Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

H εταιρεία Μαθιός Πυρίμαχα Α.Ε. στα πλαίσια της ορθής, έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού, και σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2 & 4.1.4.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο έτους 2023:

- Ημερομηνία ανακοίνωσης και δημοσίευσης των ετησίων οικονομικών στοιχείων χρήσης 2022 (1.1.2022-31.12.2022 που συνετάγησαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς ΔΠΧΑ: Παρασκευή 28 Απριλίου 2023.

- Η Εταιρία διευκρινίζει ότι οι Οικονομικές Καταστάσεις 2022 θα αναρτηθούν και  στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (http://www.mathios.com).

 

- Ημερομηνία Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων : Πέμπτη 22 Ιουνίου 2023 

Σημειώνεται ότι η Εταιρεία προτίθεται να προτείνει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων την μη διανομή οιουδήποτε ποσού μερίσματος.
 

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες, αφού ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος, σύμφωνα μα τα οριζόμενα στον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών. 

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v