Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Δωρεάν κεφάλαιο κίνησης έως €50.000 σε εταιρείες του Β. Αιγαίου

Ανοίγει η διαδικασία για την υποβολή αιτήσεων λήψης μη επιστρεπτέας επιχορήγησης για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις στο Βόρειο Αιγαίο που πλήττονται από την πανδημία. Ποιοι δικαιούνται επιχορήγηση. Οι όροι και οι προϋποθέσεις.

Δωρεάν κεφάλαιο κίνησης έως €50.000 σε εταιρείες του Β. Αιγαίου

Από 5.000 έως και 50.000  ευρώ θα διαθέσει ως έκτακτη ενίσχυση στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται εντός των ορίων της και πλήττονται από τις συνέπειες της πανδημίας η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.

Το συνολικό κονδύλι που έχει εξασφαλιστεί για την έκτακτη επιχορήγηση κεφαλαίου κίνησης ανέρχεται στα 25 εκατ. ευρώ και θα πρέπει να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη Περιφέρεια είναι η τρίτη κατά σειρά (έχουν προηγηθεί οι Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας και Δυτικής Ελλάδας) που αξιοποιεί για τη στήριξη των επιχειρήσεών της το «ελαστικό» πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας.

Τα ποσά που θα χορηγηθούν, έχουν τη μορφή κεφαλαίου κίνησης και δεν θα επιστραφούν στο δημόσιο (μη επιστρεπτέα επιχορήγηση). Η δε υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται από τις 14 Οκτωβρίου έως και τις 2 Νοεμβρίου 2020.  

Δικαιούχοι της δράσης

Δικαίωμα λήψης της επιχορήγησης έχουν οι υφιστάμενες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, που νομίμως λειτουργούν στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, διαθέτουν έναν από τους ΚΑΔ που περιλαμβάνει η αναλυτική πρόσκληση και η νομική τους μορφή είναι μία από τις ακόλουθες:

i.Ανώνυμη Εταιρεία, ii. Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, iii. Ομόρρυθμη Εταιρεία, iv. Ετερόρρυθμη Εταιρεία, v. Ι.Κ.Ε, vi. Ατομική Επιχείρηση, vii. Ν.Ε.Π.Α., viii. Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν. 4430/2016 ως ισχύει, ix. Συνεταιρισμός x. Δικηγορική Εταιρεία του άρθρου 49 επ. του Ν. 4194/2013. xi. Κοινωνία Αστικού Δικαίου.

Οι προϋποθέσεις συμμετοχής

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που υποβάλλουν πρόταση είναι οι εξής:

 • Να δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
 • Να έχουν κάνει έναρξη πριν την 1/1/2019.
 • Να έχουν ως κύριο κωδικό δραστηριότητας ή δραστηριότητα με τα μεγαλύτερα έσοδα έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ του Παραρτήματος Ι της αναλυτικής πρόσκλησης και στον οποίο να δραστηριοποιούνται αδιαλείπτως τουλάχιστον από 31/1/2020 και έως την ημέρα υποβολής της πρότασης.
 • Να είναι Πολύ Μικρή ή Μικρή Επιχείρηση.
 • Κατά το 2019 να απασχολούσαν λιγότερους από 50 εργαζομένους.
 • Να μη συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 40 του ν. 4488/2017 (Α΄137).
 • Να μην ήταν προβληματικές την 31η Δεκεμβρίου 2019 ή εφόσον ήταν προβληματικές 31/12/2019, να έχουν κάνει τις απαραίτητες ενέργειες, ώστε να μην είναι προβληματικές κατά την υποβολή της σχετικής αίτησης χρηματοδότησης. Κατά παρέκκλιση μπορούν να χορηγηθούν ενισχύσεις σε πολύ μικρές ή μικρές επιχειρήσεις (κατά την έννοια του παραρτήματος I του Καν. ΕΕ 651/2014) που ήταν ήδη προβληματικές στις 31 Δεκεμβρίου 2019, υπό την προϋπόθεση να μην υπάγονται σε συλλογική διαδικασία αφερεγγυότητας βάσει του εθνικού δικαίου και να μην έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης (ή εφόσον έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης να έχουν αποπληρώσει το δάνειο ή λύσει τη σύμβαση εγγύησης κατά τη χορήγηση της ενίσχυσης βάσει της παρούσας πρόσκλησης) ή ενίσχυση 3 αναδιάρθρωσης (ή έχουν λάβει ενίσχυση αναδιάρθρωσης αλλά δεν υπόκεινται πλέον σε σχέδιο αναδιάρθρωσης κατά τη χορήγηση της ενίσχυσης βάσει της παρούσας πρόσκλησης).
 • Εφόσον δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση και την εμπορία γεωργικών προϊόντων, πρέπει να δεσμευτούν για τη μη μετακύλιση της λαμβανόμενης ενίσχυσης εν μέρει ή εξ ολοκλήρου σε πρωτογενείς παραγωγούς και για την υποχρέωση ότι η εν λόγω ενίσχυση δεν μπορεί να καθορίζεται με βάση την τιμή ή την ποσότητα των προϊόντων που αγοράζονται από τους πρωτογενείς παραγωγούς ή που διατίθενται στην αγορά από τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις.
 • Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης βάση απόφασης ΕΕ ή ΔΕΕ.

