Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ: Νέα τριμελής Επιτροπή Ελέγχου

Η ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι, το Διοικητικό
Συμβούλιο κατά τη συνεδρίαση του, η οποία έλαβε χώρα την Παρασκευή 26 Μαρτίου 2021 και ώρα 13:00
στα γραφεία της, που βρίσκονται στην Αθήνα, επί των οδών Δυρραχίου 89 και Κηφισού, αποφάσισε τον
ορισμό της νέας τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017, όπως
τροποποιήθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4706/2020 και τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της, η οποία
(Eπιτροπή) αποτελεί Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, συντιθέμενη από τρία (3) μη εκτελεστικά και
ανεξάρτητα, κατά την έννοια των διατάξεων του Ν. 3016/2002 ως ισχύει, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
της Εταιρείας. (Σύμφωνα με το Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας, τα δύο (2) τουλάχιστον
μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, πρέπει να είναι ανεξάρτητα κατά τις διατάξεις του Ν. 3016/2002).

Η σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου, έχει ως εξής:
- Ελένη Ζενάκου, Ανεξάρτητο-Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.,
- Κωνσταντίνος Δρίβας, Ανεξάρτητο-Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. και
- Βασίλειος Μήκας, Ανεξάρτητο-Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.
με τριετή θητεία, ως ορίστηκε από την 5η Έκτακτη Γενική Συνέλευση, αρχομένη την 26.03.2021 και λήγουσα
την 25.03.2024. Μετά τον ορισμό των μελών της, η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτήθηκε σε σώμα και όρισε
Πρόεδρο αυτής την κα Ελένη Ζενάκου, με το υπ’ αριθμ. 23/26.03.2021 Πρακτικό της Επιτροπής.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως
τροποποιήθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4706/2020, όλα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου διαθέτουν επαρκή
γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, όπως προκύπτει από την ιδιότητά τους ως
μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και τη σχετική επαγγελματική τους εμπειρία και γνώση.

Επιπλέον, σύμφωνα με τις προαναφερόμενες διατάξεις, ένα (1) εκ των μελών της Επιτροπής Ελέγχου, ήτοι,
η κα Ελένη Ζενάκου, Οικονομολόγος, διαθέτει αποδεδειγμένα επαρκή γνώση στον τομέα της λογιστικής και
ελεγκτικής.

Αθήνα, 07 Απριλίου 2021

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v