Καταστροφικό το 2011 για τις κατασκευές

Η κατάρρευση της αγοράς ακινήτων και η μεγάλη βουτιά στα δημόσια έργα οδήγησε τα αποτελέσματα των τεχνικών εταιρειών σε νέα μεγάλη πτώση το 2011. Τα στοιχεία της ICAP για κέρδη, τζίρους και πρωταθλητές.

Καταστροφικό το 2011 για τις κατασκευές
Η κατάρρευση της αγοράς ακινήτων και η μεγάλη βουτιά στα δημόσια έργα οδήγησε τα αποτελέσματα των τεχνικών εταιρειών σε νέα μεγάλη πτώση το 2011.

Σύμφωνα με στοιχεία της ICAP και με βάση 269 ισολογισμούς τεχνικών εταιρειών, τα συνολικά έσοδα κατέγραψαν νέα πτώση το 2011 κατά 13,7% και διαμορφώθηκαν σε 1,57 δισ. από 1,81 δισ. το 2010. Η βελτίωση των μικτών κερδών (+14%) δεν βοήθησε το λειτουργικό αποτέλεσμα το οποίο παρέμεινε αρνητικό για μια ακόμα χρονιά. Οι συνολικές υποχρεώσεις των εταιρειών διατηρήθηκαν κοντά στα τρία δισ. ευρω.

Οι περιορισμένες ζημίες (κατά 12,1%), ο οποίος έφτασαν τα 98,4 εκατ. το 2011 (έναντι αντίστοιχων ζημιών 111,9 εκατ. το 2010) συνδέονται περισσότερο με την ακόμα μεγαλύτερη βουτιά των προηγούμενων ετών παρά με ουσιαστική βελτίωση των συνθηκών στην κατασκευαστική αγορά.

Στα τέλη του 2011 υπήρξαν σημαντικές πληρωμές από το δημόσιο με αποτέλεσμα να βελτιωθεί ελαφρώς η εικόνα του κλάδου. Επιπλέον, η προσπάθεια επιτάχυνσης του ΕΣΠΑ, κατά το πρώτο τρίμηνο του 2012 επηρέασε θετικά τον αριθμό των νέων διαγωνισμών, αλλά κρίσιμα μεγάλα έργα (από τους οδικούς άξονες με συμβάσεις παραχώρησης μέχρι τον ΟΣΕ) είτε έχουν «παγώσει», είτε καθυστερούν.

Χαρακτηριστικό του κλίματος είναι το γεγονός ότι οι μισές τεχνικές εταιρείες παρουσίασαν πέρυσι ζημιές: Από το σύνολο των τεχνικών εταιρειών του δείγματος της ICAP, οι 136 (δηλαδή το 50,6% έναντι 56,5% το 2010) ήταν κερδοφόρες, με συνολικά κέρδη προ φόρου €65,6 εκατ. (vs €67,7 εκ. πέρυσι). Το τελικό αποτέλεσμα ωστόσο καθορίσθηκε από τις συνολικές ζημίες (164,0 εκατ.) των ζημιογόνων εταιρειών το 2011.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που είχε αναφέρει πρόσφατα ο πρόεδρος του ΣΑΤΕ (του συνδέσμου που εκπροσωπεί τις μεγάλες επιχειρήσεις του κλάδου) Γ. Βλάχος, την τελευταία τριετία χάθηκαν στις κατασκευές 157.000 θέσεις εργασίας, περισσότερες από όσες δημιουργήθηκαν στη διάρκεια μιας δεκαετίας, από το 1998 ως και το 2008.

Παράλληλα, από το μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων, την περίοδο 2004 (μετά την ολοκλήρωση των Ολυμπιακών έργων) έως και το 2011, διαγράφηκαν συνολικά 176 εταιρείες από την 3η έως και 7η τάξη πτυχίου, επί συνόλου 712, εκ των οποίων 37 τον τελευταίο χρόνο.

Οι 5 κορυφαίες βάσει κερδοφορίας τεχνικές εταιρείες το 2011 ήταν οι ΤΕΡΝΑ Α.Ε. (κέρδη 29,3 εκατ. vs ζημιών 1,9 εκατ. το 2010), ΣΧΣ Α.Τ.Ε.Ε. (κέρδη 5,8 εκατ. vs 8,4 εκατ.), ΦΡΙΓΚΟ ΣΤΑΛ Α.Ε. (κέρδη 4,1 εκατ. vs 4,2 εκατ.), TΕCHNIPETROL ΕΛΛΑΣ Α.Ε. (κέρδη 3,8 εκατ. vs 2,3 εκατ.) και Intrakat (κέρδη 2,0 εκατ. vs 3,98 εκατ.).

Ομαδοποιημένος Ισολογισμός τεχνικών εταιρειών

που είχαν δημοσιεύσει ισολογισμό μέχρι 17 Μαϊου

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

2011

11-10

%

2010

ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΓΙΑ

2.133.309.677

-3,41

2.208.528.386

ΓΗΠΕΔΑ - ΟΙΚΟΠΕΔΑ

134.682.950

-8,90

147.839.248

ΚΤΙΡΙΑ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

611.062.278

-0,72

615.519.425

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

571.013.111

-6,57

611.152.125

ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠ.-ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ.

96.452.913

1,32

95.199.302

ΜΕΙΟΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ

565.548.124

2,69

550.727.993

ΑΠΟΣΒ. ΚΤΙΡΙΩΝ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

204.302.936

0,64

203.000.656

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝ. ΕΞΟΠΛ.

