.

Απαρτία 64,29% (ήτοι 4.882.789 μετοχές και ψήφοι επί συνόλου 7.595.160) και πλειοψηφία 100% (ήτοι 4.882.789 μετοχές και ψήφοι υπέρ επί ισαρίθμων παρισταμένων).

3) Εξέλεξε ως Ορκωτούς Ελεγκτές για τη χρήση 01.01.2021 - 31.12.2021 τον ελεγκτικό οίκο «ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.Ο.Ε» (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ 125) και συγκεκριμένα και συγκεκριμένα ως τακτικό ελεγκτή τον κ. Μελέτιο Σιαστάθη του Δημητρίου (ΑΜ Σ.Ο.Ε.Λ 12181) και ως αναπληρωματικό ελεγκτή την κα Αθηνά Κεραμιτζή του Επαμεινώνδα (ΑΜ Σ.Ο.Ε.Λ 2942) και ενέκρινε την αμοιβή του ελεγκτή Μ. Σιαστάθη για τη χρήση 2020.

Απαρτία 25% (ήτοι 1.898.789 μετοχές και ψήφοι επί συνόλου 7.595.160) και πλειοψηφία 100% (ήτοι 1.898.789 μετοχές και ψήφοι υπέρ επί ισαρίθμων παρισταμένων). Στην ψηφοφορία για την εκλογή ελεγκτών δεν μετείχαν σύμφωνα με το άρθρο 124 παρ. 8 του Ν. 4548/18, μέτοχοι που είναι και μέλη του Δ.Σ. της εταιρείας, κατέχοντες 2.984.000 μετοχές.

4) Ψήφισε την έκθεση αποδοχών της εταιρείας για τη χρήση 2020, σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.

Απαρτία 64,29% (ήτοι 4.882.789 μετοχές και ψήφοι επί συνόλου 7.595.160) και πλειοψηφία 100% (ήτοι 4.882.789 μετοχές και ψήφοι υπέρ επί ισαρίθμων παρισταμένων).

5) Εγκρίθηκαν οι καταβληθείσες αμοιβές στα μέλη του Δ.Σ. Θεοφάνη Κυριακούλη και Σπυρίδωνα Κυριακούλη κατά τη χρήση 2020 και προεγκρίθηκαν οι ίδιες αμοιβές για τα άνω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έως την Τακτική Γ.Σ. του έτους 2022.

Απαρτία 64,29% (ήτοι 4.882.789 μετοχές και ψήφοι επί συνόλου 7.595.160) και πλειοψηφία 100% (ήτοι 4.882.789 μετοχές και ψήφοι υπέρ επί ισαρίθμων παρισταμένων).

6) Σύμφωνα με το τροποποιημένο άρθρο 44 του Ν. 4449/17 και το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020, η Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου και ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. υπέβαλε προς την Τακτική Γ.Σ. ετήσια έκθεση πεπραγμένων της επιτροπής ελέγχου και κοινή έκθεση των ανεξάρτητων μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2020.

7) Ενέκρινε την Πολιτική Καταλληλότητας της εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 4706/2020.

Απαρτία 64,29% (ήτοι 4.882.789 μετοχές και ψήφοι επί συνόλου 7.595.160) και πλειοψηφία 100% (ήτοι 4.882.789  μετοχές και ψήφοι υπέρ επί ισαρίθμων παρισταμένων).

8) Ενέκρινε την παροχή άδειας σύμφωνα με το άρθρο 98 του Ν. 4548/18 στα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου και στα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας, να µετέχουν σε Διοικητικά Συµβούλια ή στη διεύθυνση εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς, καθώς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή μόνοι μέτοχοι ή εταίροι στις ανωτέρω εταιρείες.

Απαρτία 64,29% (ήτοι 4.882.789 μετοχές και ψήφοι επί συνόλου 7.595.160) και πλειοψηφία 100% (ήτοι 4.882.789 μετοχές και ψήφοι υπέρ επί ισαρίθμων παρισταμένων).

9) Ενέκρινε την απόφαση του Δ.Σ. της 16.07.2021 για τη μη αντικατάσταση με ανεξάρτητα μέλη δύο εκ των τεσσάρων ανεξαρτήτων μελών του ισχύοντος Δ.Σ. που έχασαν την άνω ιδιότητά τους μετά την θέση σε ισχύ του Ν. 4706/2020 και αποφάσισε/επικύρωσε ο αριθμός των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του ισχύοντος Δ.Σ. να είναι ίσος με δύο (2), αριθμός που επαρκεί για τη συμπλήρωση του ελάχιστου νόμιμου αριθμού σύμφωνα με το άρθρο 5§2 του Ν. 4706/2020.

Απαρτία 64,29% (ήτοι 4.882.789 μετοχές και ψήφοι επί συνόλου 7.595.160) και πλειοψηφία 100% (ήτοι 4.882.789  μετοχές και ψήφοι υπέρ επί ισαρίθμων παρισταμένων.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v