Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Μοιράζονται επιδοτήσεις €442 εκατ. για ψηφιακό μετασχηματισμό

Από 22 Ιουνίου 2022 θα μπορούν μικρομεσαίες επιχειρήσεις να υποβάλλουν αίτηση για τρεις δράσεις του Προγράμματος «Ψηφιακός Μετασχηματισμός», που χρηματοδοτεί το Ταμείο Ανάκαμψης. Ποιες δαπάνες χρηματοδοτούνται.

Μοιράζονται επιδοτήσεις €442 εκατ. για ψηφιακό μετασχηματισμό

Σε τροχιά υλοποίησης μπαίνει η δράση Ψηφιακός Μετασχηματισμός των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, καθώς η Κοινωνία της Πληροφορίας ανακοίνωσε τις τρεις προσκλήσεις για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης.

Οι δικαιούχοι και των τριών δράσεων θα έχουν τη δυνατότητα να μπουν και να καταθέσουν σχετική αίτηση χρηματοδότησης από την Τετάρτη 22 Ιουνίου 2022, ουσιαστικά δίνοντας μία εβδομάδα παράταση στην έναρξη, που αρχικά είχε προσδιοριστεί στις 15 Ιουνίου.

Το έργο αποτελεί Δράση ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων για την αγορά/αξιοποίηση ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών και τη γενικότερη υποστήριξή τους για τον ψηφιακό τους μετασχηματισμό.

Οι επενδύσεις στοχεύουν στις τεχνολογίες και υπηρεσίες που προωθούν την ψηφιοποίηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και συγκεκριμένα στις ηλεκτρονικές πληρωμές, στις ηλεκτρονικές πωλήσεις και στις εφαρμογές ηλεκτρονικής τιμολόγησης, στα εργαλεία ψηφιακής διαφήμισης, στα συστήματα τηλεργασίας, στην επιχειρηματική αναλυτική, στην αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων, στις υπηρεσίες δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας των δεδομένων και αποκατάστασης σε περίπτωση καταστροφής, στην τεχνητή νοημοσύνη, στο διαδίκτυο των πραγμάτων, στην παροχή ολοκληρωμένων λύσεων για ανέπαφη εξυπηρέτηση, στα συστήματα κυβερνοασφάλειας, στις υποδομές και υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους, στα υποδείγματα και στο λογισμικό βιομηχανικών πλατφορμών δεδομένων, στην αναβάθμιση των ταμειακών μηχανών και του οικοσυστήματος των POS.

Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης - NextGenerationEU.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ύψος των 442.440.000 ευρώ.

Η Δράση κατανέμεται σε τρία επιμέρους Προγράμματα Κρατικών Ενισχύσεων, οι προσκλήσεις των οποίων δημοσιεύτηκαν:

 • Πρόγραμμα Ι: «Ψηφιακά Εργαλεία MME»
 • Πρόγραμμα ΙΙ: «Ανάπτυξη Ψηφιακών Προϊόντων και Υπηρεσιών»
 • Πρόγραμμα IΙΙ: «Ψηφιακές Συναλλαγές»

 «ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΜΕ»

Σκοπός του Προγράμματος «Ψηφιακά Εργαλεία MME» είναι η ενίσχυση της ψηφιακής ωριμότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) της χώρας, που δραστηριοποιούνται σε ένα ευρύ φάσμα κλάδων της οικονομίας.

Μέσω του Προγράμματος, οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις μπορούν να ενισχυθούν προκειμένου να

 • εκσυγχρονίσουν την παραγωγική, εμπορική και διοικητική τους λειτουργία,
 • αναβαθμίσουν τον τρόπο επικοινωνίας και συνεργασίας και να εισάγουν νέες μορφές υβριδικής εργασίας (hybrid workplace),
 • ψηφιοποιήσουν τις ηλεκτρονικές συναλλαγές με πελάτες και συνεργάτες, περιλαμβανομένου και του ηλεκτρονικού εμπορίου,
 • αυξήσουν το επίπεδο ασφάλειας και εμπιστοσύνης στις ηλεκτρονικές συναλλαγές, μέσω της αξιοποίησης νέων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών.

Για τον σκοπό αυτό, το Πρόγραμμα «Ψηφιακά Εργαλεία MME» θα παρέχει επιταγές (vouchers) που θα διατεθούν για την απόκτηση, μέσω αγοράς ή μίσθωσης, νέων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών.

Ο προϋπολογισμός του Προγράμματος (συνολική Δημόσια Δαπάνη) ανέρχεται σε 180.000.000,00 ευρώ. Το Πρόγραμμα χρηματοδοτείται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για τη Δράση του ΤΑΑ - 16706 με τίτλο: «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων», στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης - NextGenerationEU. Έχει ενταχθεί στο ΕΣΑΑ με την αρ. πρωτ. ΥΠΟΙΚ 14113/03-02-2022 απόφαση ένταξης του έργου (ΑΔΑ: Ψ4ΧΛΗ-ΝΣ3), με τίτλο «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Επιχειρήσεων» και κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5161102.

Αιτήσεις χρηματοδότησης μπορούν να υποβάλλονται από την Τετάρτη 22 Ιουνίου 2022.

