ΕΛΤΟΝ: Εγκριση σε ΑΜΚ - διεύρυνση σκοπού

Η διανομή μερίσματος 0,01 ευρώ, η διεύρυνση του σκοπού της εταιρίας και η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με δαινομή δωρεάν μετοχών σε αναλογία 1 νέα για κάθε 10 παλαιές ενέκρινε η ετήσια γ.σ. της ΕΛΤΟΝ που συνήλθε στις 29 Ιουνίου με απαρτία 75,0867%.

ΕΛΤΟΝ: Εγκριση σε ΑΜΚ - διεύρυνση  σκοπού
Η διανομή μερίσματος 0,01 ευρώ, η διεύρυνση του σκοπού της εταιρίας και η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με δαινομή δωρεάν μετοχών σε αναλογία 1 νέα για κάθε 10 παλαιές ενέκρινε η ετήσια γ.σ. της ΕΛΤΟΝ που συνήλθε στις 29 Ιουνίου με απαρτία 75,0867%.

Ειδικότερα, εγκρίθηκε η διεύρυνση του σκοπού της εταιρίας ώστε να συμπεριληφθεί η παροχή υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics).

Επίσης, εγκρίθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με καταβολή μετρητών κατά το ποσό των 2.187.015,30 ευρώ με δικαίωμα προτίμησης των παλαιών μετόχων, τιμή διάθεσης ανά μετοχή 0,90 ευρώ και αναλογία νέας προς παλαιάς 1 προς δέκα (1ν/10π).

Από το ανωτέρω συνολικό ποσό, το ποσό των 1.458.010,20 ευρώ θα διατεθεί για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με την έκδοση 2.430.017 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 0,60 ευρώ η κάθε μία και ποσό 729.005,10 ευρώ θα αχθεί σε ειδικό λογαριασμό αποθεματικού για την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

Μετά την ολοκλήρωση της ανωτέρω αύξησης το μετοχικό κεφάλαιο θα ανέρχεται σε 16.038.112,20 ευρώ και θα διαιρείται σε 26.730.187 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,60 ευρώ η κάθε μία.

Τα κεφάλαια της αύξησης θα διατεθούν για την ολοκλήρωση των αποθηκευτικών εγκαταστάσεων της εταιρίας και την ενίσχυση του κεφαλαίου κίνησης της εταιρίας.

Η ημερομηνία της αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με μετρητά θα οριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο μετά τη λήψη των απαιτούμενων εγκρίσεων από τις αρμόδιες αρχές.

Αποφασίστηκε επίσης να μη συζητηθεί το θέμα της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας από αναπροσαρμογή των παγίων περιουσιακών στοιχείων της.

Ακόμα, εγκρίθηκε η διανομή μερίσματος στους μετόχους για την εταιρική χρήση 1/1/2005 έως 31/12/2005 ποσού ύψους 243.001,70 ευρώ, δηλαδή 0,01 ευρώ ανά μετοχή.

Δικαιούχοι του εν λόγω μερίσματος είναι οι κάτοχοι μετοχών της εταιρίας κατά την λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών της 10/07/2006. Από την 11/07/2006,οι μετοχές θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα μερίσματος χρήσης 2005. Ημερομηνία έναρξης διανομής μερίσματος ορίζεται η 19/07/2006.

Τέλος, εγκρίθηκε η αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Νέστορα Παπαθανασίου από την κ. Ηλέκτρα Παπαθανασίου.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v