Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΕΦΚΑ: Ηλεκτρονική απογραφή των ιδιωτικών οικοδομικών έργων

Ηλεκτρονικά θα μπορεί κάποιος που έχει ιδιωτική οικοδομή να προχωρήσει στην απογραφή στον e-ΕΦΚΑ. Άλλη μία υπηρεσία με στόχο να μειωθούν οι επισκέψεις στον ΕΦΚΑ. Όλη η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσετε.

ΕΦΚΑ: Ηλεκτρονική απογραφή των ιδιωτικών οικοδομικών έργων

Να μειώσει την ταλαιπωρία ιδιωτών που προχωράνε σε οικοδομικά έργα, αλλά και των εργαζομένων επιχειρεί το αρμόδιο υπουργείο με νέα ηλεκτρονική υπηρεσία.  Πρόκειται για την ηλεκτρονική υπογραφή στα ιδιωτικά έργα που δίνει τη δυνατότητα για περαιτέρω μείωση των επισκέψεων στα γραφεία του ΕΦΚΑ, αλλά και ελέγχου των εισπράξεων καθώς πλέον όλα θα γίνονται ηλεκτρονικά και με ορισμένο χρονοδιάγραμμα.

Έτσι δίνεται τέλος στην διαδικασία ελέγχου από υπαλλήλους του Φορέα μετά το τέλος της οικοδομής που πολλές φορές είναι χρονοβόρα και μπορεί να διαρκέσει ακόμα και πάνω από μία δεκαετία. Μάλιστα σε αυτή την περίπτωση βεβαιώνονται τα χρέη με υπέρογκα πρόστιμα, ωστόσο πολλές φορές δεν καταβάλλονται.

Την διαδικασία ηλεκτρονικής απογραφής των ιδιωτικών οικοδομικών έργων στον e-ΕΦΚΑ προβλέπει κοινή υπουργική απόφαση των υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κ. Χατζηδάκη και Επικρατείας Κ. Πιερρακάκη.

Η απόφαση με θέμα «Καθορισμός της διαδικασίας ηλεκτρονικής απογραφής των ιδιωτικών οικοδομικών έργων στον e-ΕΦΚΑ και του χρόνου έναρξης εφαρμογής της» περιλαμβάνει έξι άρθρα και αναμένεται να τεθεί άμεσα σε εφαρμογή.

Στο πρώτο άρθρο αναφέρεται ότι η διαδικασία ηλεκτρονικής απογραφής ιδιωτικών οικοδομικών έργων εφαρμόζεται για όλα τα ιδιωτικά οικοδομικά έργα για τα οποία, σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού ασφάλισης του π. ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, ισχύει το αντικειμενικό σύστημα υπολογισμού των κατ' ελάχιστα απαιτούμενων ημερών εργασίας.

Δηλαδή:

  1. Για τα ιδιωτικά οικοδομικά έργα για τα οποία η οικοδομική άδεια εκδίδεται χωρίς την προϋπόθεση προκαταβολής εισφορών στον e-ΕΦΚΑ όπως άδειες μικρής κλίμακας ή 48ώρες ή για τις εργασίες για τις οποίες δεν απαιτείται οικοδομική άδεια ούτε έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας.
  2. Για τα ιδιωτικά οικοδομικά έργα, είτε εκτελούνται με αυτεπιστασία η κατά το σύστημα της αντιπαροχής για τα οποία η έκδοση οικοδομικής άδειας προϋποθέτει την καταβολή προκαταβολής εισφορών και την κατάθεση σχετικού σημειώματος του e-ΕΦΚΑ στην οικεία πολεοδομική υπηρεσία.

Στο δεύτερο άρθρο ορίζονται οι υπόχρεοι ηλεκτρονικής απογραφής των ιδιωτικών οικοδομικών έργων ως εξής:

  1. Υπόχρεος εργοδότης για την απογραφή του ιδιωτικού οικοδομικού έργου που ανεγείρεται, συμπληρώνεται, μεταρρυθμίζεται, επισκευάζεται η κατεδαφίζεται, την υποβολή Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (Α.Π.Δ.) και την καταβολή των εισφορών για τις οικοδομικές εργασίες που εκτελούνται είναι ο κύριος ή οι συγκύριοι του οικοδομικού έργου.
  2. Σε περιπτώσεις ανάθεσης οικοδομικών εργασιών με εργολαβία κατά το σύστημα της αντιπαροχής υπόχρεοι εργοδότες θεωρούνται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον ο αρχικός κύριος, οι αρχικοί συγκύριοι του οικοπέδου και ο εργολάβος κατασκευαστής.

Στο άρθρο 3 ορίζεται η διαδικασία ηλεκτρονικής απογραφής των ιδιωτικών οικοδομικών έργων. Οι αιτήσεις για την ηλεκτρονική απογραφή των ιδιωτικών οικοδομικών έργων στο Μητρώο Εργοδοτών Οικοδομοτεχνικών Έργων του e-ΕΦΚΑ υποβάλλεται στην αντίστοιχη ηλεκτρονική υπηρεσία του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης e-ΕΦΚΑ μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr).

Ο υπόχρεος εργοδότης και χρήστης της υπηρεσίας εισέρχεται στην ηλεκτρονική υπηρεσία αφού προηγουμένως αυθεντικοποιηθεί με τη χρήση των κωδικών διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet)

Με την υποβολή της αίτησης και για το σκοπό της ηλεκτρονικής απογραφής του οικοδομικού έργου ο χρήστης αποδέχεται την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του ίδιου και των τυχόν υπολοίπων συνυπόχρεων  από τον e-ΕΦΚΑ.

