Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

AS Company: Αγορά ιδίων μετοχών

Η εταιρία “AS ΕΜΠΟΡΙΚΗ- ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Η/Υ ΚΑΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ
Α.Ε.” και το διακριτικό τίτλο “AS COMPANY S.A.” ανακοινώνει σύμφωνα με το
άρθρο 49 του Ν. 4548/2018, κατ’ εφαρμογή των αποφάσεων της Τακτικής
Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 21.06.2019 και της απόφασης του
Διοικητικού Συμβουλίου της 06.03.2020, ότι στο πλαίσιο του Προγράμματος
Απόκτησης Ιδίων Μετοχών, προέβη την 19.02.2021, σε αγορά 2.800 ίδιων
μετοχών με μέση τιμή κτήσης € 2,1471 ανά μετοχή, συνολικής αξίας €
6.012,00.
Η αγορά των μετοχών πραγματοποιήθηκε μέσω της χρηματιστηριακής
εταιρίας «Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ.»
Μετά και την προαναφερόμενη αγορά, η Εταιρεία κατέχει 37.906 ίδιες
μετοχές, ποσοστό 0,28879 % του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας.
Η παρούσα Ανακοίνωση εκδίδεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ.
596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης
Απριλίου 2014 και τον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1052 της
Επιτροπής της 8ης Μαρτίου 2016.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v