Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΟΛΠ: Προαναγγελία ΓΣ

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και την από 20.10.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι Μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για συμμετοχή από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί την 16 η Νοεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

1. Υποβολή πρότασης στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων α) για την εκλογή δύο (2) νέων μελών του Δ.Σ. και β) για τον ορισμό ενός εξ αυτών ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ.

2. Υποβολή εισήγησης στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων περί τροποποίησης του Καταστατικού της Εταιρείας (άρθρο 18 και 25).

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό απαρτίας για την λήψη αποφάσεως σε οποιοδήποτε θέμα της αρχικής ημερησίας διάταξης κατά την ημερομηνία της 16 ης Νοεμβρίου 2021, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε Επαναληπτική Συνέλευση από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης την 30η Νοεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 130 του Ν. 4548/2018.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v