Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Στο 20% η φορολόγηση εταιρικών κερδών

Μειωμένη φορολόγηση στα εταιρικά κέρδη (στο 20% από 24%) αλλά και αύξηση του φόρου συναλλαγών στο 2 τοις χιλίοις, στο φορονομοσχέδιο του ΥΠΟΙΚ. Τριετές πλάνο για φοροδιαφυγή. Με δόσεις η καταβολή ΦΠΑ.

Στο 20% η φορολόγηση εταιρικών κερδών
Τριετές Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Καταστολής της Φοροδιαφυγής το οποίο θα περιέχει συγκεκριμένες δράσεις και μετρήσιμους στόχους, προβλέπει το φορολογικό νομοσχέδιο που δημοσιοποίησε το υπουργείο Οικονομικών, μετά τη συζήτησή του στο υπουργικό συμβούλιο.

Το πρώτο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα θα δημοσιοποιηθεί από το Υπουργείο Οικονομικών μέχρι
τέλος Φεβρουαρίου 2011 και θα τεθεί σε εφαρμογή εντός του Μαρτίου.

Στο νομοσχέδιο εντάσσονται και μια σειρά διατάξεις που στοχεύουν στη βελτίωση του υφιστάμενου πλαισίου φορολόγησης, στη διόρθωση στρεβλώσεων που παρατηρήθηκαν από συγκεκριμένες διατάξεις και στην ενίσχυση της ρευστότητας στην οικονομία.

Ακόμη προβλέπονται αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο προκειμένου τα ποινικά αδικήματα της φοροδιαφυγής να τιμωρούνται άμεσα και αποτελεσματικά έτσι ώστε να επιτευχθεί φορολογική συμμόρφωση. Το αδίκημα της μη απόδοσης ΦΠΑ και παρακρατούμενων φόρων, μετατρέπεται από στιγμιαίο σε διαρκές. Η μετατροπή του αδικήματος σε διαρκές σημαίνει πρακτικά ότι όποιος συλλαμβάνεται να μην έχει αποδώσει ΦΠΑ πάνω από κάποιο ύψος κρατείται και παραπέμπεται σε Δίκη. Εφαρμόζεται δηλαδή η αυτόφωρη διαδικασία.

Σε διαρκές αδίκημα μετατρέπεται και η μη απόδοση ληξιπροθέσμων χρεών προς το Δημόσιο, εφ' όσον η καθυστέρηση καταβολής τους υπερβαίνει ένα εύλογο χρονικό διάστημα ανοχής (π.χ. 6 ή 8 μήνες). Και σ' αυτή την περίπτωση εφαρμόζεται η αυτόφωρη διαδικασία. Αναστολή εκτέλεσης της ποινής, δεν επιτρέπεται στα εγκλήματα φοροδιαφυγής αν προηγουμένους δεν καταβληθούν οι φόροι του Κράτους.

Στο αναπτυξιακό του σκέλος εντάσσονται μια σειρά διατάξεις που στοχεύουν στη βελτίωση του υφιστάμενου πλαισίου φορολόγησης, στη διόρθωση στρεβλώσεων που παρατηρήθηκαν από συγκεκριμένες διατάξεις και στην ενίσχυση της ρευστότητας στην οικονομία.

Θεσπίζονται διατάξεις για τον ορισμό της φορολογικής κατοικίας στην οποία φορολογείται το παγκόσμιο εισόδημα και λαμβάνονται υπόψη οδηγίες του ΟΟΣΑ. Σε φόρο για το παγκόσμιο εισόδημά του υπόκειται κάθε φυσικό πρόσωπο, το οποίο έχει την κατοικία ή τη συνήθη διαμονή του στην Ελλάδα. Σε φόρο για το εισόδημα που προκύπτει στην Ελλάδα υπόκειται κάθε φυσικό πρόσωπο, ανεξάρτητα από τον τόπο κατοικίας του ή της συνήθους διαμονής του.

Στη Φορολογία νομικών προσώπων (ΑΕ, ΕΠΕ) και μερισμάτων. Από τις χρήσεις που αρχίζουν από 1/1/2011 μειώνεται ο φορολογικός συντελεστής από 24% σε 20% και εφαρμόζεται για το σύνολο των κερδών. Για τα διανεμόμενα κέρδη προβλέπεται παρακράτηση φόρου με 25%.

Τα μερίσματα εντάσσονται στην φορολογική κλίμακα, ουσιαστικά όμως εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση, (20% σε επίπεδο νομικού προσώπου και 25% παρακράτηση στα μερίσματα) για την πλειοψηφία των μετόχων. Για τους έχοντες χαμηλά εισοδήματα προβλέπεται δικαίωμα επιστροφής του παρακρατούμενου φόρου μερισμάτων.

Θεσπίζεται διάταξη για μη φορολογία κατά την εισαγωγή μερισμάτων από χώρες της ΕΕ εφόσον δεν διανέμονται τα εισαγόμενα μερίσματα για αναπτυξιακούς λόγους. Εννοείται ότι όποτε διανεμηθούν θα παρακρατηθεί ο φόρος που αναλογεί στα μερίσματα.

