Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Κονδύλι 10,7 εκατ. ευρώ για κατάρτιση 5.000 εργαζομένων

Στόχος είναι η ενίσχυση των προοπτικών απασχόλησης μέσω της παροχής υπηρεσιών εξατομικευμένης συμβουλευτικής, εκπαίδευσης και πιστοποίησης. Ο ΣΒΑΠ αναλαμβάνει την υλοποίηση της δράσης.

Κονδύλι 10,7 εκατ. ευρώ για κατάρτιση 5.000 εργαζομένων

Την κατάρτιση 5.000 εργαζομένων αναλαμβάνει ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Αττικής και Πειραιώς (ΣΒΑΠ) μέσω προγράμματος του ΕΣΠΑ, προϋπολογισμού 10,77 εκατ. ευρώ.

Συγκεκριμένα, στόχο της δράσης «Παρεμβάσεις ενίσχυσης των γνώσεων και δεξιοτήτων των εργαζομένων για τη συμμετοχή τους στις διαρθρωτικές αλλαγές της οικονομίας» αποτελεί η παροχή υπηρεσιών εξατομικευμένης συμβουλευτικής, εκπαίδευσης και πιστοποίησης 5.000 εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα όλων των παραγωγικών κλάδων της οικονομίας, για την απόκτηση νέων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων (σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024).

Εκτιμάται ότι οι νέες γνώσεις και δεξιότητες θα ενισχύσουν ουσιωδώς τη δυνατότητα για την απασχόλησή τους, την προοπτική βελτίωσης των όρων απασχόλησής τους και την επαγγελματική τους κινητικότητα για την εξασφάλιση των προσφορότερων εργασιακών όρων και την προσαρμογή τους στις διαρθρωτικές αλλαγές του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και της οικονομίας εν γένει.

Με την υλοποίηση της πράξης επιδιώκεται:

  • H επαγγελματική ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού που αποτελεί κρίσιμο παράγοντα στη διαδικασία αναδιάρθρωσης και αναπροσανατολισμού στον νέο οικονομικό χάρτη, ώστε να διασφαλίσουν τη βιωσιμότητα των θέσεων εργασίας και να καταστούν περισσότερο ανταγωνιστικές,
  • Η δυναμική προσαρμογή και αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων των εργαζομένων λαμβάνοντας υπόψη διαρθρωτικές αλλαγές της οικονομίας, ώστε να ανταποκρίνεται ποιοτικά και αποτελεσματικά στις εξειδικευμένες ανάγκες μιας σύγχρονης και ανταγωνιστικής οικονομίας,
  • Η βελτίωση των επαγγελματικών προσόντων των εργαζομένων, με στόχο την ενίσχυση της θέσης τους στην αγορά εργασίας και στη μείωση της επισφάλειας των θέσεων εργασίας Η εξοικείωση των εργαζομένων σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο εργασιακό περιβάλλον, όπου υπάρχουν νέα δεδομένα όσον αφορά στην τεχνολογική εξέλιξη και στον εκσυγχρονισμό των μεθόδων εργασίας.

Το σύνολο της πράξης έχει κατανεμηθεί και θα υλοποιηθεί σε 4 επιμέρους υποέργα:

Υπ 1 «Ενέργειες Συμβουλευτικής - Κατάρτισης και Πιστοποίησης Δεξιοτήτων»
Υπ 2 (Ίδια Μέσα) «Καταβολή Εκπαιδευτικών Επιδομάτων»
Υπ 3 «Υπηρεσίες Υποστήριξης για την υλοποίηση της πράξης»
ΥΠ 4 «Ενέργειες ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, προβολής, προώθησης και δημοσιότητας της πράξης».

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 10 Συνεδρίες ανά ωφελούμενο καθώς και πρόγραμμα κατάρτισης διάρκειας 125 ωρών και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων από φορείς πιστοποίησης σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024.

Τα αντικείμενα κατάρτισης - πιστοποίησης που δύναται ο κάθε ωφελούμενος να επιλέξει είναι: Στέλεχος Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων, Τεχνικός Συντήρησης Εγκαταστάσεων, Στέλεχος Διαχείρισης Αποθήκης, Στέλεχος Εφοδιαστικής Αλυσίδας, Στέλεχος Περιβαλλοντικής διαχείρισης, Στέλεχος Διαχείρισης Οργανωσιακής Κουλτούρας και Συστημάτων Διαχείρισης Χρόνου.

Σταμάτης Ζησίμου [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v