Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ: Μετοχικές μεταβολές

Η ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL A.E.  γνωστοποιεί ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 596/2014 και των κατ εφαρμογή αυτού Κανονισμών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της εν γένει κείμενης νομοθεσίας και κατόπιν των από 09/04/2021 και 12/04/2021 γνωστοποιήσεων συναλλαγών που υπέβαλαν στην Εταιρεία, η κα Μάιντα Τζιρακιάν του Λυμπαρέτ και η κα Ειρήνη Κεβορκιάν του Παύλου αντίστοιχα, με την ιδιότητά τους ως υπόχρεων προσώπων - μετόχων μετά των αναλογούντων δικαιωμάτων ψήφου, η κα Μάιντα Τζιρακιάν του Λυμπαρέτ προέβη στις 07/04/2021 σε μεταφορά 280.100 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 18,38 % του μετοχικού κεφαλαίου, από την κοινή επενδυτική μερίδα με συνδικαιούχο την κα Ειρήνη Κεβορκιάν του Παύλου σε ατομική επενδυτική μερίδα, στην αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Η κα Ειρήνη Κεβορκιάν του Παύλου μέχρι την 7η Απριλίου 2021 ήταν συνδικαιούχος 280.100 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 18,38 % του μετοχικού κεφαλαίου, μέσω κοινής επενδυτικής μερίδας με συνδικαιούχο την κα Μάιντα Τζιρακιάν του Λυμπαρέτ.

Πλέον η κα Ειρήνη Κεβορκιάν του Παύλου από 07/04/2021 δεν κατέχει μετοχές της Εταιρείας ήτοι κατήλθε του ορίου του 15% επί του συνόλου του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Ως εκ τούτου σημειώθηκε μεταβολή μεγαλύτερη του 3% επί του μετοχικού κεφαλαίου και του ποσοστού των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει καθώς αυτό μειώθηκε από 18,38% σε 0%.

Η κα Μάιντα Τζιρακιάν του Λιμπαρέτ μέχρι την 7η Απριλίου 2021 ήταν συνδικαιούχος 280.100 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 18,38 % του μετοχικού κεφαλαίου, μέσω κοινής επενδυτικής μερίδας με συνδικαιούχο την κα Ειρήνη Κεβορκιάν του Παύλου και 30.413 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 2,00 % του μετοχικού κεφαλαίου, μέσω κοινής επενδυτικής μερίδας με συνδικαιούχο τον κο Λιμπαρίτ Κεβορκιάν του Παύλου.

Η κα Μάιντα Τζιρακιάν του Λιμπαρέτ από την 7η Απριλίου 2021 είναι δικαιούχος 280.100 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 18,38 % του μετοχικού κεφαλαίου, μέσω ατομικής επενδυτικής μερίδας και 30.413 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 2,00 % του μετοχικού κεφαλαίου, μέσω κοινής επενδυτικής μερίδας με συνδικαιούχο τον κο Λιμπαρίτ Κεβορκιάν του Παύλου.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v