Για κέρδη από την πώληση μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α. Ο συντελεστής αυξάνεται από 1,5 τοις χιλίοις σε 2 τοις χιλίοις για πωλήσεις μετοχών που πραγματοποιούνται είτε στο ΧΑ είτε σε αλλοδαπά χρηματιστήρια από την 1/1/2011 και μετά, ενώ ρητά προβλέπεται ότι για μετοχές που αποκτώνται από 1/1/2012 και μετά δεν επιβάλλεται φόρος συναλλαγών αλλά έχουν εφαρμογή οι διατάξεις για τη φορολόγηση της υπεραξίας.

Για το ΦΠΑ στις οικοδομές προβλέπεται ότι εάν δεν πωληθούν τα διαμερίσματα ή καταστήματα, εξακολουθεί να θεωρείται ως νεόδμητο το ακίνητο μέχρι την συμπλήρωση τριετίας από την αποπεράτωση της οικοδομής.

Για την υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ. Παρέχεται η δυνατότητα παραλαβής περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ χωρίς την καταβολή όλου του οφειλόμενου ποσού. Συγκεκριμένα όταν υποβάλλεται η δήλωση θα καταβάλλεται το λιγότερο σαράντα τοις εκατό (40%) του συνολικά οφειλόμενου ποσού. Το υπόλοιπο 60% του μη καταβληθέντος υπολοίπου, το οποίο λόγω της καθυστερημένης είσπραξής του προσαυξάνεται κατά ποσοστό ένα τοις εκατό (1%), θα καταβάλλεται σε δύο ίσες μηνιαίες δόσεις. Η δόση δεν θα μπορεί να είναι μικρότερη των 300 Ευρώ.

Σε περίπτωση βεβαίωσης οφειλόμενου ΦΠΑ μετά από έλεγχο, παρέχεται η δυνατότητα καταβολής του ΦΠΑ σε 6 δόσεις στις περιπτώσεις ποσών που βεβαιώνονται ύστερα από διοικητική επίλυση της διαφοράς ή με βάση πράξη, η οποία οριστικοποιήθηκε λόγω μη άσκησης προσφυγής και αφορούν οριστική πράξη προσδιορισμού του φόρου ή σε περίπτωση κατάργησης φορολογικής δίκης.

Οι βασικότερες ρυθμίσεις του νομοσχεδίου

-Τριετές επιχειρησιακό πρόγραμμα καταστολής φοροδιαφυγής. Και ο διοικητής της ΕΥΠ στην αρμόδια επιτροπή.
- Από τα 3 ευρώ η βεβαίωση φόρου
-Διαρκές αδίκημα η μη απόδοση ΦΠΑ και παρακρατούμενων φόρων. Αυτόφωρη διαδικασία ακόμη και προσωρινή κράτηση εάν κρίνεται ότι ο παραβάτης είναι πιθανό να διαπράξει παρόμοια εγκλήματα φοροδιαφυγής.
-Διαρκές αδίκημα και η μη απόδοση ληξιπρόθεσμων χρεών προς το δημόσιο μετά από 6 ή 8 μήνες.
-Με την καταβολή των φόρων η αναστολή εκτέλεσης της ποινής για εγκλήματα φοροδιαφυγής.
-Στο «φως» ονόματα οφειλετών και παραβατών εφόσον έχουν ληξιπρόθεσμα χρέη άνω των 150.000 ευρώ και καθυστερεί η πληρωμή τους για τουλάχιστον 1 χρόνο. Δημοσιοποίηση ονομάτων και για πλαστά και εικονικά τιμολόγια.
-Στο 20% ο φόρος για τα εταιρικά κέρδη. Παρακράτηση 20%- 25% για τα διανεμόμενα.
-Στο 2 τοις χιλίοις ο φόρος στα κέρδη από την πώληση μετοχών.
-Εκτός ΦΠΑ για 3 χρόνια τα νεόδμητα ακίνητα αν δεν πουληθούν.
-Σε 3 δόσεις η καταβολή του ΦΠΑ. Το 40% με την υποβολή της δήλωσης και το 60% σε 2 ίσες μηνιαίες δόσεις όχι μικρότερες των 300 ευρώ.
-Σε 6 δόσεις ο οφειλόμενος ΦΠΑ μετά από έλεγχο.
-Γενικός Εισαγγελέας οικονομικού εγκλήματος θα εδρεύει στο ΣΔΟΕ.
-Προτεραιότητα ο έλεγχος για τους ελεύθερους επαγγελματίες που δηλώνουν χαμηλά εισοδήματα. Στο στόχαστρο γιατροί, δικηγόροι, μηχανικοί, λογιστές και άλλοι που δηλώνουν κάτω από 25.000 ευρώ.
-Στο 50% από 25% ο βεβαιωμένος φόρος για την προσφυγή στα διοικητικά δικαστήρια.
-Εξετάσεις ανά οκτάμηνο για τους ελεγκτές.
-Ανώνυμη και προαιρετική κάρτα αποδείξεων για την καταγραφή των αγορών.
-Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων στο Υπουργείο Οικονομικών.
-Ιδρύεται ειδικό σώμα φορολογικών διαιτητών.


***Το προσχέδιο νόμου για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, δημοσίευεται στη δεξιά στήλη "Συνοδευτικό Υλικό".

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v