Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΕΛΤΟΝ: Διευκρινιστική ανακοίνωση για την εκλογή της Επιτροπής Ελέγχου

Σε συνέχεια της από 18/6/2020 ανακοίνωσης της Εταιρείας για τις αποφάσεις της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων που πραγματοποιήθηκε την 17/6/2020 και συγκεκριμένα για το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης διευκρινίζονται τα παρακάτω :

Η Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε την 17/6/2020 αποφάσισε στο 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης παμψηφεί την εκλογή τετραμελούς Επιτροπής Ελέγχου , η οποία θα είναι ανεξάρτητη επιτροπή από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

Η Επιτροπή Ελέγχου αποτελείται από τρία μέλη που ανήκουν στο ΔΣ της εταιρείας - εκ των οποίων δύο ανεξάρτητα και ένα μη εκτελεστικό, και ένα μέλος που είναι  τρίτο πρόσωπο μη μέλος του ΔΣ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν.4449/2017 και του άρθρου 4 του ν. 3016/2002.

Η Επιτροπή Ελέγχου αποτελείται από τα ακόλουθα πρόσωπα :

Ειρηναίος Θεοδώρου, εξωτερικός συνεργάτης , τρίτο πρόσωπο, μη μέλος του ΔΣ.

Μιχάλης Χατζής, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της εταιρείας

Χρήστος Πουλής, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της εταιρείας

Ηλέκτρα Παπαθανασίου, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της εταιρείας

Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη της Επιτροπής Ελέγχου πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 44 του Ν.4449/2017 και του άρθρου 4 του Ν.3016/2002. Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου στο σύνολό τους διαθέτουν επαρκή γνώση του κλάδου και υποκλάδου  δραστηριότητας της Εταιρείας που είναι τα Βιομηχανικά προϊόντα & υπηρεσίες – προμηθευτές Βιομηχανίας.

Περαιτέρω, η Γενική Συνέλευση εξέλεξε ως Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου, τρίτο πρόσωπο, μη μέλος του ΔΣ, τον κ. Ειρηναίο Θεοδώρου, αφού διακριβώθηκε ότι πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του αρ. 4 του Ν.3016/2002 καθώς και τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 του Ν.4449/2017.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου κ.Ειρηναίος Θεοδώρου είναι Ορκωτός Ελεγκτής σε αναστολή και διαθέτει αποδεδειγμένα επαρκή γνώση στη λογιστική και ελεγκτική (διεθνή πρότυπα).

Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου στο σύνολό τους διαθέτουν επαρκή γνώση στον κλάδο - υποκλάδο  των Βιομηχανικών προϊόντων και υπηρεσιών - προμηθευτές Βιομηχανίας στον οποίο δραστηριοποιείται η εταιρεία.

Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου αποφασίστηκε να συμπίπτει με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, το οποίο εξελέγη από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 17.06.2020, ήτοι να είναι τριετής, παρατεινόμενη αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v