Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Τράπεζες: Πέρασαν με αντι-stress κεφάλαια

Ποια μαξιλάρια χρησιμοποίησαν για να περάσουν τα stress tests. ΜΟΔ, απορροφήσεις θυγατρικών και πωλήσεις συμμετοχών έστρωσαν το αποτέλεσμα. Δύο "κόβονταν" με δεδομένα 2010. Αναλυτικός πίνακας.

Τράπεζες: Πέρασαν με αντι-stress κεφάλαια
Με πλεόνασμα 5,05 δισ. ευρώ σε σχέση με τα ελάχιστα απαιτούμενα εποπτικά κεφάλαια πέρασαν τα stress tests οι έξι ελληνικές τράπεζες και οι δύο κυπριακές που συμμετείχαν στην πανευρωπαϊκή άσκηση προσομοίωσης ακραίων σεναρίων.

Όπως προκύπτει από την ανακοίνωση της Τράπεζας της Ελλάδος, οι Εθνική Τράπεζα, EFG Eurobank, Alpha Bank, Τράπεζα Πειραιώς, ATEbank και Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο πήραν βαθμό πάνω από τη βάση στο δυσμενές σενάριο των stress tests, εφόσον συνυπολογιστούν τα πρόσθετα μέτρα κεφαλαιακής στήριξης που έχουν δρομολογήσει ή αποφασίσει.

Αν δεν συνυπολογιστούν πωλήσεις συμμετοχών, απορροφήσεις θυγατρικών, αποφάσεις για έκδοση μετατρέψιμων ομολογιακών δανείων και άλλες μορφές κεφαλαιακής ενίσχυσης η εικόνα αλλάζει.

Με βάση τα αποτελέσματα της άσκησης (στήλη 1 του πίνακα), συνολικά για τους 6 τραπεζικούς ομίλους στο τέλος του 2012 διαμορφώνεται καθαρό πλεόνασμα κεφαλαίων ύψους € 2,44 δισ., έναντι του ποσού που αντιστοιχεί στο όριο 5% του δείκτη Core Tier 1.

Υπό το δυσμενές σενάριο, όταν δεν ληφθούν υπόψη τα πρόσθετα μέτρα, από τις 6 ελληνικές τράπεζες οι τέσσερις βρίσκονται άνω του ορίου αναφοράς 5% (Εθνική Τράπεζα, Alpha Bank, Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο και Τράπεζα Πειραιώς), η μία βρίσκεται οριακά κάτω του ορίου αναφοράς 5% (EFG Eurobank) και μία βρίσκεται σημαντικά κάτω του ορίου 5% (ΑΤΕbank).

Στη στήλη 2 δίνεται πιο αντιπροσωπευτική εικόνα της κεφαλαιακής θέσης των τραπεζών, καθώς ο δείκτης Core Tier 1 υπολογίζεται λαμβάνοντας επιπλέον υπόψη:

α) πρόσθετα μέτρα που ήδη υλοποιούνται ή έχουν δρομολογηθεί (π.χ. πωλήσεις ή απορροφήσεις θυγατρικών εταιριών, έκδοση μετατρέψιμων ομολόγων, αποεπενδύσεις κ.λπ.), καθώς και

β) τις γενικές προβλέψεις που έχουν ήδη σχηματιστεί για κάλυψη μελλοντικών ζημιών.

Πράγματι, τα προαναφερθέντα πρόσθετα μέτρα αυξάνουν σε σημαντικό βαθμό τους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας, με αποτέλεσμα ο δείκτης κύριων βασικών ιδίων κεφαλαίων (Core Tier 1) όλων των ελληνικών τραπεζών να υπερβαίνει αισθητά το όριο αναφοράς 5%, ενώ το πλεόνασμα κεφαλαίων, συνολικά για τους έξι ομίλους, υπερδιπλασιάζεται σε € 5,05 δισ. ευρώ.

Ειδικότερα, η ΑΤΕbank έχει σχηματίσει σημαντικού ύψους γενικές προβλέψεις (€ 750 εκατ.), οι οποίες δεν έχουν συμπεριληφθεί στα αποτελέσματα που εμφανίζονται στη στήλη 1.

