ΓΕΚΕ: Αποφάσεις ΓΣ

Η ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΚΕ ανακοινώνει ότι την Παρασκευή 10.09.2021 πραγµατοποιήθηκε στα γραφεία της Εταιρείας (Λ. Κηφισίας 43 – Αθήνα) η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της.

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση παρευρέθηκαν 4 Μέτοχοι οι οποίοι αντιπροσωπεύουν 97,69% του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (και συγκεκριµένα 8.224.512 µετοχές µετά δικαιώµατος ψήφου σε σύνολο 8.418.750 µετοχών και αντίστοιχων δικαιωµάτων ψήφου). Ως εκ τούτου η Γενική Συνέλευση είχε την απαιτούµενη απαρτία και πλειοψηφία για την λήψη αποφάσεων επί των της ηµερήσιας διάταξης. Η Τακτική Γενική Συνέλευση ευρισκόµενη στην ως άνω απαρτία αποφάσισε και ενέκρινε οµόφωνα (100% πλειοψηφία) το καθένα από τα παρακάτω θέµατα:

ΘΕΜΑ 1ον : Τις ετήσιες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 01/01/2020 – 31/12/2020, την έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, η οποία περιλαµβάνεται εξ ολοκλήρου στο πρακτικό του ∆.Σ. της Εταιρείας της 26/04/2021, την από 28/04/2021 Έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή κ. Λώλα ∆. Φώτη καθώς και τη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, ως έχουν δηµοσιευθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και υποβλήθηκαν ενώπιον της Συνέλευσης. Έγκυροι Ψήφοι: 8.224.512, ποσοστό επί του µετοχικού κεφαλαίου 97,69% Υπέρ: 8.224.512 ψήφοι, ποσοστό 100% Κατά: 0 ψήφοι, ποσοστό 0%

ΘΕΜΑ 2ον: Τη συνολική διαχείριση των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου που έλαβε χώρα την εταιρική χρήση 2020 και την απαλλαγή του Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή, κ. Φώτη ∆. Λώλα, και του αναπληρωµατικού Ορκωτού Ελεγκτή, κ. ∆εληγιάννη ∆. Θεόδωρου από κάθε ευθύνη αποζηµίωσης για την εταιρική χρήση 2020.

Έγκυροι Ψήφοι: 8.224.512, ποσοστό επί του µετοχικού κεφαλαίου 97,69% Υπέρ: 8.224.512ψήφοι, ποσοστό 100% Κατά: 0 ψήφοι, ποσοστό 0%

ΘΕΜΑ 3ον: Την ανάθεση του τακτικού ελέγχου των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων της χρήσης 2021 στην ελεγκτική εταιρεία « ΩΡΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε» µε Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ : 146, ∆ιεύθυνση: Βλαχερνών 10 – Τ.Κ 15124 Μαρούσι, η οποία είναι νόµιµα εγγεγραµµένη στα µητρώα της ΕΛΤΕ, σύµφωνα µε το Ν. 4449/2017 και µε Α.Μ. ΕΛΤΕ: 002.

Έγκυροι Ψήφοι: 8.224.512, ποσοστό επί του µετοχικού κεφαλαίου 97,69% Υπέρ: 8.224.512 ψήφοι, ποσοστό 100% Κατά: 0 ψήφοι, ποσοστό 0%

ΘΕΜΑ 4ον: Την έκθεση αποδοχών του αρ.112 του Ν. 4548/2018 για τις καταβληθείσες αµοιβές για την εταιρική χρήση 01.01.2020 – 31.12.2020, η οποία περιλαµβάνει ολοκληρωµένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών που έλαβαν τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου εντός της χρήσης 2020, όπως είναι αναρτηµένη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.

Έγκυροι Ψήφοι: 8.224.512, ποσοστό επί του µετοχικού κεφαλαίου 97,69% Υπέρ: 8.224.512 ψήφοι, ποσοστό 100% Κατά: 0 ψήφοι, ποσοστό 0%

ΘΕΜΑ 5Ον: Την καταβολή των αποζηµιώσεων και αµοιβών των µελών του ∆.Σ., για την χρήση 2021, έως του ποσού των 350.000,00 €, για τις υπηρεσίες που θα προσφέρουν στην Εταιρεία σε θέµατα χρηµατοοικονοµικά και στην εν γένει διαχείριση των θεµάτων της Εταιρείας βάση της πολιτικής αποδοχών που εφαρµόζεται.

Έγκυροι Ψήφοι: 8.224.512, ποσοστό επί του µετοχικού κεφαλαίου 97,69% Υπέρ: 8.224.512 ψήφοι, ποσοστό 100% Κατά: 0 ψήφοι, ποσοστό 0%

ΘΕΜΑ 6Ον: Τα πεπραγµένα της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2020, τα οποίας της παρουσιάστηκαν ως εξής: H Επιτροπή Ελέγχου ασχολήθηκε µε µια σειρά από τα παρακάτω θέµατα παρακολούθηση, εξέταση και αξιολόγηση της διαδικασίας σύνταξης της χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης και της διενέργειας του υποχρεωτικού ελέγχου των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων της εταιρείας, παρακολούθηση, εξέταση και αξιολόγηση του συνόλου των διαδικασιών αναφορικά µε το σύστηµα του εσωτερικού ελέγχου και µε την εκτίµηση και τη διαχείριση κινδύνων, σε σχέση µε τη χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση, επισκόπηση της δηµοσιοποιηθείσας πληροφόρησης ως προς τον εσωτερικό έλεγχο και τους κυριότερους κινδύνους της εταιρείας σε σχέση µε τη χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση, ενηµέρωση και υποβολή αναφορών προς το ∆.Σ., παρακολούθηση της λειτουργίας του Εσωτερικού Ελέγχου και επισκόπηση διαχείρισης κυριότερων κινδύνων της εταιρείας.

Η επιτροπή ελέγχου έκρινε ως αναγκαίες τις ενέργειες της διοίκησης σχετικά µε τις αναστολές του προσωπικού και την συµµετοχή της εταιρείας στο πρόγραµµα των επιστρεπτέων προκαταβολών κρίνοντας της ως αναγκαίες για την εύρυθµη λειτουργία του ξενοδοχείου. ∆ικαιολόγησε πλήρως την αναστολή λειτουργίας του ξενοδοχείου κατά την διάρκεια του 2020 και 2021 καθώς η ζήτηση ήταν από περιορισµένη έως µηδενική και η λειτουργία της µονάδας κάτω υπό τις παρούσες συνθήκες ήταν οικονοµικά επιζήµια. Έγκυροι Ψήφοι: 8.224.512, ποσοστό επί του µετοχικού κεφαλαίου 97,69% Υπέρ: 8.224.512 ψήφοι, ποσοστό 100% Κατά: 0 ψήφοι, ποσοστό 0%

ΘΕΜΑ 7Ον: ∆εν υπήρξε άλλο θέµα προς συζήτηση και λήψη απόφασης

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v