Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΟΠΑΠ: Γνωστοποίηση Συναλλαγών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

Γνωστοποίηση Συναλλαγών

 

Η ΟΠΑΠ Α.Ε. ανακοινώνει, σύμφωνα με τον Ν.3556/2007 και τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ότι στο πλαίσιο της «υποχρέωσης γνωστοποίησης συναλλαγών» έλαβε τις ακόλουθες ενημερώσεις από υπόχρεα πρόσωπα τα οποία συμμετείχαν στο πρόγραμμα επανεπένδυσης του μερίσματος χρήσης 2020:

Ο κ. Kamil Ziegler, Εκτελεστικός Πρόεδρος, απέκτησε στις 03.08.2021, 1.094 μετοχές της εταιρείας, συνολικής αξίας 12,187.12 ευρώ.
Η PRESKONGO LIMITED, συνδεόμενο νομικό πρόσωπο με τον κ. Pavel Saroch, Β' Αντιπρόεδρο, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., απέκτησε στις 03.08.2021, 46.903 μετοχές της Εταιρείας, συνολικής αξίας 522.497,61 ευρώ.
Η κα. Katarina Kohlmayer, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., απέκτησε στις 03.08.2021, 384 μετοχές της εταιρείας, συνολικής αξίας 4.277.75 ευρώ.
Ο κ. Βάιος Καραντίνος, Chief Retail Officer, απέκτησε στις 03.08.2021, 445 μετοχές της εταιρείας, συνολικής αξίας 4,957.28 ευρώ.
Ο κ. Ματθαίος Ματθαίου, Operations Director, απέκτησε στις 03.08.2021, 39 μετοχές της Εταιρείας, συνολικής αξίας 434,46 ευρώ.
Ο κ. Νικόλαος Πολυμενάκος, Διευθυντής Επενδυτικών Σχέσεων, απέκτησε στις 03.08.2021, 225 μετοχές της εταιρείας, συνολικής αξίας 2.506,49 ευρώ.
 

Αθήνα 06.08.2021

ΟΠΑΠ Α.Ε.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v