Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

EUROXX: Προαναγγελία Γενικής Συνέλευσης

Το Διοικητικό Συμβούλιο προσκαλεί τους κ.κ. μετόχους στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση για το έτος 2021, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, επί της οδού Παλαιολόγου αρ. 7, στο Χαλάνδρι Αττικής, την 12.08.2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:00 μ.μ. για να αποφασίσουν επί των κατωτέρω θεμάτων:

Υποβολή και έγκριση των Ετησίων φορολογικών Καταστάσεων για την Εταιρική Χρήση 01.01.2020-31.12.2020.

Υποβολή και έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων που συντάχθηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.) για την Εταιρική Χρήση 01.01.2020– 31.12.2020.
III. Απόφαση σχετικά με τη διάθεση των αποτελεσμάτων της Εταιρικής Χρήσης 01.01.2020 – 31.12.2020.

IV. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας για την Εταιρική Χρήση 01.01.2020 – 31.12.2020 (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 108 του Νόμου 4548/2018) και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τα πεπραγμένα της την Εταιρική Χρήση 01.01.2020 – 31.12.2020.

Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών (Τακτικού και Αναπληρωματικού) για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρικής Χρήσης 01.01.2021 – 31.12.2021 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
VI. Έγκριση συμβάσεων της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις των Άρθρων 99-100 του ν.4548/2018.

Εκλογή μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
VIII. Διάφορα άλλα θέματα και ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, οι μέτοχοι καλούνται σε A' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση την 18.08.2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00 μ.μ., στον ίδιο τόπο (στα γραφεία της Εταιρείας) για να αποφασίσουν επί των ιδίων ως άνω θεμάτων.

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 12.08.2021 ή σε κάθε Επαναληπτική αυτής έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν μέτοχοι οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο αρχείο μετόχων της Εταιρείας που τηρείται ηλεκτρονικά στην εταιρεία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.» (ΕΛ.Κ.Α.Τ.), κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας που προηγείται της αρχικής συνεδρίασης, ήτοι την 7η Αυγούστου 2021 (ημερομηνία καταγραφής). Οι αποδείξεις μετοχικής ιδιότητας πρέπει να προσκομίζονται στην Εταιρεία, επίσης πέντε (5) ημέρες πριν τη συνεδρίαση της Τακτικής Γ.Σ.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 12.08.21 ή σε κάθε Επαναληπτική αυτής μέσω πληρεξουσίου, οφείλουν να καταθέσουν τη σχετική εξουσιοδότηση αντιπροσώπευσης στα γραφεία της Εταιρείας επίσης 5 (πέντε) τουλάχιστον ημέρες πριν τη συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Χαλάνδρι, 23.07.2021

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v