Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ: Αλλαγή σύνθεσης Διοικητικού Συμβουλίου

Η ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε. ανακοινώνει ότι σε συνέχεια της από 24/07/2019 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης  η οποία εξέλεξε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας -το οποίο θα διοικήσει την εταιρεία για μία πενταετία, ήτοι μέχρι την 23.07.2024, θητεία που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει αμέσως μετά τη λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου και η οποία δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία- το νεοεκλεγέν Διοικητικό Συμβούλιο συνεδρίασε την 24/07/2019 και συγκροτήθηκε σε σώμα  ως εξής :

(α) κος Γεώργιος Θεοδόσης - Μαλιούρης του Αναστασίου, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και εκτελεστικό μέλος.

(β) κα Τερέζα Θεοδόση του Γεωργίου, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και εκτελεστικό μέλος.

(γ) κος Ευστράτιος Απέργης του Νικολάου – Φιλίππου, Διευθύνων Σύμβουλος και εκτελεστικό μέλος.

(δ) κος Σπυρίδων Πυρομάλης του Βασιλείου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

(ε) κος Δημήτριος Τράνακας του Μιχαήλ, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

(στ) κος Αθανάσιος Αργυρόπουλος του Θεοδώρου, μη εκτελεστικό μέλος.

Επιπλέον σύμφωνα με την από 24.07.2019 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης σε περίπτωση κωλύματος κάποιου εκ των ανωτέρω ακόμα και σε περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων κάποιου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου με εκείνα της εταιρείας αυτά θα αναπληρώνονται από κάποιον από τους κατωτέρω:

(α) κο Αθανάσιο Ακριβόπουλο του Χρήστου.

(β) κο Παναγιώτη Κάνδηλα - Τασάκη του Δημητρίου.

(γ) κα Ειρήνη Γάκη του Λεωνίδα.

Την εταιρεία θα εκπροσωπεί ο Διευθύνων Σύμβουλος κος Ευστράτιος Απέργης του Νικολάου – Φιλίππου.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v