Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΔΑΙΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.

ΑΡ. ΓΕΜΗ 21048426000

1.11.2022

Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

 

Ανακοινώνεται, σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας του Χ.Α., ότι την 1η Νοεμβρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 πρωινή, συνήλθαν στην προγραμματισμένη Έκτακτη Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι της «ΔΑΪΟΣ  ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΒΕΕ», στα γραφεία της εταιρίας στο 12ο χιλ. Βέροιας – Νάουσας. Παρέστησαν αυτοπροσώπως οκτώ (8) μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούν τις 12.689.356 από τις 15.000.000 μετοχές στις οποίες διαιρείται το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας, ήτοι το 84,59% αυτού. Η Γενική Συνέλευση συζήτησε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και αποφάσισε  τα εξής:

Αποφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί για το ένα μοναδικό θέμα της Γενικής Συνέλευσης «Υποβολή αιτήματος υπαγωγής στον Αναπτυξιακό Νόμο Ν.4887/2022 και Χρηματοδότηση του επενδυτικού σχεδίου.», με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 84,59% επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι 12.689.356  μετοχές, και 12.689.356  έγκυρες θετικές ψήφους) την υποβολή αίτησης υπαγωγής στον αναπτυξιακό νόμο 4887/2022 - Καθεστώς Ενισχύσεων "Μεταποίηση - Εφοδιαστική Αλυσίδα” με Κωδικό Φακέλου: ΠΡ/07/8/04697/01 και Κωδικό ενέργειας: 1957, η οποία αφορά στην επέκταση με σκοπό την αύξηση δυναμικότητας μονάδας παραγωγής πλαστικών, συνολικού ύψους 10.000.000,00€, η χρηματοδότηση του επενδυτικού σχεδίου θα έχει ως εξής :ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ

Τιμές σε ευρώ (€)

%

Α. Ιδία συμμετοχή

 

 

Ανάλωση Υφιστάμενων Φορολογηθέντων Αποθεματικών

3.350.000,00

33,50%

Σύνολο Ιδίας Συμμετοχής (Α)

3.350.000,00

33,50%

 

 

 

Β. Εξωτερική χρηματοδότηση

 

 

Τραπεζικό Ομολογιακό Δάνειο τουλάχιστον 3τούς διάρκειας

6.650.000,00

66,50%

Σύνολο Εξωτερικής Χρηματοδότησης (Β)

6.650.000,00

66,50%

Σύνολο (Α+Β)

10.000.000,00

100,00%

Ενίσχυση με την μορφή Φορολογικής Απαλλαγής

5.000.000,00

50,00%

 

 

 

Αναφορικά με την πρόθεση λήψης τραπεζικού ομολογιακού δανείου αποφασίζεται η λήψη ομολογιακού δανείου ύψους τουλάχιστον 6.650.000,00 € και σε κάθε περίπτωση έως και το σύνολο της επένδυσης ήτοι 10.000.000,00€, 3ετούς τουλάχιστον διάρκειας και την προσκόμιση της προέγκρισης ή έγκρισης της τράπεζας στην αρμόδια υπηρεσία.

Η επιστολή εκδίδεται για να αποτελέσει τμήμα του φακέλου τεκμηρίωσης αίτησης υπαγωγής στον αναπτυξιακό νόμο Ν.4887/2022.

Μετά την προέγκριση ή έγκριση της επένδυσης και την οριστικοποίηση του εγκεκριμένου κόστους του επενδυτικού σχεδίου θα οριστικοποιηθεί το χρηματοδοτικό σχήμα της επένδυσης με αντίστοιχες αποφάσεις Γ.Σ.

Τέλος, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει να παρασχεθεί εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας όπως προβεί σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για την κατάθεση επιστολής που εκδίδεται για να αποτελέσει τμήμα του φακέλου τεκμηρίωσης αίτησης υπαγωγής στον αναπτυξιακό νόμο Ν.4887/2022 καθώς και για την υλοποίηση της έκδοσης ομολογιακού δανείου κατά τα ανωτέρω, ορίζοντας με ειδική απόφασή του εκπρόσωπο της Εταιρείας ένα ή περισσότερα πρόσωπα προκειμένου από κοινού ή ξεχωριστά, επ' ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας :

Α. να υπογράψουν για λογαριασμό της όλα τα απαιτούμενα έγγραφα για την υλοποίηση των ανωτέρω αποφάσεων.

Β. Προβούν σε οποιαδήποτε άλλη πράξη, ενέργεια ή δικαιοπραξία που έκαστος, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, κρίνει ότι απαιτείται για την εκτέλεση της παρούσας απόφασης, δίχως κανένα περιορισμό, με γνώμονα ωστόσο σε κάθε περίπτωση το εταιρικό συμφέρον.

Γ. Εξουσιοδοτούν περαιτέρω τρίτα πρόσωπα όπως προβούν στις ως άνω ενέργειες.

 

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v