Επιπρόσθετα, η γενική συνέλευση των μετόχων της έχει ήδη αποφασίσει την έκδοση μετατρέψιμου σε κοινές μετοχές ομολογιακού δανείου ύψους €235 εκατ. Οι ενέργειες αυτές διαμορφώνουν τον δείκτη της ΑΤΕbank στο 6% στο τέλος του 2012.

Όσον αφορά στην EFG Eurobank, εάν ληφθούν υπόψη οι πρόσθετες ενέργειες που είτε έχουν υλοποιηθεί είτε έχουν σχεδιαστεί και γνωστοποιηθεί στην Τράπεζα της Ελλάδος, η τράπεζα υπερβαίνει σημαντικά το όριο αναφοράς, καθώς ο δείκτης Core Tier 1 στο τέλος του 2012 διαμορφώνεται στο επίπεδο του 7,6%.

Στις ενέργειες αυτές περιλαμβάνονται η απορρόφηση της εταιρίας χαρτοφυλακίου ΔΙΑΣ Α.Ε., η χρήση των γενικών προβλέψεων που έχει ήδη σχηματίσει η τράπεζα, η έκδοση μετατρέψιμου σε κοινές μετοχές ομολογιακού δανείου, η πώληση μεριδίου της θυγατρικής Eurobank Polbank στην Πολωνία και η διάθεση πλειοψηφικού μεριδίου της Eurobank Tekfen στην Τουρκία.

Όπως φαίνεται στη στήλη 1 του πίνακα, ο δείκτης κύριων βασικών ιδίων κεφαλαίων για το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο και την Τράπεζα Πειραιώς διαμορφώνεται μεταξύ 5% και 6%.

Λαμβάνοντας όμως υπόψη ενέργειες που τα δύο πιστωτικά ιδρύματα έχουν ήδη υλοποιήσει ή δρομολογήσει, οι δείκτες Core Tier 1 διαμορφώνονται σε επίπεδα άνω του 6%. Συγκεκριμένα, ο δείκτης Core Tier 1 του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου υπό το δυσμενές σενάριο διαμορφώνεται σε 7,1% στο τέλος του 2012, εάν ληφθούν υπόψη οι γενικές προβλέψεις που έχει ήδη σχηματίσει και η μείωση του χαρτοφυλακίου συναλλαγών που έχει ήδη πραγματοποιήσει.

Στην περίπτωση της Τράπεζας Πειραιώς, ο δείκτης Core Tier 1 υπό το δυσμενές σενάριο διαμορφώνεται σε 6,3% στο τέλος του 2012, εάν ληφθούν υπόψη η έκδοση μετατρέψιμου σε κοινές μετοχές ομολογιακού δανείου που έχει αποφασιστεί από τη γενική συνέλευση των μετόχων της και η ανακοινωθείσα από την τράπεζα πώληση της θυγατρικής της στην Αίγυπτο.

Mε επιτυχία πέρασαν τα stress tests Κύπρου και MPB

Ως αποτέλεσμα της υποτιθέμενης κρίσης, ο εκτιμώμενος ενοποιημένος δείκτης κύριων ιδίων
πρωτοβάθμιων κεφαλαίων της Τράπεζας Κύπρου θα ανέλθει σε 6,2% το 2012 υπό το ακραίο σενάριο, σε σύγκριση με 8,1% στο τέλος του 2010.

Λαμβάνοντας υπόψη τους παράγοντες μετριασμού που ελήφθησαν από την τράπεζα, ο δείκτης εποπτικά αποδεκτών κεφαλαίων αυξάνεται σε 9,5%. Ο παράγοντας μετριασμού αφορά στην έκδοση €887 εκατ. μετατρέψιμων αξιογράφων ενισχυμένου κεφαλαίου τον Μάιο του 2011, τα οποία μπορούν να απορροφήσουν ζημίες στη βάση της συνεχιζόμενης δραστηριότητας.

Η Marfin Popular Bank πέτυχε 5,6% αποτέλεσμα στην άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων κατόπιν της ήδη ολοκληρωθείσας πώλησης της θυγατρικής στην Αυστραλία.

