Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

SPACE HELLAS: Διευκρινίσεις για ΔΣ και Επιτροπή Ελέγχου

Διευκρινιστική ανακοίνωση για την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Ελέγχου με την απόφαση της 34ης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας της 18.06.2020

Σε συνέχεια της από 19.06.2020 ανακοίνωσης της Εταιρείας για τις αποφάσεις της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της που πραγματοποιήθηκε στις 18.06.2020, και συγκεκριμένα αναφορικά με το 8ο και το 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, διευκρινίζονται τα παρακάτω:

α) Ως προς το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: Η Γενική Συνέλευση, μετά από νόμιμη ψηφοφορία, εξέλεξε παμψηφεί, ως νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, τους: Σπυρίδωνα Μανωλόπουλο, Ιωάννη Μερτζάνη, Ιωάννη Δουλαβέρη, Παναγιώτη Μπέλλο, Αναστασία Παπαρίζου, Θεόδωρο Χατζησταματίου, Αθανάσιο Πατσούρα, Εμμανουήλ Χατήρα και Θεόδωρο Γάκη. Ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέχθηκαν οι Αθανάσιος Πατσούρας, Εμμανουήλ Χατήρας και Θεόδωρος Γάκης, αφού διακριβώθηκε ότι πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 4 του ν. 3016/2002. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι, σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας, εξαετής, που παρατείνεται κατ' εξαίρεση μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, δηλαδή το αργότερο έως την 10η Σεπτεμβρίου 2026, υπό την επιφύλαξη τυχόν επαναληπτικής ή μετ' αναβολή συνεδρίασης.β) Ως προς το 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: Μετά την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η Γενική Συνέλευση, μετά από νόμιμη ψηφοφορία, αποφάσισε παμψηφεί την εκλογή νέας τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, η οποία αποτελείται από τα τρία ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, δηλαδή τους Θεόδωρο Γάκη, Εμμανουήλ Χατήρα και Αθανάσιο Πατσούρα, τηρουμένων και των διατάξεων του άρθρου 4 του ν. 3016/2002. Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου διαθέτουν στο σύνολό τους επαρκή γνώση στον τομέα δραστηριότητας της Εταιρείας, δηλαδή τηλεπικοινωνίες, πληροφορική, ασφάλεια . Με την ίδια απόφαση, η Γενική Συνέλευση εξέλεξε ως Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου, το ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος κ. Θεόδωρο Γάκη, αφού διαπιστώθηκε ότι πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 4 του ν. 3016/2002 και του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, ο οποίος είναι Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής σε αναστολή και διαθέτει επαρκή γνώση στην ελεγκτική και λογιστική.

Σύμφωνα με την ίδια απόφαση, η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου ταυτίζεται με αυτήν του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, το οποίο εξελέγη από την ίδια Τακτική Γενική Συνέλευση της 18.06.2020, δηλαδή είναι εξαετής, παρατεινόμενη κατ' εξαίρεση μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, δηλαδή το αργότερο έως την 10η Σεπτεμβρίου 2026, υπό την επιφύλαξη τυχόν επαναληπτικής ή μετ' αναβολή συνεδρίασης.ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v