Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Νέο πακέτο εγγυήσεων - επιδοτήσεων 2 δισ. ευρώ

Πράσινο φως σε πακέτο ύψους 2 δισ. για παροχή εγγυήσεων του Δημοσίου για σύναψη δανείων και την επιδότηση επιτοκίου προς τις επιχειρήσεις ενέκρινε η ΕΕ. Οι όροι, οι βασικές προϋποθέσεις για ένταξη στο πρόγραμμα.

Νέο πακέτο εγγυήσεων - επιδοτήσεων 2 δισ. ευρώ
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε βάσει των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις της συνθήκης ΕΚ ένα ελληνικό καθεστώς ενισχύσεων που απευθύνεται σε επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες εξαιτίας της πιστωτικής στενότητας στην τρέχουσα οικονομική κρίση.

Το καθεστώς επιτρέπει στις αρχές να χορηγούν ενισχύσεις υπό μορφή επιδοτούμενων εγγυήσεων για επενδυτικά δάνεια και δάνεια κεφαλαίων κίνησης που θα συναφθούν πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 2010. 

"Σήμερα, μετά από επιτυχείς διαπραγματεύσεις που ξεκίνησαν από τον Απρίλιο, λάβαμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το ‘πράσινο φως’ να προχωρήσουμε σε ένα ακόμη πρόγραμμα στήριξης της πραγματικής οικονομίας και της απασχόλησης", δήλωσε ο υπουργός οικονομίας Γ. Παπαθανασίου.

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα, που έχει στόχο τη διευκόλυνση της δανειοδότησης των επιχειρήσεων που αντιμετωπίζουν προβλήματα εξαιτίας της κρίσης.

Το πρόγραμμα έχει δύο σκέλη:

• Το πρώτο σκέλος αφορά την παροχή εγγυήσεων του ελληνικού Δημοσίου για δάνεια που συνάπτουν οι επιχειρήσεις. Το συνολικό ποσό του δανείου για κάθε επιχείρηση δεν μπορεί να ξεπερνά το ετήσιο μικτό μισθολογικό κόστος της, ενώ το ύψος της εγγύησης του ελληνικού Δημοσίου μπορεί να φθάσει έως 90% του παρεχόμενου δανείου.

• Το δεύτερο σκέλος αφορά την επιδότηση επιτοκίου, ώστε να μειωθεί το κόστος των επιχειρήσεων και να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητά τους.

Το συνολικό ποσό για τις εγγυήσεις του ελληνικού Δημοσίου και τις επιδοτήσεις επιτοκίου ανέρχεται στα 2 δισ. ευρώ, ενώ η διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος φθάνει μέχρι το τέλος του 2010. Ο χρονικός ορίζοντας παροχής της εγγύησης του Δημοσίου σε αυτή την κατηγορία των δανείων ορίζεται στα 4 χρόνια με δυνατότητα παράτασης για 1 χρόνο ακόμη, ενώ ο χρονικός ορίζοντας της επιδότησης του επιτοκίου ορίζεται έως 31-12-2012.

Βασικές προϋποθέσεις για να ενταχθεί κάποια επιχείρηση είναι:

• Να μην ήταν προβληματική μέχρι τις 01/07/2008.

• Να μην προβεί μέχρι τις 31/12/2010 σε μείωση του αριθμού των θέσεων εργασίας της.

Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται, σε μια κρίσιμη περίοδο, η επιβίωση και η συνέχιση της λειτουργίας χιλιάδων επιχειρήσεων και κατ΄ επέκταση η απασχόληση και το εισόδημα πολλαπλάσιου αριθμού εργαζομένων».


**** Η ανακοίνωση της Ευρωπαικής Επιτροπής

 Η Επιτροπή εγκρίνει προσωρινό ελληνικό καθεστώς ενισχύσεων επιδοτούμενων κρατικών εγγυήσεων με στόχο την τόνωση της πραγματικής οικονομίας

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε βάσει των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις της συνθήκης ΕΚ ένα ελληνικό καθεστώς ενισχύσεων που απευθύνεται σε επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες εξαιτίας της πιστωτικής στενότητας στην τρέχουσα οικονομική κρίση.

