Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Νέα χρηματοδότηση 100 εκατ. ευρώ για μικρομεσαίους

Ενεργοποιείται το ενδιάμεσο πρόγραμμα του ΤΕΠΙΧ Ι, ύψους 100 εκατ. ευρώ. Στόχος να καλυφθεί το κενό μέχρι την ενεργοποίηση του ΤΕΠΙΧ ΙΙ. Ποια χρηματοδοτικά εργαλεία μπορούν να αξιοποιηθούν.

Νέα χρηματοδότηση 100 εκατ. ευρώ για μικρομεσαίους

Στη δημιουργία του ενδιάμεσου Ταμείου Επιχειρηματικότητας (ΤΕΠΙΧ Ι) κατ' αναλογία των ενδιάμεσων προγραμμάτων «Εξοικονομώ» που υλοποιήθηκαν με μεγάλη επιτυχία προχωρά το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, σε συνεργασία με το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ).

Συγκεκριμένα, το υπουργείο αποφάσισε την ενεργοποίηση των δύο χρηματοδοτικών εργαλείων που εντάσσονται στο πλαίσιο του ΤΕΠΙΧ Ι, με τους αρχικούς πόρους που θα διατεθούν για τη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων να ανέρχονται στα 100 εκατ. ευρώ από τα συνολικά διαθέσιμα 200 εκατ. ευρώ των επιστροφών δανείων που είχαν χορηγηθεί σε ΜμΕ.

Η λύση αυτή προκρίθηκε προκειμένου να καλυφθούν οι χρηματοδοτικές ανάγκες των επιχειρήσεων μέχρι την έναρξη διάθεσης των προϊόντων του ΤΕΠΙΧ ΙΙ.

Συνεπώς οι επιχειρήσεις θα μπορούν από τον Νοέμβρη του 2017 να απευθύνονται στις Τράπεζες και να ζητούν καλύτερα επιτόκια ή μικρότερες εξασφαλίσεις, με βάση τους ίδιους ακριβώς όρους που ίσχυαν στο ΤΕΠΙΧ Ι.

Με το ενδιάμεσο πρόγραμμα ΤΕΠΙΧ συνεργάζεται το σύνολο των συστημικών τραπεζών και οι περισσότερες συνεταιριστικές τράπεζες. Επομένως, οι επιχειρήσεις θα μπορούν να να απευθύνονται στις συνεργαζόμενες τράπεζες. Ωστόσο θα ακολουθήσει επίσημη ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομίας και του ΕΤΕΑΝ, όπου θα αναφέρονται όλες οι επιμέρους λεπτομέρειες.

«Αποφασίσαμε τη διάθεση των επιπλέον 100 εκατ. ευρώ με τους ίδιους όρους του χρηματοδοτικού εργαλείου ΤΕΠΙΧ (Ι) που χρηματοδοτήθηκε από το ΕΣΠΑ 2007-2013, κάνοντας χρήση των σχετικών ανακυκλούμενων πόρων, προκειμένου να ενισχύσουμε τη ρευστότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων» υπογραμμίζει ο γενικός γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ Παναγιώτης Κορκολής. Ο ίδιος σημειώνει ότι το Υπουργείο Οικονομίας συνεχίζει τις συντονισμένες προσπάθειες για να αξιοποιηθούν το ταχύτερο δυνατόν όλες οι χρηματοδοτικές δυνατότητες (ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός Νόμος, Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων κ.λπ.)».

Στο πλαίσιο του ενδιάμεσου ΤΕΠΙΧ Ι, θα ενεργοποιηθούν τα εξής χρηματοδοτικά εργαλεία: η «Επιχειρηματική Επανεκκίνηση» και το «Ταμείο Εγγυδοσίας». Επισημαίνεται ότι τα δάνεια με συμμετοχή του ΕΤΕΑΝ δίνονται με ιδιαίτερα ευνοϊκό επιτόκιο, το οποίο κατά μέσο όρο είναι χαμηλότερο από 4,5%, καθώς το μέρος του δανείου που συμβάλλει το Ταμείο (50%) είναι άτοκο.

Οι δράσεις

Επιχειρηματική Επανεκκίνηση

Η δράση έχει στόχο την προώθηση της επιχειρηματικότητας, τη διευκόλυνση της πρόσβασης των επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση, την ενίσχυση των επενδύσεων μέσω της παροχής δανείων με ευνοϊκούς όρους. Τα δάνεια αυτά, που ταξινομούνται σε δύο κατηγορίες (κεφαλαίου κίνησης και επενδυτικού σκοπού), απευθύνονται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής που βρίσκονται σε οποιοδήποτε στάδιο λειτουργίας (υπό σύσταση, νεοσύστατες ή και υφιστάμενες) και οι οποίες πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

1. Είναι και θα παραμείνουν μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
2. Έχουν έδρα, λειτουργούν και θα επενδύσουν εντός της ελληνικής επικράτειας.
3. Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερες επιχειρήσεις.
4. Αν έχουν λάβει την εγγύηση του ΕΤΕΑΝ σε προγράμματα που έληξαν ή βρίσκονται σε ισχύ, τηρούν ενήμερες οφειλές εγγυημένων δανείων.
5. Δραστηριοποιούνται σε όλους τους οικονομικούς κλάδους της ελληνικής επικράτειας -πλην εξαιρέσεων-, εφόσον διαθέτουν επιλέξιμους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ).
6. Ισχύει ο κανόνας De Minimis «περί ενισχύσεων ήσσονος σημασίας».