Στον Οδηγό του Προγράμματος, καταγράφονται αναλυτικά:

 • οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής (κριτήρια επιλεξιμότητας) των δυνητικών δικαιούχων των επιταγών (vouchers) καθώς και όλες οι διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν από πλευράς τους σε όλα τα επιμέρους στάδια υλοποίησης του Προγράμματος που τους αφορούν,
 • οι ελάχιστες απαιτούμενες προδιαγραφές του επιλέξιμου επιχορηγούμενου εξοπλισμού,
 • οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής (κριτήρια επιλεξιμότητας) των δυνητικών προμηθευτών του επιχορηγούμενου εξοπλισμού καθώς και όλες οι διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν από πλευράς τους σε όλα τα επιμέρους στάδια υλοποίησης του Προγράμματος που τους αφορούν,
 • καθώς και οτιδήποτε αφορά στη διαχείριση και υλοποίησή του Προγράμματος «Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕ».

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»

Σκοπός του Προγράμματος «Ανάπτυξη Ψηφιακών Προϊόντων και Υπηρεσιών» είναι η ενίσχυση της ψηφιακής παραγωγικής ικανότητας στη χώρα με νέα προϊόντα και υπηρεσίες, και η ενίσχυση της εξωστρέφειας των Ελληνικών Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή και διάθεση ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών.

Το Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ψηφιακών Προϊόντων και Υπηρεσιών» ενισχύει επενδυτικά σχέδια για την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών που εμπίπτουν στον κλάδο πληροφορικής και επικοινωνιών, αποσκοπώντας:

 • στην ενίσχυση της υγιούς επιχειρηματικότητας με την κατάλληλη αξιοποίηση των ΤΠΕ,
 • στην ενδυνάμωση του κλάδου πληροφορικής (σε όρους ανταγωνιστικότητας και εξωστρέφειας).
 • στη δημιουργία νέων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας με ισχυρή εμπορική προοπτική και βιωσιμότητα.

Για τον σκοπό αυτό, το Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ψηφιακών Προϊόντων και Υπηρεσιών» θα παρέχει ενισχύσεις, υπό τη μορφή επιχορηγήσεων, για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων που καλύπτουν όλο τον κύκλο ανάπτυξης νέων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών και εμπεριέχουν:

 • Προπαρασκευαστικές δραστηριότητες (ενδεικτικά: έρευνα αγοράς, μελέτη σκοπιμότητας, ενέργειες απόκτησης νέων γνώσεων και δεξιοτήτων για την ανάπτυξη των νέων προϊόντων),
 • Δραστηριότητες Ανάπτυξης των νέων ψηφιακών προϊόντων/ υπηρεσιών,
 • Συμπληρωματικές δραστηριότητες Εμπορικής αξιοποίησης των νέων προϊόντων και υπηρεσιών.

Ο προϋπολογισμός του Προγράμματος (συνολική Δημόσια Δαπάνη) ανέρχεται σε 100.000.000,00 ευρώ.

Αιτήσεις Χρηματοδότησης μπορούν να υποβάλλονται από τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις από την Τετάρτη 22 Ιουνίου 2022, έως και την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2022.

Στον Οδηγό του Προγράμματος (Παράρτημα Ι της παρούσης), καταγράφονται αναλυτικά:

 • οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής (κριτήρια επιλεξιμότητας) των δυνητικών δικαιούχων των ενισχύσεων καθώς και όλες οι διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν από πλευράς τους σε όλα τα επιμέρους στάδια υλοποίησης του Προγράμματος που τους αφορούν,
 • καθώς και οτιδήποτε αφορά στη διαχείριση και υλοποίησή του Προγράμματος «Ανάπτυξη Ψηφιακών Προϊόντων και Υπηρεσιών».

«ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ»

Σκοπός του Προγράμματος: «Ψηφιακές Συναλλαγές» είναι η υιοθέτηση σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων που υποστηρίζουν τις διαδικασίες τιμολόγησης, έκδοσης διακίνησης φορολογικών παραστατικών και διενέργειας ηλεκτρονικών πληρωμών. Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια και αναμένεται να συμβάλει στη βελτίωση της παραγωγικότητας των ΜΜΕ, την αύξηση της ασφάλειας των συναλλαγών, καθώς και στην ενίσχυση της φορολογικής τους συμμόρφωσης.

Ο προϋπολογισμός του Προγράμματος (συνολική Δημόσια Δαπάνη) ανέρχεται σε 162.440.000,00 ευρώ.

Στον Οδηγό του Προγράμματος (Παράρτημα Ι της παρούσης), καταγράφονται αναλυτικά:

 • οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής (κριτήρια επιλεξιμότητας) των δυνητικών δικαιούχων των επιταγών (vouchers) καθώς και όλες οι διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν από πλευράς τους σε όλα τα επιμέρους στάδια υλοποίησης του Προγράμματος που τους αφορούν,
 • οι ελάχιστες απαιτούμενες προδιαγραφές του επιλέξιμου επιχορηγούμενου εξοπλισμού,
 • οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής (κριτήρια επιλεξιμότητας) των δυνητικών προμηθευτών του επιχορηγούμενου εξοπλισμού καθώς και όλες οι διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν από πλευράς τους σε όλα τα επιμέρους στάδια υλοποίησης του Προγράμματος που τους αφορούν,
 • καθώς και οτιδήποτε αφορά στη διαχείριση και υλοποίησή του Προγράμματος «Ψηφιακές Συναλλαγές».

Το Πρόγραμμα θα ενεργοποιηθεί για την υποβολή αιτήσεων εκ μέρους τόσο των δυνητικών Δικαιούχων όσο και των συμμετεχόντων Προμηθευτών την Τετάρτη 22 Ιουνίου 2022.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v