Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Wind, Vodafone - Business Systems και ΟΤΕ ανάδοχοι στο δωρεάν WiFi

Αναδεικνύονται ανάδοχοι για το έργο «WiFi4GR - Ανάπτυξη δημοσίων σημείων ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο». Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης ενέκρινε τη σχετική απόφαση, ώστε να προχωρήσει το έργο.

Wind, Vodafone - Business Systems και ΟΤΕ ανάδοχοι στο δωρεάν WiFi

Στην έγκριση του πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης αποτελεσμάτων και κατακύρωσης του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για τη Σύναψη Συμφωνίας-Πλαίσιο με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ για το έργο «WiFi4GR - Ανάπτυξη δημοσίων σημείων ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο» προχώρησε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κ. Πιερρακάκης.

Το έργο χωρίζεται σε τμήματα τα οποία θα «χτυπούν» οι τρεις εταιρείες - κοινοπραξίες. Συγκεκριμένα θα διεκδικούν τις εκτελεστικές συμβάσεις που θα προκηρύσσονται από το υπουργείο με οικονομικούς όρους και ο φθηνότερος θα παίρνει κάθε φορά το επιμέρους έργο-περιοχή.

Μάλιστα για την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων, το υπουργείο έχει προκηρύξει διαγωνισμό για τεχνικό σύμβουλο και οι προφορές αναμένεται να κατατεθούν μέσα στον Ιούλιο.

Το έργο είναι συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 14,8 εκατ. ευρώ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ (24%).

Η απόφαση

Αποδεκτές σύμφωνα με τα υποβληθέντα δικαιολογητικά κατακύρωσης έγιναν οι προσφορές των υποψήφιων αναδόχων:

  • WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ,
  • ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ VODAFONE ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ/COSMOS BUSINESS SYSTEMS ΑΕΒΕ και
  • ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΓ) 

Σύμφωνα με την αξιολόγηση η βαθμολογία βάση καλύτερης ποιότητας και τιμής έχει ως εξής:

 1) WIND με βαθμολογία Τεχνικής προσφοράς 421,69, Συνολική (Ανηγμένη) τιμή προσφοράς ανά Acess Point 1.746 Ευρώ και Συνολική Βαθμολογία Προσφοράς 0,997931149

 2) VODAFONE/COSMOS BUSINESS SYSTEMS, με βαθμολογία Τεχνικής προσφοράς 422,94, Συνολική (Ανηγμένη) τιμή προσφοράς ανά Acess Point 1.759 Ευρώ και Συνολική Βαθμολογία Προσφοράς 0,997782831

 3) ΟTΕ, με βαθμολογία Τεχνικής προσφοράς 419,19, Συνολική (Ανηγμένη) τιμή προσφοράς ανά Acess Point 1.821 Ευρώ και Συνολική Βαθμολογία Προσφοράς 0,981437597

Όπως επισημαίνεται, η απόφαση θα κοινοποιηθεί μέσω του ΕΣΗΔΗΣ σε όλους τους συμμετέχοντες, και χωρεί προδικαστική προσφυγή εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίησή της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παραγράφου 3.4 της Διακήρυξης.

Το αντικείμενο του έργου

Αντικείμενο της συμφωνίας-πλαίσιο είναι η προμήθεια, εγκατάσταση, παραμετροποίηση, σύνδεση και θέση σε λειτουργία σημείων ασύρματης πρόσβασης - WiFi (Hotspots) στο διαδίκτυο σε διάφορες περιοχές με διασπορά σε ολόκληρη τη χώρα και η υποστήριξη λειτουργίας για τρία χρόνια.

Στο πλαίσιο του έργου θα παρασχεθεί η δυνατότητα δωρεάν και χωρίς όρους που εισάγουν διακρίσεις, ευρυζωνικής πρόσβασης στο Διαδίκτυο μέσω WiFi Hotspots σε υπαίθριους ή/και κλειστούς δημόσιους χώρους. Θα γίνει προμήθεια και εγκατάσταση 5.600 access points, τα οποία θα κατανεμηθούν σε περίπου 2.500 περιοχές ασύρματης - WiFi πρόσβασης, σε όλη την επικράτεια.

Αναμένεται ότι στις περισσότερες περιοχές θα απαιτηθεί να εγκατασταθούν δύο access points, ενώ ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός θα είναι τρία ανά περιοχή.

Οι χώροι που θα αποτελέσουν σημεία εγκατάστασης των ασύρματων σημείων ευρυζωνικής πρόσβασης θα συγκεντρώνουν ένα σύνολο από χαρακτηριστικά όπως:

  • Ιδιαίτερα υψηλή πληθυσμιακή συγκέντρωση, όπως ενδεικτικά:
  • Χώροι συνάθροισης κοινού
  • Χώροι αναμονής - μετακίνησης
  • Χώροι εκδηλώσεων

Σημεία τουριστικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος

Τα σημεία εγκατάστασης θα υποδειχθούν από τους κατά τόπους δήμους, σύμφωνα με τις οδηγίες της Αναθέτουσας Αρχής. Η διαχείριση, παρακολούθηση και ο έλεγχος του εξοπλισμού ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης θα γίνεται από κεντρικό σύστημα διαχείρισης, το οποίο θα προμηθεύσει και εγκαταστήσει ο Ανάδοχος σε χώρο που θα υποδειχθεί από την Αναθέτουσα Αρχή. Ο Ανάδοχος θα αναλάβει την παρακολούθηση και διαχείριση όλου του δικτύου για τουλάχιστον τρία χρόνια.

Φορέας χρηματοδότησης είναι το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης που θα χρησιμοποιήσει για το εν λόγω έργο πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης).

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v