Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Δράση 9 εκατ. ευρώ για ερευνητική δικτύωση επιχειρήσεων της Αττικής

Εντός του επομένου διαστήματος η προκήρυξη του προγράμματος «Συνέργειες Έρευνας και Καινοτομίας στην Περιφέρεια Αττικής». Έως και 80% το ύψος της επιδότησης. Ποιες επιχειρήσεις μπορούν να χρηματοδοτηθούν.

Δράση 9 εκατ. ευρώ για ερευνητική δικτύωση επιχειρήσεων της Αττικής

Χρηματοδοτικά κίνητρα στις επιχειρήσεις της Αττικής για να «δικτυωθούν» με φορείς διάδοσης γνώσης (πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα κ.ο.κ.) παρέχει το πρόγραμμα «Συνέργειες Έρευνας και Καινοτομίας στην Περιφέρεια Αττικής» το οποίο θα υλοποιηθεί από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας και η προκήρυξή του αναμένεται σύντομα.

Το συνολικό ποσό που θα διατεθεί στο πλαίσιο της δράσης, ανέρχεται στα 9 εκατ. ευρώ, προερχόμενο από το ΠΕΠ Αττικής και θα χρηματοδοτηθούν επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους θεματικούς τομείς του Πολιτισμού – Τουρισμού, Πολιτιστικών και Δημιουργικών Βιομηχανιών, της Αγροδιατροφής και του Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης. Σε κάθε τομέα, θα διατεθούν από 3 εκατ. ευρώ.

Στόχος της δράσης, είναι η ενίσχυση συνεργατικών ερευνητικών έργων με σκοπό την προώθηση της καινοτομίας, τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων και την ενίσχυση της σύνδεσης έρευνας/καινοτομίας και παραγωγής.

Ειδικότερα, θα εστιάσει στην ανάπτυξη νέων ή βελτιωμένων προϊόντων/υπηρεσιών ή μεθόδων παραγωγής με υψηλή προστιθέμενη αξία με σκοπό την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων καθώς και στην αποτελεσματικότερη διασύνδεση των ερευνητικών οργανισμών με τις ανάγκες του παραγωγικού ιστού.

Ό επιλέξιμος προϋπολογισμός των έργων που θα ενταχθούν στη δράση, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 400.000 ευρώ, ενώ το ύψος της επιδότησης, κυμαίνεται από 40% έως και 80%.

Η διακύμανση αυτή, οφείλεται στο γεγονός ότι η ένταση της ενίσχυσης καθορίζεται από την κατηγορία των επιλέξιμων δαπανών και το μέγεθος της επιχείρησης. Επισημαίνεται ότι το μέγιστο ύψος της επιδότησης, αφορά τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις.

Οι επιλέξιμες δαπάνες

Μέσω της δράσης θα επιχορηγηθούν δραστηριότητες, οι οποίες αφορούν ενισχύσεις πράξεων/έργων έρευνας και ανάπτυξης (π.χ. βιομηχανική έρευνα, πειραματική ανάπτυξη, μελέτες σκοπιμότητας), που σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό θα προβλέπονται σε όλες τις πράξεις, προώθησης καινοτομίας για μικρομεσαίες επιχειρήσεις καθώς και δαπάνες συμμετοχής μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε εμπορικές εκθέσεις.

Τα κριτήρια για τις επιχειρήσεις

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που υποβάλλουν πρόταση, είναι οι ακόλουθες:

  • Να δραστηριοποιούνται, καθώς και να πραγματοποιήσουν τις αντίστοιχες δαπάνες στην Περιφέρεια Αττικής.
  • Να λειτουργούν ως νομικά πρόσωπα, ανεξαρτήτως του τύπου τους (π.χ. ΑΕ, ΕΠΕ, ΕΕ, ΟΕ, ΙΚΕ, ΚοινΣΕπ) ή ως ατομικές επιχειρήσεις.
  • Να τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία (πρώην Β΄ ή Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ.) με βάση τα ΕΛΠ.
  • Να μην βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.
  • Να μην αποτελούν προβληματικές επιχειρήσεις.
  • Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση ενίσχυσης κατόπιν προηγούμενης αποφάσεως της Επιτροπής, με την οποία μια ενίσχυση κηρύσσεται παράνομη και ασυμβίβαστη με την εσωτερική αγορά.
  • Να μην έχει γίνει έναρξη εργασιών για το έργο ή τη δραστηριότητα πριν την υποβολή αίτησης ενίσχυσης δυνάμει της παρούσας πρόσκλησης.
  • Να συμπεριλάβουν στα επενδυτικά τους σχέδια δαπάνες που δεν έχουν χρηματοδοτηθεί και δεν έχουν ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους.
  • Να δεσμευτούν ότι τα επενδυτικά τους σχέδια δεν έχουν υποβληθεί για ένταξη και εφόσον εγκριθούν προς χρηματοδότηση δεν θα υποβληθούν σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v