Το καθεστώς επιτρέπει στις αρχές να χορηγούν ενισχύσεις υπό μορφή επιδοτούμενων εγγυήσεων για επενδυτικά δάνεια και δάνεια κεφαλαίων κίνησης που θα συναφθούν πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 2010.

Το καθεστώς ανταποκρίνεται στα κριτήρια του προσωρινού πλαισίου της Επιτροπής για τα μέτρα κρατικών ενισχύσεων που στηρίζουν την πρόσβαση σε χρηματοδότηση κατά την τρέχουσα χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση (βλ. IP/08/1993), όπως τροποποιήθηκε στις 25 Φεβρουαρίου 2009, δεδομένου ότι περιορίζεται χρονικά, τηρεί τα σχετικά κατώφλια και αφορά μόνον επιχειρήσεις που δεν αντιμετώπιζαν δυσχέρειες προ της 1ης Ιουλίου 2008.

Συνεπώς, το καθεστώς είναι συμβατό με το άρθρο 87 παράγραφος 3 στοιχείο β) της συνθήκης ΕΚ, που επιτρέπει τη χορήγηση ενισχύσεων για την άρση σοβαρής διαταραχής της οικονομίας κράτους μέλους.

Η αρμόδια για τον ανταγωνισμό Επίτροπος Neelie Kroes έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Το ελληνικό μέτρο διευκολύνει την πρόσβαση των επιχειρήσεων σε δάνεια. Αυτό αποτελεί έναν αποτελεσματικό τρόπο ενθάρρυνσης των επιχειρηματικών επενδύσεων και της οικονομικής ανάκαμψης, χωρίς αδικαιολόγητη στρέβλωση του ανταγωνισμού.»

Οι ελληνικές αρχές σχεδίασαν το εν λόγω μέτρο βάσει των κανόνων που καθορίζονται στο προσωρινό πλαίσιο της Επιτροπής για τις κρατικές ενισχύσεις που αφορούν την πραγματική οικονομία κατά τη διάρκεια της κρίσης (βλ. IP/08/1993) και ιδίως των προϋποθέσεων που διέπουν τις ενισχύσεις υπό μορφή επιδοτούμενων εγγυήσεων.

Η μείωση της προμήθειας εγγύησης μπορεί να εφαρμοστεί για περίοδο δύο ετών το πολύ για εγγυήσεις δανείων που θα συναφθούν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2010 το αργότερο. Όταν η διάρκεια του υποκείμενου δανείου υπερβαίνει τα δύο έτη, οι προμήθειες ασφαλούς λιμένα που προσδιορίζονται στο παράρτημα του προσωρινού πλαισίου, όπως έχει τροποποιηθεί, μπορούν να εφαρμοστούν για πρόσθετη μέγιστη περίοδο τριών ετών. Η μέγιστη διάρκεια των εγγυήσεων που θα χορηγούνται βάσει του καθεστώτος αυτού περιορίζεται σε πέντε έτη. Το καθεστώς δεν καλύπτει επιχειρήσεις που ήδη αντιμετώπιζαν δυσχέρειες την 1η Ιουλίου 2008 (δηλαδή πριν εμφανιστεί η πιστωτική στενότητα).

Το καθεστώς καλύπτει επιχειρήσεις κάθε μεγέθους.

Η απόφαση θα δημοσιευτεί με τον αριθμό N 308/2009 στο Μητρώο κρατικών ενισχύσεων στον δικτυακό τόπο της ΓΔ Ανταγωνισμού. Οι νέες δημοσιεύσεις αποφάσεων σχετικά με κρατικές ενισχύσεις στην Επίσημη Εφημερίδα και στον δικτυακό τόπο αναφέρονται στο εβδομαδιαίο ηλεκτρονικό δελτίο για τις κρατικές ενισχύσεις State aid Weekly e-News.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v