Ωστόσο, σημείωσε αποτέλεσμα 9,2% στην άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων συμπεριλαμβανομένων των μέτρων άμβλυνσης κινδύνου όπως αυτά καθορίστηκαν από την Eυρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή.
 
Η τράπεζα υλοποιεί ένα μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση των δεικτών φερεγγυότητάς της. Το πρόγραμμα αυτό αναμένεται να βελτιώσει περαιτέρω την ανθεκτικότητα της τράπεζας με βάση ένα δυσμενές σενάριο, όμοιο με αυτό που εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή στην τρέχουσα πανευρωπαϊκή άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων.

Προβόπουλος: Ενθαρρυντικά τα αποτελέσματα

Τα αποτελέσματα της άσκησης είναι ενθαρρυντικά όσον αφορά στην κεφαλαιακή θέση των τραπεζών μας, οι οποίες, ακολουθώντας και τις προτροπές της Τράπεζας της Ελλάδος, προχώρησαν σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου και δρομολόγησαν επιχειρηματικές κινήσεις με αποτέλεσμα την ενδυνάμωση της θέσης τους, παρά τις δυσκολίες του περιβάλλοντος, δήλωσε ο διοικητής της ΤτΕ, κ. Γ. Προβόπουλος. 

Τα κριτήρια για Core Tier 1

Όσον αφορά στο όριο αναφοράς και στον δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας, δύο βασικά χαρακτηριστικά διαφοροποιούν την άσκηση σε σύγκριση με εκείνη που διενεργήθηκε πέρυσι.

Πρώτον, το όριο αναφοράς διαμορφώθηκε σε 5% για τους σκοπούς της φετινής άσκησης, έναντι 6% της περυσινής άσκησης. Δεύτερον, ο ορισμός του δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας που χρησιμοποιήθηκε στη φετινή άσκηση ήταν αυτός των κύριων βασικών ιδίων κεφαλαίων (Core Tier 1), έναντι των βασικών ιδίων κεφαλαίων (Tier 1) της περυσινής άσκησης.

Τα σενάρια διαμορφώθηκαν από την EKT και καλύπτουν χρονικό ορίζοντα δύο ετών (2011 - 2012). Το δυσμενές σενάριο αντανακλά ακραίους υποθετικούς κινδύνους (τύπου "what if").

Μία επιπλέον σημαντική διαφορά από την περυσινή άσκηση είναι ότι οι απαιτήσεις έναντι κεντρικών κυβερνήσεων που περιέχονται στο τραπεζικό χαρτοφυλάκιο των πιστωτικών ιδρυμάτων (banking book) αντιμετωπίζονται με μεθοδολογία αντίστοιχη εκείνης των λοιπών δανειακών χαρτοφυλακίων που ενέχουν πιστωτικό κίνδυνο (επιχειρηματικά, στεγαστικά και καταναλωτικά δάνεια).

Σημείο εκκίνησης αποτέλεσαν τα στοιχεία ισολογισμού της 31ης/12/2010.

Σημειώνεται ότι η Τράπεζα της Ελλάδος έχει επίσης αποφασίσει τη διενέργεια διαγνωστικής μελέτης για τα χαρτοφυλάκια δανείων των πιστωτικών ιδρυμάτων, η οποία θα ολοκληρωθεί περί τα τέλη του 2011.

Τα αποτελέσματα της διαγνωστικής μελέτης θα ληφθούν υπόψη, μεταξύ άλλων, για τον καθορισμό πρόσθετου περιθωρίου κεφαλαίων στο πλαίσιο του Πυλώνα 2.

Η δήλωση του υπουργού Οικονομικών κ. Ευάγγ. Βανιζέλου μετά την ανακοίνωση των stress tests

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός Οικονομικών, κ. Ευάγγελος Βενιζέλος, αναφερόμενος στην ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της Πανευρωπαϊκής Άσκησης Προσομοίωσης Ακραίων Καταστάσεων (stress tests) του τραπεζικού συστήματος, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

"Τα αποτελέσματα της πανευρωπαϊκής δοκιμασίας αντοχής του ευρωπαϊκού τραπεζικού συστήματος, υπό ακραίες θεωρητικές υποθέσεις και καταστάσεις, είναι ιδιαίτερα ευνοϊκά για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα.

