Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ: Μετοχικές μεταβολές

Η ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL A.E. (εφεξής «η Εταιρεία») ανακοινώνει ότι κατόπιν της από 04/10/2021 γνωστοποίησης συναλλαγών που υπέβαλε στην Εταιρεία, η κα Μάιντα Τζιρακιάν του Λυμπαρέτ, με την ιδιότητά της ως υπόχρεο πρόσωπο (Μέτοχος μετά των αναλογούντων δικαιωμάτων ψήφου με ποσοστό άνω του 5%), διέθεσε προς πώληση 150.830 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές της Εταιρείας.

Πριν τις ανωτέρω μεταβολές, κατείχε το 9,84%, το οποίο αφορούσε σε 280.100 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές της Εταιρείας μέσω ατομικής επενδυτικής μερίδας καθώς και 19.730 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές μέσω κοινής επενδυτικής μερίδας με συνδικαιούχο τον κο Λιμπαρίτ Κεβορκιάν του Παύλου, σύμφωνα με σχετική γνωστοποίηση συναλλαγών που είχε υποβάλει στην Εταιρεία την 01/07/2021.

Συνεπώς επήλθε μεταβολή μεγαλύτερη του 3% και κατήλθε του ορίου του 5% επί του συνόλου του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Επομένως η κα Μάιντα Τζιρακιάν του Λυμπαρέτ είναι δικαιούχος 149.000 κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας μέσω ατομικής επενδυτικής μερίδας.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v