Στα στοιχεία της αίτησης και στα δικαιολογητικά που τις συνοδεύουν έχουν πρόσβαση οι υπάλληλοι του οικείου υποκαταστήματος του e-ΕΦΚΑ στην Ασφαλιστική περιοχή του οποίου εμπίπτουν οι εργασίες του οικοδομικού έργου.

Ο χρήστης της ηλεκτρονικής υπηρεσίας συμπληρώνει:

  • Τα στοιχεία που ζητούνται για το οικοδομικό έργο, την ημερομηνία έναρξης των εργασιών, η οποία πρέπει να είναι μεταγενέστερη της ημερομηνίας απογραφής ή να συμπίπτει με αυτή, τη διεύθυνση του έργου κοκ.
  • Τα στοιχεία του φυσικού ή Νομικού προσώπου εργοδότη του οικοδομικού έργου. Στην περίπτωση που το φυσικό ή νομικό πρόσωπο έχει ήδη καταχωρηθεί στο μητρώο εργοδοτών κοινών επιχειρήσεων του e-ΕΦΚΑ και διαθέτει αριθμό μητρώου εργοδότη ο χρήστης συμπληρώνει τον ΑΜΕ. Από το ανωτέρω μητρώο του e-ΕΦΚΑ αντλούνται τα απαραίτητα ατομικά στοιχεία στην περίπτωση φυσικού προσώπου (ονοματεπώνυμο, στοιχεία ταυτότητας, ΑΦΜ, ΔΥΟ, στοιχεία διεύθυνσης επαγγελματικής έδρας ή κατοικίας ) ή εταιρικά στοιχεία στην περίπτωση Νομικού Προσώπου (επωνυμία, διακριτικός τίτλος, ΑΦΜ, ΔΥΟ, στοιχεία διεύθυνσης επαγγελματικής έδρας ) καθώς και τα στοιχεία υπεύθυνου του Νομικού προσώπου Σε περίπτωση μη ύπαρξης ΑΜΕ τα ως άνω στοιχεία λαμβάνονται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης από άλλα Μητρώα Φορέων του δημόσιου τομέα και ιδίως από Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.)

Σε περίπτωση που οι κύριοι του έργου φυσικά ή νομικά πρόσωπα είναι περισσότεροι του ενός καταχωρούνται από το χρήστη τα στοιχεία όλων των υπολοίπων συνυπόχρεων καταβολής ασφαλιστικών εισφορών.

Ο χρήστης της υπηρεσίας συμπληρώνει τα αναλυτικά στοιχεία της τεχνικής περιγραφής του οικοδομικού έργου κατά είδος κτιρίου και φάσεις εργασιών.

 Ακολούθως ο χρήστης της υπηρεσίας επισυνάπτει σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου τα απαιτούμενα δικαιολογητικά τα οποία δεν μπορούν να αντληθούν μέσω διαλειτουργικότητας και ειδικότερα: τους τίτλους ιδιοκτησίας, το συμβολαιογραφικό προσύμφωνο με τον εργολάβο στην περίπτωση εκτέλεσης εργασιών κατά το σύστημα της αντιπαροχής, τη σύμβαση δωρεάς στις περιπτώσεις δωρεάς ιδιωτών για ανέγερση Δημοσίων κτιρίων ή τμημάτων αυτών, η εκτέλεση οικοδομικών εργασιών σε αυτά.

Η ηλεκτρονική απογραφή στο Μητρώο Εργοδοτών Οικοδομοτεχνικών Έργων του e-ΕΦΚΑ ολοκληρώνεται με τη λήψη του μοναδικού αριθμού ΑΜΟΕ και του Τ.Π.Τ.Ε.  αφού προηγηθεί η ηλεκτρονική αποδοχή της απογραφής σε όλους τους δηλωθέντες συνυπόχρεους καταβολής ασφαλιστικών εισφορών.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εκδίδεται Βεβαίωση Απογραφής Οικοδομικού Έργου στην οποία περιλαμβάνεται και ο πίνακας με τα κατ' ελάχιστα απαιτούμενα ημερομίσθια.

Το Άρθρο 4 αναφέρεται η έκδοση σημειώματος κατάθεσης εισφορών για έκδοση οικοδομικής άδειας. Τονίζεται ότι μετά την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής απογραφής εκδίδεται προσωρινό γραμμάτιο είσπραξης με RF πληρωμή της προκαταβολής. Η πληρωμή της προκαταβολής απαιτείται σε κάθε περίπτωση απογραφής ιδιωτικού οικοδομικού έργου. Με την ολοκλήρωση και της διαδικασίας πληρωμής εκδίδεται σημείωμα κατάθεσης εισφορών για έκδοση οικοδομικής άδειας το οποίο φέρει τη μηχανογραφική αποτύπωση της υπογραφής του προϊσταμένου της διεύθυνσης εισφορών μισθωτών του e-ΕΦΚΑ και τη μηχανογραφική αποτύπωση της σφραγίδας της υπηρεσίας προς χρήση στην αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία.

Το άρθρο 5 αναφέρεται στις εξαιρέσεις. Σε περιπτώσεις που η απογραφή του ιδιωτικού οικοδομικού έργου δεν γίνεται εντός της νομίμου προθεσμίας τότε η απογραφή διενεργείται με φυσική παρουσία στο αρμόδιο υποκατάστημα του e-ΕΦΚΑ στην Ασφαλιστική περιοχή του οποίου θα εκτελεστούν οικοδομικές εργασίες

Τέλος στο άρθρο 6 καθορίζεται ότι η έναρξη εφαρμογής της υπηρεσίας ηλεκτρονικής απογραφής ιδιωτικών οικοδομικών έργων προσδιορίζεται με ανακοίνωση του διοικητή του e-ΕΦΚΑ.

Μαρία Μόσχου

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v