Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΙΝΤΡΑΚΟΜ: Γνωστοποίηση σημαντικών μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου

Παιανία, 12 Iουλίου 2021 - Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (δ.τ. «INTRACOM HOLDINGS») σε εφαρμογή του Ν. 3556/2007, ως ισχύει, και σε
συνέχεια των από 12.07.2021 γνωστοποιήσεων τoυ κ. Σωκράτη Κόκκαλη και των εταιρειών
“K-SYSTEMS” και «CLΕARDROP HOLDINGS LIMITED» σχετικά με τα δικαιώματα ψήφου αυτών επί
μετοχών της Εκδότριας Εταιρείας, γνωστοποιεί τα ακόλουθα :

Στις 12/07/2021 πραγματοποιήθηκε εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση 18.146.780 Κοινών
Ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών εκδόσεως «INTΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (δ.τ. “INTRACOM HOLDINGS”) από την μερίδα του κ. Σωκράτη Π. Κόκκαλη στη
μερίδα της εδρεύουσας στην Κύπρο εταιρείας «CLΕARDROP HOLDINGS LIMITED», η οποία έχει
μοναδική μέτοχο την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Κ-GENERAL INVESTMENTS AND
SYSTEMS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (δ.τ. “K-SYSTEMS”), της οποίας
μόνος μέτοχος είναι ο κ. Σωκράτης Π. Κόκκαλης.

Κατόπιν τούτου στις 12/07/2021 :

- το ποσοστό των άμεσων δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας «CLΕARDROP HOLDINGS
LIMITED» επί μετοχών INTRACOM HOLDINGS ανέρχεται σε 23,877% επί του συνόλου των
δικαιωμάτων ψήφου της Εκδότριας (δηλ. 18.146.780 δικαιώματα ψήφου) έναντι
προηγούμενου ποσοστού 0% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εκδότριας
(0 δικαιώματα ψήφου), λόγω απόκτησης 18.146.780 Κοινών Ονομαστικών, μετά
δικαιώματος ψήφου, μετοχών INTRACOM HOLDINGS

- το ποσοστό των έμμεσων δικαιωμάτων ψήφου του κ. Σωκράτη Π. Κόκκαλη επί μετοχών
INTRACOM HOLDINGS ανέρχεται σε 23,877% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της
Εκδότριας (δηλ. 18.146.780 έμμεσα δικαιώματα ψήφου) έναντι ιδίου ποσοστού (23,877%)
δικαιωμάτων ψήφου της Εκδότριας τα οποία προηγουμένως κατείχε άμεσα (18.146.780
άμεσα δικαιώματα ψήφου), μέσω των διαδοχικά ελεγχόμενων εταιρειών:

o «Κ-GENERAL INVESTMENTS AND SYSTEMS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (δ.τ. “K-SYSTEMS”), εταιρεία ελεγχόμενη κατά ποσοστό 100% από
τον κ. Σωκράτη Π. Κόκκαληo «CLΕARDROP HOLDINGS LIMITED», εταιρεία ελεγχόμενη κατά ποσοστό 100% από την«Κ-GENERAL INVESTMENTS AND SYSTEMS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (δ.τ. “K-SYSTEMS”).

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v