Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ιασώ: Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης

Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ –
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε» και το διακριτικό τίτλο «ΙΑΣΩ Α.Ε.» (εφεξής η «Εταιρία»)
ανακοινώνει ότι σήμερα, 08.09.2021 και ώρα 11.00 π.μ. πραγματοποιήθηκε η Τακτική
Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας στα γραφεία της Εταιρίας που βρίσκονται
στο Μαρούσι, Αττικής, επί της Λεωφ. Κηφισίας 37-39.
Στην Γενική Συνέλευση παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου 8 μέτοχοι,
εκπροσωπούντες 114.896.399 μετοχές και ψήφους, επί συνόλου 122.156.754 μετοχών
και ψήφων, ήτοι ποσοστό 94,06% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου
και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας.
Σημειώνεται ότι η Εταιρία κατέχει 228.911 ίδιες μετοχές, οι οποίες σύμφωνα με το άρθρο
50 παρ. 1 του Ν. 4548/2018 δεν υπολογίζονται στον σχηματισμό απαρτίας και τα
δικαιώματα της παράστασής τους στη Γενική Συνέλευση και ψήφου αναστέλλονται.
Έτσι, συγκεντρώθηκε η απαιτούμενη εκ του νόμου και καταστατικού απαρτία για τη
συζήτηση και λήψη αποφάσεων για το σύνολο των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.
Η Γενική Συνέλευση έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερησίας
διάταξης:
1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων
(ενοποιημένων και μη ενοποιημένων) της εταιρικής χρήσης 2020 (01.01.2020-
31.12.2020), της επ’ αυτών Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και
της Έκθεσης Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή.
Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα, ήτοι με 114.896.399 συνολικά έγκυρες ψήφους
που αντιστοιχούν σε ποσοστό 100% των παρισταμένων μετοχών και ψήφων και σε
ποσοστό 94,06% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου τις ετήσιες
χρηματοοικονομικές καταστάσεις (ενοποιημένες και μη ενοποιημένες) της χρήσης 2020
(01.01.2020 - 31.12.2020), όπως αυτές εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της
Εταιρίας στις 27.04.2021 και αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Εταιρίας
(www.groupiaso.gr) την 29.04.2021, μετά της επ’ αυτών Έκθεσης Διαχείρισης του
Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή.
2. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων χρήσεως 2020 (1/1/2020 - 31/12/2020) και
λήψη απόφασης περί της διανομής (ή μη διανομής) μερίσματος.
H Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα, ήτοι με 114.896.399 συνολικά έγκυρες ψήφους
που αντιστοιχούν σε ποσοστό 100% των παρισταμένων μετοχών και ψήφων και σε
ποσοστό 94,06% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τον πίνακα διάθεσης των
αποτελεσμάτων για τη χρήση 2020 και αποφάσισε τη μη διανομή μερίσματος από τα
κέρδη της χρήσης 2020.
3. Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου της
χρήσης 2020.
2
Η Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2020 τέθηκε
υπόψη των μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1θ του Ν. 4449/2017.
4. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση
2020.
H Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα, ήτοι με 114.896.399 συνολικά έγκυρες ψήφους
που αντιστοιχούν σε ποσοστό 100% των παρισταμένων μετοχών και ψήφων και σε
ποσοστό 94,06% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τη συνολική διαχείριση
του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2020.
5. Απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα
πεπραγμένα της χρήσης 2020.
H Γενική Συνέλευση απήλλαξε ομόφωνα, ήτοι με 114.896.399 συνολικά έγκυρες ψήφους
που αντιστοιχούν σε ποσοστό 100% των παρισταμένων μετοχών και ψήφων και σε
ποσοστό 94,06% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τους Ορκωτούς Ελεγκτές
από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2020.
6. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών (τακτικού και αναπληρωματικού) για τον έλεγχο
της χρήσης 2021 και καθορισμός της αμοιβής τους.
H Γενική Συνέλευση εξέλεξε ομόφωνα, ήτοι με 114.896.399 συνολικά έγκυρες ψήφους
που αντιστοιχούν σε ποσοστό 100% των παρισταμένων μετοχών και ψήφων και σε
ποσοστό 94,06% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για τον τακτικό έλεγχο της
χρήσης 2021 την Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών με την επωνυμία BDO Ορκωτοί
Ελεγκτές ΑΕ και συγκεκριμένα ως Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή τον κ. Ανδρέα Κωνσταντίνου
με ΑΜ ΣΟΕΛ: 30441 και ως Αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή τον κ. Δημήτριο Σπυράκη
με ΑΜ ΣΟΕΛ: 34191, οι οποίοι αποτελούν μέλη της ως άνω ελεγκτικής εταιρίας.
Επίσης ανέθεσε στην ως άνω ελεγκτική εταιρεία την έκδοση πιστοποιητικού
φορολογικής συμμόρφωσης για τη χρήση 2021 και εξουσιοδότησε το Διοικητικό
Συμβούλιο προκειμένου να διαπραγματευτεί και να προβεί σε συμφωνία με την ως άνω
ελεγκτική εταιρεία σχετικά με την αμοιβή της.
7. Υποβολή της Έκθεσης Αποδοχών για τη χρήση 2020.
Yποβλήθηκε προς συζήτηση και ψηφίσθηκε ομόφωνα, ήτοι με 114.896.399 συνολικά
έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 100% των παρισταμένων μετοχών και
ψήφων και σε ποσοστό 94,06% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η Έκθεση
Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2020, η οποία
περιλαμβάνει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών που έλαβαν τα
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εντός της χρήσης 2020, σύμφωνα με τα ειδικότερα
οριζόμενα στο άρθρο 112 του Ν. 4548/2018 και την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρίας
όπως τροποποιήθηκε από την Γενική Συνέλευση της 02.09.2020.
Σημειώνεται ότι η ψήφος των μετόχων επί της Έκθεσης Αποδοχών της Εταιρίας έχει
συμβουλευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του Ν. 4548/2018. Η
Έκθεση Αποδοχών είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.groupiaso.gr. και
θα παραμείνει αναρτημένη για χρονικό διάστημα δέκα (10) ετών.
8. Λοιπές Ανακοινώσεις.
Δεν υπήρξαν άλλες ανακοινώσεις

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v