Τονίζεται ότι το καταβληθέν κεφάλαιο κίνησης θα πρέπει να έχει αναλωθεί εντός του 2021. Αυτό θα αποδεικνύεται από το έντυπο Ε3 του έτους 2021, στο οποίο θα πρέπει να έχουν δηλωθεί στα αντίστοιχα πεδία -βάσει των οποίων έγινε ο υπολογισμός του καταβληθέντος κεφαλαίου κίνησης- ποσά τα οποία αθροιστικά δεν θα υπολείπονται του καταβληθέντος κεφαλαίου κίνησης.

Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο που θα διενεργηθεί το 2022 και αφού έχουν υποβληθεί οι φορολογικές δηλώσεις των επιχειρήσεων διαπιστωθεί το αντίθετο, η διαφορά μεταξύ καταβληθέντος ποσού και αθροίσματος δηλωθέντων ποσών θα αναζητείται ως αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό.

Μορφή ενίσχυσης

Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει κεφάλαιο κίνησης ίσο με το 50% των εξόδων της επιχείρησης κατά το έτος 2019, με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης τις 5.000 ευρώ και μέγιστο τις 50.000 ευρώ. Τα ποσά επί των οποίων θα υπολογιστεί το παραπάνω ποσοστό (50%) προκύπτουν από το άθροισμα:

 • των Αγορών Εμπορευμάτων Χρήσης
 • των Αγορών Α’ Υλών και Υλικών Χρήσης
 • του συνόλου των Δαπανών για Παροχή Υπηρεσιών
 • του συνόλου των Ενοικίων που καταβλήθηκαν στην χρήση από την επιχείρηση
 • του συνόλου των Παροχών σε εργαζομένους (πλην αυτών που απασχολήθηκαν σε Αγροτικές Βιολογικές δραστηριότητες)

Διάφορα Λειτουργικά Έξοδα

Συγκεκριμένα ο υπολογισμός του αναλογούντος κεφαλαίου κίνησης (δημόσια χρηματοδότηση) προκύπτει από το άθροισμα των κάτωθι δηλωθέντων ποσών των πεδίων του έντυπου Ε3 του προηγούμενου έτους (χρήση 2019): 102, 202, 181, 281, 481, 185, 285, 485 πολλαπλασιαζόμενο με 50%.

Σε περίπτωση που το αποτέλεσμα είναι μεγαλύτερο των 50.000 ευρώ η αναλογούσα δημόσια χρηματοδότηση διαμορφώνεται στα 50.000 ευρώ , ενώ σε περίπτωση που το αποτέλεσμα είναι μικρότερο από 5.000 ευρώ, δεν είναι δυνατή η συμμετοχή στη δράση.

Επισημαίνεται ότι αποδεκτές είναι μόνο οι αιτήσεις των επιχειρήσεων που: α) Έχουν υποβάλει τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος για τη χρήση του 2019 έως την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης και β) Θα συμπληρώσουν τα ποσά των προαναφερθέντων πεδίων με τα στοιχεία της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (φορολογικό έντυπο Ε3 χρήσης 2019) που έχει υποβληθεί έως την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσης.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v