Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Στις 27/6 η γενική συνέλευση της Βογιατζόγλου

Τη μη διανομή κερδών, τις αμοιβές του διοικητικού συμβουλίου για το 2013 αλλά και πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών καλείται να εγκρίνει, μεταξύ άλλων, η τακτική γενική συνέλευση της Βογιατζόγλου Systems στις 27 Ιουνίου 2013.

Στις 27/6 η γενική συνέλευση της Βογιατζόγλου
Η Βογιατζόγλου Systems πραγματοποιεί ετήσια τακτική γενική συνέλευση την Πέμπτη 27/6/2013 και ώρα 10.00 στα γραφεία της επί του 12ου χλμ. της Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, στην Μεταμόρφωσης Αττικής, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων:

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) που αφορούν στην εταιρική χρήση 2012 (1.1.2012-31.12.2012) καθώς και της ετήσιας εκθέσεως διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και της εκθέσεως του Ορκωτού Ελεγκτή που αφορούν στην αυτή χρήση.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης 2012 (1.1.2012 – 31.12.2012) καθώς και για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2012.

3. Λήψη απόφασης περί μη διανομής κερδών.

4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τον έλεγχο των ετησίων και εξαμηνιαίων (εταιρικών και ενοποιημένων) οικονομικών καταστάσεων για την τρέχουσα χρήση 2013 και καθορισμός αμοιβής αυτών.

5. Χορήγηση εγκρίσεως - αδείας σύμφωνα με το άρθρο 23 του Κ.Ν. 2190/20 προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές, για την συμμετοχή τους σε διοικητικά συμβούλια ή στη Διεύθυνση Εταιρειών του Ομίλου που επιδιώκουν όμοιους, συναφείς ή παρεμφερείς σκοπούς.

6. Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών, μισθών και αποζημιώσεων προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις προσφερθείσες από αυτά υπηρεσίες κατά την χρήση 2012 (01.01.2012-31.12.2012) και καθορισμός νέων αμοιβών ,
αποζημιώσων και μισθών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2013.

7. Παροχή εξουσιοδοτήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 14 του κ.ν. 2190/1920 , στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας για την θέσπιση προγράμματος διάθεσης μετοχών της εταιρείας, στα μέλη του Δ.Σ. και στο προσωπικό της εταιρείας με την μορφή και την διαδικασία ασκήσεως δικαιώματος προαιρέσεως αγοράς μετοχών κατά το άρθρο 11 του καταστατικού της εταιρείας και το άρθρο 13 παρ.13 του ΚΝ 2190/20

8. Έγκριση προγράμματος αγορών ιδίων μετοχών της Εταιρείας μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών σύμφωνα με το άρθρο 16 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, και παροχή των σχετικών εξουσιοδοτήσεων.

9. Διάφορες Ανακοινώσεις.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v