Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Κρι Κρι: Επιστροφή κεφαλαίου €0,06

Η Γενική Συνέλευση της Κρι -Κρι ενέκρινε την επιστροφή κεφαλαίου 0,06 ευρώ και τη μη διανομή μερίσματος.

Κρι Κρι: Επιστροφή κεφαλαίου €0,06

Την επιστροφή κεφαλαίου 0,06 ευρώ και τη μη διανομή μερίσματος, ενέκρινε μεταξύ άλλων η Γενική Συνέλευση της Κρι -Κρι που πραγματοποιήθηκε σήμερα 18 Ιουνίου 2013.

Αναλυτικά, η Συνέλευση συζήτησε και έλαβε αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ως εξής:

1. Εγκρίθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και ενοποιημένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2012 και η σχετική έκθεση του Δ.Σ. και Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

2. Εγκρίθηκε η απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2012.

3. Ορίστηκαν ως νόμιμοι ελεγκτές, για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο της χρήσης του 2013 οι εξής: ΞΕΝΑΚΗΣ Στυλιανός ως τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής και ΚΑΝΑΚΙΔΗΣ Νικόλαος ως αναπληρωματικός, μέλη του ελεγκτικού γραφείου «Σ.Ο.Λ. Α.Ε.». Καθορίστηκε η αμοιβή τους για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2013 σε ευρώ 20.000 πλέον ΦΠΑ.

Για την έκδοση του Ετήσιου Φορολογικού Πιστοποιητικού της χρήσης 2013 ορίστηκαν ως ελεγκτές οι εξής: ΞΕΝΑΚΗΣ Στυλιανός ως τακτικός ελεγκτής και ΚΑΝΑΚΙΔΗΣ Νικόλαος ως αναπληρωματικός. Καθορίστηκε η αμοιβή τους για τον φορολογικό έλεγχο και την έκδοση φορολογικού πιστοποιητικού για τη χρήση 2013 σε ευρώ 16.000 πλέον ΦΠΑ.

4. Εγκρίθηκε η διάθεση κερδών της εταιρικής χρήσης 2012 και η πρόταση του Δ.Σ. περί μη διανομής μερίσματος.

5. Εγκρίθηκε η αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους του Δ.Σ. Ιωάννη Σταύρου, από τον Δημήτριο Τακά, που πραγματοποιήθηκε βάσει της απόφασης Δ.Σ. της 1/4/2013.

6. Εγκρίθηκε το δικαίωμα της συμμετοχής των μελών του Δ.Σ., στο Δ.Σ. ή στη διεύθυνση άλλων Εταιρειών.

7. Εγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών του Δ.Σ. για την χρήση του 2012 και προεγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών του Δ.Σ. για την χρήση του 2013. Ειδικότερα για τη χρήση 2012 εγκρίθηκε η καταβολή συνολικού ποσού 258.000 ευρώ, ως εξής: α. μικτό ποσό 240.000 ευρώ στον Πρόεδρο & Δ/ντα Σύμβουλο και β. μικτό ποσό 3.000 ευρώ για κάθε άλλο μέλος. Για τη χρήση 2013 προεγκρίθηκε η καταβολή συνολικού ποσού 270.000 ευρώ, ως εξής: α. μικτό ποσό 240.000 ευρώ στον Πρόεδρο & Δ/ντα Σύμβουλο και β. μικτό ποσό 5.000 ευρώ για κάθε άλλο μέλος.

8. Εγκρίθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 3.637.164,96 ευρώ, η οποία θα πραγματοποιηθεί με κεφαλαιοποίηση αφορολογήτων αποθεματικών του αναπτυξιακού νόμου 2601/98. Η εν λόγω δε αύξηση θα πραγματοποιηθεί με έκδοση 11.021.712 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, δηλ. αύξηση του συνολικού αριθμού τους, από 33.065.136 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας της καθεμιάς 0,33 ευρώ, σε 44.086.848 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας της καθεμιάς 0,33 ευρώ συνολικά, ώστε να διανεμηθούν στη συνέχεια, στους μετόχους μία δωρεάν μετοχή για κάθε τρεις παλαιές (+1ν/3π). Μέρος από την εν λόγω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα αποτελέσει την ίδια συμμετοχή μας στα επενδυτικά σχέδια της εταιρείας που εντάσσονται στο καθεστώς της φορολογικής απαλλαγής. Τροποποιήθηκε αντίστοιχα το άρθρο 5 του ισχύοντος καταστατικού της εταιρείας «Περί Μετοχικού Κεφαλαίου».

9. Εγκρίθηκε η αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από 0,33 ευρώ σε 0,44 ευρώ με ταυτόχρονη μείωση του αριθμού τους - συνένωση από 44.086.848 κοινές ονομαστικές μετοχές σε 33.065.136 κοινές ονομαστικές μετοχές (reverse split: 3 νέες για κάθε 4 παλαιές). Τροποποιήθηκε αντίστοιχα το άρθρο 5 του ισχύοντος καταστατικού της εταιρείας «Περί Μετοχικού Κεφαλαίου».

10. Εγκρίθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά το ποσό των 1.983.908,16 ευρώ. Η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,44 ευρώ σε 0,38 ευρώ και επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού 0,06 ευρώ ανά μετοχή. Μετά την ως άνω μείωση, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των 12.564.751,68 ευρώ, διαιρούμενο σε 33.065.136 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,38 Ευρώ. Παρασχέθηκαν οι απαραίτητες εξουσιοδοτήσεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σε σχέση με την επιστροφή του ποσού της μείωσης του κεφαλαίου στους μετόχους με καταβολή μετρητών και τον καθορισμό των ημερομηνιών αποκοπής του δικαιώματος αυτού, προσδιορισμού των δικαιούχων και έναρξης καταβολής του ποσού της επιστροφής. Τροποποιήθηκε αντίστοιχα το άρθρο 5 του ισχύοντος καταστατικού της εταιρείας «Περί Μετοχικού Κεφαλαίου».

11. Αποφασίστηκε η κωδικοποίηση των διατάξεων του καταστατικού σε ενιαίο κείμενο, κατόπιν των αναφερόμενων στις αποφάσεις 8, 9 και 10 τροποποιήσεων του άρθρου 5.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v