Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Revoil: Τη μη διανομή μερίσματος αποφάσισε η ΓΣ

Τη μη διανομή μερίσματος αποφάσισε μεταξύ άλλων η Γενική Συνέλευση της Revoil.

Revoil: Τη μη διανομή μερίσματος αποφάσισε η ΓΣ

Η Revoil ανακοίνωσε ότι στις 20 Μαΐου 2015 πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, στην οποία παρέστησαν 4 μέτοχοι, εκπροσωπούντες 15.326.715 κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου ήτοι ποσοστό 68,79% επί συνόλου 22.280.000 κοινών ονομαστικών μετοχών.

Για τον καθορισμό της απαρτίας δεν έχουν συμπεριληφθεί οι 323.995 ίδιες μετοχές οι οποίες δεν έχουν δικαίωμα ψήφου.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις επί των θεμάτων της Ημερησίας Διατάξεως:

1. Έλαβε γνώση της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων επί των Ετήσιων Οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου και της Μητρικής χρήσεως 1/1/2014 έως 31/12/2014.

2. Έλαβε γνώση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρίας και Ενοποιημένων) χρήσεως 1/1/2014 έως 31/12/2014.

3. Ενέκρινε την Έκθεση Διαχείρισης και τα πεπραγμένα του Διοικητικού Συμβουλίου χρήσεως 1/1/2014 έως 31/12/2014. Έγκυρες ψήφοι 15.326.715 (68,79% του μετοχικού κεφαλαίου) υπέρ 15.326.715 (100%), κατά 0, αποχή 0.

4. Ενέκρινε τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας και του Ομίλου χρήσεως 1/1/2014 έως 31/12/2014 και αποφάσισε λόγω του ζημιογόνου αποτελέσματος την μη διανομή μερίσματος.

5. Με απαρτία 68,79% και πλειοψηφία 100% των παρισταμένων μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 35 παράγραφος 2 του κ.ν. 2190/1920, απάλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ελεγκτές από πάσης ευθύνης για την χρήση 1/1/2014 έως 31/12/2014.

6. Χορήγησε άδεια για την υπογραφή σύμβασης που θα συναφθεί μεταξύ της εταιρείας και τρίτων ενδιαφερομένων ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε ενδεχόμενη περίπτωση πώλησης σε αυτά της θυγατρικής ΑΡΙΣΤΟΝ Ε.Ε.Π.Ν. και την μερική ή ολική πώληση των πλοίων της. 

7. Ενέκρινε τις καταβληθείσες αμοιβές σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1/1/2014 έως 31/12/2014.

8. Προενέκρινε την καταβολή αμοιβών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1/1/2015 έως 31/12/2015.

9. Εξέλεξε ένα (1) Τακτικό και ένα (1) Αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων (εταιρίας και ενοποιημένων) χρήσης από 1ης Ιανουαρίου 2015 έως 31ης Δεκεμβρίου 2015, ήτοι: α) ως Τακτικό Ελεγκτή τον κ. Χαράλαμπο Πετρόπουλο του Αριστείδη (Αρ. Μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ. 12001) και β) ως Αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή τον κ. Μιχαήλ Κοτζαμάνη (Αρ.Μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ. 24151) και προενέκρινε την αμοιβή αυτών.

10.Χορήγησε την άδεια, κατ' άρθρο 23 παρ.1 του Κ.Ν.2190/20 όπως ισχύει, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κ.κ. Ευάγγελο Ρούσσο, Γεώργιο Ρούσσο και Ιωάννη Ρούσσο να μετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο της θυγατρικής εταιρείας ΑΡΙΣΤΟΝ Ε.Ε.Π.Ν.

11. Στα διάφορα θέματα δεν προτάθηκαν προς συζήτηση άλλα θέματα.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v