316.314.682

4,07

303.948.018

ΑΠΟΣΒ.ΔΑΠΑΝ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ.-ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝ.

44.930.508

2,63

43.779.318

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

70.545.932

183,05

24.923.138

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

1.215.100.634

-3,92

1.264.623.159

ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ

586.446.046

19,56

490.512.211

ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ-ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ

494.684.191

23,85

399.435.792

ΗΜΙΚΑΤΕΡΓ. ΠΡΟΙΟΝΤΑ

46.712.163

-0,26

46.832.387

ΥΛΕΣ & ΥΛΙΚΑ

45.049.688

1,82

44.244.029

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

1.584.770.618

-9,66

1.754.201.183

ΑΠΑΙΤ. ΠΕΛΑΤΩΝ-ΓΡΑΜΜ.ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ

914.163.025

-15,44

1.081.062.263

ΧΡΕΩΓΡΑΦΑ

5.944.895

-38,94

9.736.375

ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

664.662.701

0,19

663.402.546

ΤΑΜΕΙΟ - ΤΡΑΠΕΖΕΣ

212.652.624

-24,24

280.706.412

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

4.517.178.952

-4,58

4.733.948.179

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

1.535.979.177

-10,67

1.719.471.601

ΜΕΤΟΧΙΚΟ-ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

925.907.268

2,57

902.683.614

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ

1.176.444.217

-4,16

1.227.468.828

ΑΔΙΑΝ. ΚΕΡΔΗ-ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΖΗΜΙΕΣ

-566.372.299

-37,91

-410.680.839

ΜΕΣΟ.& ΜΑΚΡΟ. ΥΠΟΧ.& ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

815.789.886

-8,55

892.027.821

ΜΕΣΟΜΑΚΡ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

783.893.945

-5,86

832.694.503

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

31.895.942

-46,24

59.333.315

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

2.165.409.880

2,02

2.122.448.758

ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΕ ΤΡΑΠ.-ΔΟΣΕΙΣ Μ.ΔΑΝΕΙΩΝ

1.048.499.210

17,83

889.864.337

ΓΡΑΜ. ΠΛΗΡΩΤΕΑ-ΠΡΟΜ/ΤΕΣ-ΠΙΣΤΩΤΕΣ

594.790.237

-13,39

686.782.034

ΜΕΡΙΣΜ.ΠΛΗΡΩΤ.-ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗ

4.346.966

-57,68

10.272.665

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ-ΕΤΑΙΡΩΝ

81.029.099

31,07

61.820.901

ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

436.744.372

-7,80

473.708.821

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

4.517.178.952

-4,58

4.733.948.179

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ)

1.567.531.779

-13,65

1.815.398.951

ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ

1.372.922.203

-16,52

1.644.671.408

ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ

194.609.579

13,99

170.727.544

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ & ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤ. ΕΣΟΔΑ

48.676.142

-62,45

129.627.078

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

71.655.373

2,26

70.070.016

ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

236.303.633

-28,12

328.769.590

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ

-64.673.288

34,33

-98.484.982

ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

15.553.441

28,69

12.086.343

ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

48.903.969

95,39

25.028.507

ΑΠΟΣΒ. ΕΚΤΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ

343.953

-23,90

451.991

ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ

70.746.118

-21,32

89.914.625

ΑΠΟΣΒ. ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ

70.402.166

-21,31

89.462.636

ΚΕΡΔΟΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

-98.367.756

12,08

-111.879.130

ΚΕΡΔΗ/(ΖΗΜΙΕΣ) ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ (EBITDA)

73.588.687

280,38

-40.796.387

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΕΝΟΠ. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

2011

11-10

%

2010

ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΔΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ(1) %

-6,40

1,57

-6,51

ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧ.ΚΕΦΑΛAIOY(2) %

-1,14

29,05

-1,60

ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧ.ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ(1) %

-4,18

2,37

-4,28

ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ %

12,42

32,01

9,40

ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ %

-4,00

20,97

-5,06

ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ(2) %

-1,65

23,11

-2,15

ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ(1) %

-6,09

-5,81

-5,75

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΣ ΑΠΑΣΧ.ΚΕΦ. X

0,69

-7,73

0,74

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΣ ΙΔΙΟΥ ΚΕΦ. X

1,05

-6,98

1,13

ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ/ΚΑΘ.ΠΑΓΙΑ :1

2,77

-2,37

2,84

ΣΧΕΣΗ ΞΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ :1

1,94

10,71

1,75

ΚΑΛΥΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚ. ΔΑΠΑΝΩΝ(2) :1

-0,37

37,52

-0,60

ΣΧΕΣΗ ΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣ ΑΠΑΣΧ.ΚΕΦΑΛΑΙΑ :1

0,65

-0,81

0,66

ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ X

1,10

-7,48

1,19

ΑΜΕΣΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ X

0,52

-19,05

0,65

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ - ΣΕ ΧΙΛ. ΕΥΡΩ

218.459

-45,79

402.971

ΑΠΑΣΧΟΛ.ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΣΕ ΧΙΛ. ΕΥΡΩ

2.351.769

-9,95

2.611.499

Μ.Ο.ΠΡΟΘΕΣ.ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΗΜ.

213

-2,07

217

Μ.Ο.ΠΡΟΘ.ΕΞΩΦΛ.ΠΡΟΜΗΘ.& ΠΙΣΤΩΤΩΝ ΗΜ.

158

3,75

152

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜ.

156

43,22

109

(1)=ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔ.(2)=ΠΡΟ ΤΟΚΩΝ & ΠΡΟ Φ.ΕΙΣ.

ΔΕΙΓΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

269

269ΠΗΓΗ: ICAP

Φώτης Κόλλιας [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v