Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Κυριακούλης: Δε διανέμει μέρισμα

Τη μη διανομή μερίσματος ενέκρινε μεταξύ άλλων η Γενική Συνέλευση της Κυριακούλης στις 25 Ιουνίου 2013.

Κυριακούλης: Δε διανέμει μέρισμα

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων Κυριακούλης στις 25.06.2013 αποφάσισε επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης με απαρτία 72,66% και πλειοψηφία 100% ως εξής:

1 + 2) Η Γ.Σ. ενέκρινε την από 28.3.2013 Ετήσια Οικονομική Έκθεση της εταιρείας για τη χρήση 01.01. - 31.12.2012 καθώς και την από 29.3.2013 έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή. 

3) Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ο Ορκωτός Ελεγκτής από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης και της εν γένει διοίκησης και διαχείρισης της περιόδου 01.01. - 31.12.2012. 

4) Εκλέχθηκαν Ορκωτοί Ελεγκτές για τη χρήση 01.01. - 31.12.2013 ο ελεγκτικός οίκος «ΣΟΛ Α.Ε.» (Α.Μ. ΣΟΕΛ 125) και συγκεκριμένα ως τακτικός ο Διονύσιος Φάκος του Δημητρίου (ΑΜΣΟΕΛ 15021) και ως αναπληρωματικός ο Θεόδωρος Δήλαρης του Γεωργίου (ΑΣΟΕΛ 10481) και εγκρίθηκε η αμοιβή του ελεγκτή Δ. Φάκου για τη χρήση 2012. 

5) Εγκρίθηκε η διάθεση των κερδών χρήσεως 2012 και η μη διανομή μερίσματος κερδών στους μετόχους. 

6) Εγκρίθηκαν οι καταβληθείσες αμοιβές και δαπάνες και καθορίσθηκαν οι καταβλητέες αμοιβές και δαπάνες των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v