Μέσω της συγκεκριμένης δράσης επιχειρείται η τόνωση της ρευστότητας των επιχειρήσεων, ώστε να ξεπεράσουν τα προβλήματα ρευστότητας κατά την επιχειρηματική ανάπτυξή τους, είτε με την υλοποίηση επιδοτούμενων επενδυτικών προγραμμάτων είτε με δικά τους αποκλειστικά κεφάλαια. Το κόστος των δανείων από τη συγκεκριμένη δράση είναι ευνοϊκό για τις επιχειρήσεις, καθώς η επιτοκιακή επιβάρυνση είναι το 50% του εκάστοτε ισχύοντος τραπεζικού επιτοκίου.

- Για τα δάνεια κεφαλαίου κίνησης, το ύψος χρηματοδότησης κυμαίνεται από 10.000 έως 300.000 ευρώ, με διάρκεια έως 48 μήνες και αφορά την κάλυψη αναγκών αναπτυξιακού χαρακτήρα, καθώς και αυτοτελών επιχειρηματικών αναγκών που σχετίζονται με το εμπορικό/συναλλακτικό κύκλωμα της επιχείρησης.

- Για δάνεια επενδυτικού σκοπού (ενίσχυση επιχειρηματικών επενδυτικών σχεδίων), το ύψος χρηματοδότησης κυμαίνεται από 10.000 έως 800.000 ευρώ με διάρκεια 5-12 έτη και αφορά επιχειρήσεις που εντάχθηκαν σε προγράμματα κρατικής ενίσχυσης τα οποία δεν έχουν υλοποιηθεί, αλλά και επιχειρήσεις που δεν έχουν ενταχθεί σε προγράμματα κρατικής ενίσχυσης και που δεν έχουν υλοποιηθεί.

Το Ταμείο Εγγυοδοσίας

Το Ταμείο Εγγυοδοσίας του Ταμείου Επιχειρηματικότητας (ΤΕ-ΤΕΠΙΧ) αποσκοπεί στην παροχή εγγυήσεων σε επιχειρηματικά δάνεια βιώσιμων επενδυτικών σχεδίων και ώριμων σχεδίων επιχειρηματικής ανάπτυξης, στα οποία περιλαμβάνονται κεφάλαια κίνησης και προκαταβολές έναντι επιχορήγησης εγκεκριμένων προγραμμάτων του ΕΣΠΑ.

Επιλέξιμες για την παροχή εγγυήσεων του Ταμείου Εγγυοδοσίας είναι οι υφιστάμενες και υπό ίδρυση πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις των επιλέξιμων οικονομικών κλάδων, που αναπτύσσουν βιώσιμη επιχειρηματική δράση στην ελληνική επικράτεια. Τα χαρακτηριστικά των δανείων και των εγγυήσεων της συγκεκριμένης δράσης είναι τα εξής:

1. Δάνεια για επενδυτικά σχέδια: το ύψος του δανείου μπορεί να είναι από 10.000 έως 800.000 ευρώ, η διάρκεια της εγγύησης από 5 έως 10 έτη με περίοδο χάριτος από 6 έως 24 μήνες και το ποσοστό εγγύησης ανέρχεται στο 70% του δανείου.
2. Δάνεια έναντι επιχορήγησης εγκεκριμένου επενδυτικού σχεδίου προγραμμάτων κρατικών ενισχύσεων (ΕΣΠΑ και Επενδυτικό Νόμο): το ύψος του δανείου μπορεί να είναι από 10.000 έως 500.000 ευρώ, η διάρκεια της εγγύησης από 2 έως 3 έτη, η περίοδος χάριτος στους έξι μήνες και το ποσοστό της εγγύησης στο 80%.
3. Δάνεια επιχειρηματικής ανάπτυξης ή και δάνεια χρηματοδότησης ώριμων επενδυτικών σχεδίων: το ύψος του δανείου μπορεί να κυμαίνεται από 10.000 έως 800.000 ευρώ, η διάρκεια της εγγύησης από 2 έως 10 έτη, η περίοδος χάριτος από 6 έως 24 μήνες και το ποσοστό της εγγύησης στο 70%.

Το Ταμείο Επιχειρηματικότητας Ι (ΤΕΠΙΧ Ι) με διαχειριστή το ΕΤΕΑΝ ήταν χρηματοδοτικό μέσο που είχε πόρους του ΕΣΠΑ 2007-2013 και ολοκληρώθηκε τον περασμένο Ιανουάριο. Οι επιχειρήσεις που συμμετείχαν στο ταμείο αποπληρώνουν όλο το προηγούμενο διάστημα τα δάνειά τους, με αποτέλεσμα να έχουν επιστραφεί στο δημόσιο ήδη περίπου 200 εκατ. ευρώ.

Το Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙ (ΤΕΠΙΧ ΙΙ), επίσης με διαχειριστή το ΕΤΕΑΝ και πόρους του ΕΣΠΑ περίπου 400 εκατ. ευρώ, βρίσκεται σε φάση σύστασης. Συγκεκριμένα αυτή την περίοδο, προετοιμάζεται ο διαγωνισμός προκειμένου να επιλεγούν οι συνεργαζόμενες τράπεζες. Όπως επισημαίνουν στελέχη του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, η διαδικασία αυτή άλλαξε με βάση τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς σε σχέση με το ΤΕΠΙΧ Ι και πλέον είναι περισσότερο αυστηρή και χρονοβόρα.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v