Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL: Αποφάσεις ΓΣ

Α. H Εταιρεία με την επωνυμία “ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” (εφεξής «η Εταιρεία») ανακοινώνει ότι στις 10/09/2021 πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, στην οποία παρέστησαν οι μέτοχοι και εκπρόσωποι αυτών, αντιπροσωπεύοντας ποσοστό 54,10 % περίπου του συνόλου των μετοχών της, ήτοι 1.648.852 κοινές ονομαστικές μετοχές επί συνόλου 3.048.000 κοινών ονομαστικών μετοχών.

Κατά τη Συνέλευση, συζητήθηκαν και ελήφθησαν ομόφωνα και παμψηφεί / κατά πλειοψηφία οι κατωτέρω αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1) Εγκρίθηκαν, κατά πλειοψηφία, με ψήφους 1.468.438 υπέρ και 0 κατά, απεχουσών ψήφων 180.414 και απόντος του λοιπού παριστάμενου μετοχικού κεφαλαίου εκ ψήφων 1.399.148 οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας που συντάχθηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς της εταιρικής χρήσης 01/01/2020 –31/12/2020, μετά από ακρόαση και έγκριση των Εκθέσεων και Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή –Λογιστή.

2) Υποβλήθηκε στη Γενική Συνέλευση η Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 στοιχ. θ του Ν. 4449/2017.

3) Εγκρίθηκε, κατά πλειοψηφία, με ψήφους 1.468.438 υπέρ και 0 κατά, απεχουσών ψήφων 180.414 και απόντος του λοιπού παριστάμενου μετοχικού κεφαλαίου εκ ψήφων 1.399.148, η συνολική διαχείριση της Εταιρείας, για τα πεπραγμένα της χρήσης που έληξε την 31.12.2020 και εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία, με ψήφους 1.468.438 υπέρ και 0 κατά, απεχουσών ψήφων 180.414 και απόντος του λοιπού παριστάμενου μετοχικού κεφαλαίου εκ ψήφων 1.399.148, η απαλλαγή της ελεγκτικής εταιρείας με την επωνυμία «DELTA PARTNERS ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.» με ΑΜ 153, και ειδικότερα του Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή κ. Βρασίδα Δαμηλάκου του Σπυρίδωνος (ΑΜ 1233), από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2020.

4) Εγκρίθηκε, κατά πλειοψηφία, με ψήφους 1.468.438 υπέρ και 0 κατά, απεχουσών ψήφων 180.414 και απόντος του λοιπού παριστάμενου μετοχικού κεφαλαίου εκ ψήφων 1.399.148, η προτεινόμενη Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2020. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018, η ψήφος των μετόχων επί της προαναφερόμενης Έκθεσης Αποδοχών είναι συμβουλευτική.

5) Εγκρίθηκαν, κατά πλειοψηφία, με ψήφους 1.468.438 υπέρ και 0 κατά, απεχουσών ψήφων 180.414 και απόντος του λοιπού παριστάμενου μετοχικού κεφαλαίου εκ ψήφων 1.399.148, οι αμοιβές – αποδοχές που έχουν καταβληθεί στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2020, ήτοι από 1-1-2020 έως 31-12-2020. Κατά τις ίδιες ψήφους προεγκρίθηκε η καταβολή αμοιβής προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της χρήσεως 1.1.2021 –31.12.2021, η οποία θα συνεχίσει να καταβάλλεται αναλογικά και για τη χρήση 2021 και μέχρι την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της χρήσης 2021 (που θα συγκληθεί ως 10.9.2022), μέχρι την παροχή νέας έγκρισης από την επόμενη τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.

