Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ: Εκλογή νέου μέλους στην Επιτροπή Ελέγχου

Η Γενική Συνέλευση μετά τη διαβεβαίωση και την ανάγνωση της εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με την πληρότητα των προϋποθέσεων ανεξαρτησίας του προτεινόμενου μέλους σύμφωνα με το άρθρο 4 του νόμου 3016/ 2002, όπως ισχύει, αποφάσισε παμψηφεί την εκλογή του κ. Αθανασίου Ι. Κουκουλίτσιου- Οικονομολόγου και κατόχου τίτλου Μεταπτυχιακού Σπουδών MSC IN ACCOUNTING & FINANCE KINGSTON UNIVERSITY LONDON, ο οποίος δεν είναι Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 4 του Ν.3016/2002 ως Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου. Οι αμοιβές του μέλους αυτού θα είναι ανάλογες με τις συνεδριάσεις της επιτροπής. Συνεπώς η Επιτροπή Ελέγχου γίνεται 4μελής και αποτελείται από τους κάτωθι:

Πανηγυριτζόγλου Βασίλειο. Οικονομολόγο, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του ΔΣ
Φλώρος Βασίλειος. Υποστράτηγο Ε.Α., Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ
Χατζηευθυμίου Ιωάννη, Δικηγόρο, Μη εκτελεστικό Μέλος
Κουκολίτσιο Αθανάσιο, Οικονομολόγο., Μη Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
Όλα τα Μέλη της Επιτροπής διαθέτουν επαρκή γνώση στον τομέα που δραστηριοποιείται η εταιρία όπως προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017 και απολαμβάνουν ανεξαρτησίας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 3016/ 2002. Τα τρία πρώτα Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου υπήρξαν Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από το 2006. Επιπλέον τα δύο μέλη διαθέτουν επαρκή γνώση στην λογιστική και ελεγκτική επιστήμη, διετέλεσαν προϊστάμενοι λογιστηρίου και έχουν εργαστεί για επιχειρήσεις παρεμφερούς αντικειμένου, εμπορικές επιχειρήσεις. Η θητεία της Επιτροπής λήγει την 16/6/2021. Επίσης τα Μέλη της Επιτροπής είναι σε θέση να υλοποιήσουν τις αρμοδιότητες και τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από την παράγραφο 3 του άρθρου 44 του Ν.4449/2017 σε πλήρη συμμόρφωση με το νόμο αυτό και τις τυχόν επισημάνσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v