Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΕΛΤΟΝ: Εκλογή Επιτροπής Ελέγχου

Η Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε την 26/05/2021 αποφάσισε στο 12ο θέμα της ημερήσιας διάταξης παμψηφεί τον επαναπροσδιορισμό της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017 και τον καθορισμό του είδους, της σύνθεσης (αριθμός μελών και ιδιότητες) και της θητείας της Επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 παρ. 4β του Ν. 4706/2020.

Η Επιτροπή Ελέγχου θα είναι ανεξάρτητη μικτή επιτροπή αποτελούμενη από τέσσερα (4) μέλη - τρία μέλη ανήκουν στο ΔΣ της εταιρείας και ένα μέλος είναι τρίτο πρόσωπο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν.4449/2017.

Η Επιτροπή Ελέγχου αποτελείται από τα ακόλουθα πρόσωπα :

Ειρηναίος Θεοδώρου, εξωτερικός συνεργάτης , τρίτο πρόσωπο, MH μέλος του ΔΣ.

Λαυρέντιος Ελευθέριος Αλβέρτης, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Mέλος του ΔΣ

Αντώνιος Μούζας, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Mέλος του Δ.Σ. και

Χρήστος Πουλής, μη εκτελεστικό Mέλος του Δ.Σ.

Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη της Επιτροπής Ελέγχου πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 44 του Ν.4449/2017 και του Ν. 4706/2020.


Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου στο σύνολό τους διαθέτουν επαρκή γνώση του κλάδου και υποκλάδου δραστηριότητας της Εταιρείας που είναι τα Βιομηχανικά προϊόντα & υπηρεσίες – προμηθευτές Βιομηχανίας.

Περαιτέρω, η Γενική Συνέλευση εξέλεξε ως Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου, τρίτο πρόσωπο, μη μέλος του ΔΣ, τον κ. Ειρηναίο Θεοδώρου, αφού διακριβώθηκε ότι πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του αρ. 4 του Ν.3016/2002 καθώς και τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 του Ν.4449/2017.


Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου κ.Ειρηναίος Θεοδώρου είναι Ορκωτός Ελεγκτής σε αναστολή και διαθέτει αποδεδειγμένα επαρκή γνώση στη λογιστική και ελεγκτική (διεθνή πρότυπα).

Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου στο σύνολό τους διαθέτουν επαρκή γνώση στον κλάδο - υποκλάδο των Βιομηχανικών προϊόντων και υπηρεσιών - προμηθευτές Βιομηχανίας στον οποίο δραστηριοποιείται η εταιρεία.

Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου είναι τριετής.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v