6) Εγκρίθηκε, κατά πλειοψηφία, με ψήφους 1.468.438 υπέρ και 0 κατά, απεχουσών ψήφων 180.414 και απόντος του λοιπού παριστάμενου μετοχικού κεφαλαίου εκ ψήφων 1.399.148 μετά από εισήγηση της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, η εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας «DELTA PARTNERS ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.» με ΑΜ 153 για τον έλεγχο των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων για την χρήση 01.01.2021 έως 31.12.2021, η επισκόπηση των εταιρικών ενδιάμεσων χρηματοοικονομικών καταστάσεων για την ίδια χρήση, καθώς και η αμοιβή της «DELTA PARTNERS ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.» για την παροχή των ως άνω υπηρεσιών μετά από σχετική προσφορά της ως άνω εταιρείας.

7) Εγκρίθηκε, κατά πλειοψηφία, με ψήφους 1.468.438 υπέρ και 0 κατά, απεχουσών ψήφων 180.414 και απόντος του λοιπού παριστάμενου μετοχικού κεφαλαίου εκ ψήφων 1.399.148, η Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η οποία καταρτίσθηκε από την Επιτροπή Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 3 του ν. 4706/2020 καθώς και με τις κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (εγκύκλιος αρ. 60/18.9.2020).Το κείμενο της Πολιτικής Καταλληλότητας έχει αναρτηθεί ως χωριστό έγγραφο στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας και συγκεκριμένα στο www.tzirakian.com.

8) Εκλέχθηκε νέο διοικητικό συμβούλιο κατά πλειοψηφία, με ψήφους 1.468.438 υπέρ και 0 κατά, απεχουσών ψήφων 180.414 και απόντος του λοιπού παριστάμενου μετοχικού κεφαλαίου εκ ψήφων 1.399.148, με πενταετή θητεία, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής αποφάσεως και μη δυνάμενη να υπερβεί τα έξι έτη, το οποίο θα αποτελείται από τα εξής μέλη:

1. Αρις Τζιρακιάν του Λιμπαρέτ

2. Λυμπαρέτ Τζιρακιάν του Αρι

3. Ειρήνη Κεβορκιάν του Παύλου

4. Ευαγγελία Αργυροπούλου του Κωνσταντίνου

5. Κασπάρ Μπατανιάν του Καραμπέτ,

6. Νικόλαος Κοντόπουλος του Χρήστου

7. Γεώργιος Γκουζούλης του Αγγελου

με ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη τα δύο τελευταία, δεδομένου ότι πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020, καθώς και τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας και τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που έχει υιοθετήσει η Εταιρεία. Η Θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου άρχεται από 10/09/2021 και λήγει σύμφωνα με τα ανωτέρω μετά από 5 έτη παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής αποφάσεως και μη δυνάμενη να υπερβεί τα έξι έτη.

9) Παρασχέθηκε κατά πλειοψηφία, με ψήφους 1.468.438 υπέρ και 0 κατά, απεχουσών ψήφων 180.414 και απόντος του λοιπού παριστάμενου μετοχικού κεφαλαίου εκ ψήφων 1.399.148, ειδική άδεια σύμφωνα με το άρθρο 98 Ν. 4548/2018 σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, να μετέχουν στα διοικητικά συμβούλια άλλων νομικών προσώπων με σκοπούς ίδιους ή παρεμφερείς με αυτούς της Εταιρείας.

10) Εκλέχθηκε κατά πλειοψηφία, με ψήφους 1.468.438 υπέρ και 0 κατά, απεχουσών ψήφων 180.414 και απόντος του λοιπού παριστάμενου μετοχικού κεφαλαίου εκ ψήφων 1.399.148, νέα Μικτή Ανεξάρτητη Επιτροπή Ελέγχου, η οποία θα αποτελείται από δύο μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι δύο ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι τον κο Νικόλαο Κοντόπουλο του Χρήστου και κο Γεώργιο Γκουζούλη του Αγγελου και τρίτο πρόσωπο τον κο Χρήστο Ευαγγελίου, θα έχει δε θητεία ίση με την θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου που ορίστηκαν στη Γ.Σ. θα συνεδριάσουν, προκειμένου να οριστεί ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου από τα μέλη της.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v