Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Εριουργία 3Α: Δεν προχωρά σε αύξηση κεφαλαίου

Η γενική συνέλευση της Εριουργία Τρία Άλφα απέρριψε, ομόφωνα και παμψηφεί την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας για νέα αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου.

Εριουργία 3Α: Δεν προχωρά σε αύξηση κεφαλαίου

Συνήλθε σήμερα η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας Εριουργία Τρία Άλφα, σύμφωνα με τα άρθρα 22 και 23 του καταστατικού και το Νόμο, μετά από πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, της 23.5.2013.

Στη συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 689.793 κοινές μετά ψήφου μετοχές, ήτοι ποσοστό 90,05 % επί του συνόλου των κοινών μετά ψήφου μετοχών (68,23% δε, επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου). Η Γενική Συνέλευση:

1. Ενέκρινε, ομόφωνα και παμψηφεί, τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της διαχειριστικής χρήσης 2012.

2. Απάλλαξε, ομόφωνα και παμψηφεί, τα μέλη του Δ.Σ. και τον Ελεγκτή από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της διαχειριστικής χρήσης 2012.

3. Όρισε, ομόφωνα και παμψηφεί, ελεγκτή για τη χρήση 2013 τον κ Θεόδωρο Ζερβό του Γεωργίου ΑΜΣΟΕΛ 17591 της α.ε. Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών TMS, και αναπληρωματικό αυτού ο κ. Εμμανουήλ Πετράκη του Μιχαήλ ΑΜΣΟΕΛ 18731. Επίσης απεφασίσθη όπως η αμοιβή τους ανέλθει στο συμφωνηθέν ποσό των € 10.000 για τη διενέργεια του τακτικού και του φορολογικού ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας.

4. Ομόφωνα και παμψηφεί όρισε το ποσό των 70.000 ευρώ ως συνολικό ανώτατο ύψος για όλα τα εργαζόμενα μέλη του Δ.Σ.

5. Απέρριψε, ομόφωνα και παμψηφεί την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας για νέα αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v