Στα stress tests συμμετείχαν 91 ευρωπαϊκές τράπεζες στις 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μεταξύ αυτών οι έξι μεγαλύτερες ελληνικές τράπεζες που καλύπτουν το σύνολο σχεδόν του τραπεζικού συστήματος, πάνω από το 90%.

Οι πέντε τράπεζές μας είναι καθαρά πάνω από το όριο ή δίπλα στο όριο με διαφορά εκατοστού.

Όλα δε αυτά τα στοιχεία είναι στοιχεία που έχουν 'παγώσει' τον Απρίλιο του 2011, στο μεταξύ όμως έχουν ληφθεί μέτρα, τα οποία καταγράφονται στην έκθεση, λαμβάνονται υπόψη, συγκροτούν τη δεύτερη τελική στήλη κι εκεί όλες οι τράπεζες, με εξαίρεση μία, είναι πάνω από το όριο.

Αυτή δε η μία κρατική τράπεζα -η Αγροτική- βρίσκεται σε πρόγραμμα αναδιάρθρωσης, σε πρόγραμμα ιδιωτικοποίησης και λαμβάνονται μέτρα και για τη δική της κεφαλαιακή ενίσχυση, η οποία θα ξεπεράσει έτσι το όριο που θέτει το πανευρωπαϊκό τεστ.

Τα κριτήρια ήταν ιδιαίτερα αυστηρά, ήταν ακραία. Και για τις ελληνικές τράπεζες ήταν ακόμα πιο αυστηρά, γιατί οι ελληνικές τράπεζες έχουν να αντιμετωπίσουν την κρίση του ελληνικού δημοσίου χρέους.

Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα αντεπεξέρχεται. Έχει επαρκή κύρια βασικά ίδια κεφάλαια και εκπληροί τις προϋποθέσεις του μνημονίου, οι οποίες είναι ακόμη αυστηρότερες, γιατί τώρα πρέπει να ελεγχθούν και τα τυχόν επισφαλή δάνεια.

Έχουμε, επίσης, διαμορφωμένους μηχανισμούς στήριξης. Έχουμε το Ταμείο Χρηματοδοτικής Σταθερότητας, έχουμε το Ευρωσύστημα μέσα στο οποίο βρίσκεται το ελληνικό τραπεζικό σύστημα, με επικεφαλής την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, αλλά και με τη συμμετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος και των κεντρικών τραπεζών όλων των κρατών-μελών.

Άρα, ο Έλληνας καταθέτης, ο διεθνής επενδυτής, μπορεί να είναι σίγουρος ότι το ελληνικό τραπεζικό σύστημα παρουσιάζει τα στοιχεία του με απόλυτη διαφάνεια, είναι σταθερό, είναι ελεγμένο και πιστοποιημένο με βάση τους διεθνείς και πανευρωπαϊκούς κανόνες, αλλά φυσικά κανείς δεν επαναπαύεται.

Σε συνεργασία με την Τράπεζα της Ελλάδος και με τις τράπεζες συνεχίζουμε να λαμβάνουμε όλα τα αναγκαία προληπτικά μέτρα, γιατί η αυτοπεποίθησή μας ως έθνους και η πίστη στις δυνάμεις μας πρέπει να αντανακλώνται και στη λειτουργία και τις προοπτικές του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, που είναι πυλώνας ανάπτυξης της χώρας".Τράπεζα

(1)

Δείκτης Core Tier 1 την 31η.12.2012

(υπό το δυσμενές σενάριο)

(2)

Δείκτης Core Tier 1 την 31η.12.2012

(υπό το δυσμενές σενάριο, συμπεριλαμβανομένων των πρόσθετων μέτρων βελτίωσης του Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας)

Εθνική Τράπεζα

7,7%

9,7%

Alpha Bank

7,4%

8,2%

Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο

5,5%

7,1%

Τράπεζα Πειραιώς

5,3%

6,3%

Eurobank EFG

4,9%

7,6%

Αγροτική Τράπεζα

-0,8%

6,0%

Συνολικό πλεόνασμα κεφαλαίων έναντι του ορίου αναφοράς 5%

€2,44 δισ. ευρώ

€5,05 δισ. ευρώ


ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v