Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

PROFILE A.E.B.E.: ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Η Διοίκηση της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE A.E.» (εφεξής «Εταιρεία»), κατ΄ εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας και ειδικότερα του άρθρου 49 του ν. 4548/2018 ,  του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014  και του κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 1052/2016 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής   και στο πλαίσιο της ορθής, έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού, γνωστοποιεί ότι την 25η  Ιανουαρίου 2022 η Εταιρεία προέβη στην αγορά 2.000 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 6,4900 Ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής 12.980,00 Ευρώ και την 26η  Ιανουαρίου 2022 η Εταιρεία προέβη στην αγορά 700 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 6,6200 Ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής 4.634,00 Ευρώ, σε εκτέλεση της από 07.05.2020 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας και της από 02.06.2020 σχετικής αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, καθώς και με την από 25.11.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, δυνάμει της οποίας αποφασίσθηκε εκ νέου η επανέναρξη εφαρμογής του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών.            

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v