Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ: Αλλαγή σύνθεσης Διοικητικού Συμβουλίου

Η Εταιρεία με την επωνυμία «ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε. - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με αριθ. Γ.Ε.ΜΗ. 036116616000 [εφεξής η «Εταιρεία»], σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του Κανονισμού για την Κατάχρηση της Αγοράς (ΕΕ) 596/2014 (MAR), το άρθρο 2 παρ. 2 (ε) της Απόφασης 3/347/12.7.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και τον Κανονισμό του Χ.Α., ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τα παρακάτω:

 

Α. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου & Συγκρότηση αυτού σε Σώμα

Δυνάμει της απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, που έλαβε χώρα την 08.06.2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 στα γραφεία στην έδρα της Εταιρείας, εξελέγη νέο Διοικητικό Συμβούλιο, με τριετή θητεία, μέχρι την 8η Ιουνίου 2023, παρατεινόμενη αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, ως ακολούθως:

Δημήτριος Κεπενός του Γεωργίου
Ελένη Κεπενού του Γεωργίου
Σπυρίδων Αργυρόπουλος του Ιωάννου
Παναγιώτης Σκαμπαρδώνης του Νικολάου
Ιωάννης Ξενογιάννης του Αποστόλου
Ανδρέας Γούναρης του Γεωργίου
Ακόμη, η Γενική Συνέλευση, όρισε ως Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,  σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3016/2002, ως ισχύει, τους κ.κ.:

Ιωάννη Ξενογιάννη του Αποστόλου και
Ανδρέα Γούναρη του Γεωργίου.
Ο συνολικός αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αυξήθηκε από πέντε (5) σε έξι (6).

Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε κατά τα ως άνω από την Τακτική Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα κατά τη συνεδρίασή του την 08.06.2020, ως εξής:

Δημήτριος Κεπενός του Γεωργίου, Εκτελεστικό Μέλος & Πρόεδρος του Δ.Σ.‧
Ελένη Κεπενού του Γεωργίου,  Εκτελεστικό Μέλος & Διευθύνουσα Σύμβουλος‧
Σπυρίδων Αργυρόπουλος του Ιωάννου, Εκτελεστικό Μέλος & Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.‧
Παναγιώτης Σκαμπαρδώνης του Νικολάου, Μη Εκτελεστικό Μέλος‧
Ιωάννης Ξενογιάννης του Αποστόλου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος‧
Ανδρέας Γούναρης του Γεωργίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.
 

Β. Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου και ορισμός μελών & Προέδρου αυτής

Η Τακτική Γενική Συνέλευση εξέλεξε νέα τριμελή Επιτροπή Ελέγχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, η οποία θα είναι επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου και η οποία θα αποτελείται από δύο (2) Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 4 του Ν. 3016/2002 και ένα (1) Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στη συνέχεια, η Τακτική Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να ορίσει τα δύο (2) Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και το ένα (1) Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα καταλάβουν τις θέσεις των μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, σύμφωνα με τα ανωτέρω και τα οριζόμενα στο άρθρο 44 του Ν. 4449/2017, αφού βεβαιώθηκε ότι ισχύουν οι εκεί οριζόμενες προϋποθέσεις ανεξαρτησίας.

Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου αποφασίστηκε κατά τα ως άνω να συμπίπτει με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, το οποίο εξελέγη από την ανωτέρω Τακτική Γενική Συνέλευση, ήτοι για τρία (3) έτη, μέχρι την 8η Ιουνίου 2023, παρατεινόμενη αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Επιπλέον, αποφασίστηκε, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου να οριστεί από τα μέλη της Επιτροπής μεταξύ των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών.

Τέλος, η Τακτική Γενική Συνέλευση αποφάσισε, όπως εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο, ώστε αυτό να ορίζει αντικαταστάτες των μελών της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με τα παραπάνω, όταν αυτά τυχόν εκλείψουν ή παραιτηθούν μέχρι τη λήξη της θητείας της.

Σε συνέχεια των παραπάνω αποφάσεων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τη συνεδρίασή του στις 08.06.2020, όρισε ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του, κ.κ. Ιωάννη Ξενογιάννη του Αποστόλου και Ανδρέα Γούναρη του Γεωργίου, για τα οποία είχε διακριβωθεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση ότι πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 4 του Ν. 3016/2002 και το Μη Εκτελεστικό Μέλος του, κ. Παναγιώτη Σκαμπαρδώνη του Νικολάου, αφού διακριβώθηκε για όλα τα παραπάνω πρόσωπα ότι πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 παρ. 1 του Ν. 4449/2017.

Περαιτέρω, κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Ελέγχου στις 08.06.2020, αυτή συγκροτήθηκε σε σώμα ως κατωτέρω, ορίζοντας το μέλος της και Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κ. Ιωάννη Ξενογιάννη του Αποστόλου, ως Πρόεδρος αυτής.

Έτσι, η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας αποτελείται από τους εξής:

Ιωάννης Ξενογιάννης του Αποστόλου, Πρόεδρος‧
Ανδρέας Γούναρης του Γεωργίου, Μέλος‧
Παναγιώτης Σκαμπαρδώνης του Νικολάου, Μέλος.
Επισημαίνεται ότι τα ως άνω μέλη της Επιτροπής Ελέγχου πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 παρ. 1 του Ν. 4449/2017.

 

Γ. Αποχώρηση του κ. Γεωργίου Κεπενού από την Εταιρεία

Ο κ. Γεώργιος Κεπενός στο πλαίσιο της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 08.06.2020, δήλωσε ότι δεν θα θέσει υποψηφιότητα για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο διευκολύνοντας τη μετάβαση της Εταιρείας στην περίοδο υπό την νεοεκλεγείσα διοίκηση της. Η Εταιρεία τον ευχαριστεί για την μακρόχρονη καθοριστική προσφορά του στην εξέλιξη και διαρκή ανάπτυξή της .

 

Πάτρα, 8 Ιουνίου 2020

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v