Ευρωσύμβουλοι: Προχωρά σε αύξηση κεφαλαίου

Η ΓΣ της "ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ" αποφάσισε ην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με την καταβολή μετρητών και την έκδοση 612.300 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων.

Ευρωσύμβουλοι: Προχωρά σε αύξηση κεφαλαίου
Η "ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ" ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, πραγματοποιήθηκε σήμερα 28 Ιουνίου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:30 πμ, στα γραφεία της Εταιρείας στην Πυλαία Θεσσαλονίκης, Αντώνη Τρίτση 21, όπως είχε αρχικά προσδιορισθεί με βάση τη σχετική πρόσκληση. Ειδικότερα, σήμερα η Ετήσια Γενική Συνέλευση έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις:

1. Ενέκρινε ομόφωνα τις Ατομικές και Ενοποιημένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2012 και τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών έπειτα από ακρόαση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου επί των πεπραγμένων της παραπάνω χρήσεως, και του Ορκωτού Λογιστή - Ελεγκτή.

2. Αποφάσισε ομόφωνα την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2012.

3. Αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση των αμοιβών που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2012 ποσού 162.660,00 €.

4. Προενέκρινε ομόφωνα την καταβολή των αμοιβών των μελών του διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση του 2013 χωρίς αυξήσεις και την παράταση των συμβάσεων εργασίας.

5. Εξέλεξε ομόφωνα για την χρήση του 2013 ως τακτικό ελεγκτή τον Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή κ. Γεώργιο Νίκου του Νικολάου με ΑΜ ΣΟΕΛ 21841 και ως αναπληρωματικό τον Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή κ. Θεμιστοκλή Κουδούνη του Δημητρίου με ΑΜ ΣΟΕΛ 22721.

6. Αποφάσισε ομόφωνα την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με την καταβολή μετρητών και την έκδοση 612.300 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, ονομαστικής αξίας εξήντα λεπτών του ευρώ (0,60 €) εκάστη, στην τιμή διάθεσης του ενός ευρώ και τριάντα λεπτών του ευρώ (1,30 €) εκάστη και με αναλογία έκδοσης μίας (1) νέας μετοχής για κάθε δώδεκα (12) παλιές. Η τιμή έκδοσης δύναται να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης. Το Δ.Σ. δικαιούται να διαθέσει τυχόν αδιάθετες μετοχές, σε παλαιούς ή και νέους μετόχους. Ορίσθηκε προθεσμία καταβολής της αύξησης, τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα της λήψης της απόφασης για την αύξηση.

Η πιστοποίηση της καταβολής θα γίνει εντός προθεσμίας ενός (1) μήνα από την λήξη της προθεσμίας καταβολής. Αποφασίσθηκε δυνατότητα μερικής κάλυψης του κεφαλαίου. Μετά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 4.775.940,00 € διαιρούμενο σε 7.959.900 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εξήντα λεπτών του ευρώ (0,60 €) εκάστη. Οι μοναδικοί μέτοχοι οι οποίοι συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις του Κανονισμού Χ.Α. (4.1.4.2), είναι δηλαδή βασικοί μέτοχοι κατέχοντας ποσοστό μετοχών άνω του 5% και ασκούν διοίκηση στην εταιρία, ήτοι οι κ.κ. Πάρις Κοκορότσικος του Στέργιου και Ευστάθιος Ταυρίδης του Γαβριήλ, γνωστοποιώντας τις προθέσεις τους δήλωσαν ότι θα διατηρήσουν αμφότεροι το ποσοστό τους στην εταιρία έως την ολοκλήρωση της αύξησης και την εισαγωγή των νέων μετοχών καθώς επίσης και για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών μετά την έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών.

7. Παρείχε ομόφωνα άδεια κατ' άρθρο 23 παρ. 1 Κ.Ν. 2190/1920 στα μέλη του Δ.Σ. και σε Διευθυντές της εταιρείας να μετέχουν στα Δ.Σ. ή στη διοίκηση άλλων συνδεδεμένων κατά την έννοια του άρθρου 42 παρ. 5 ε' του Κ.Ν. 2190/1920 εταιρειών που επιδιώκουν παρεμφερείς σκοπούς.

8. Ματαίωσε ομόφωνα το πρόγραμμα Διάθεσης Μετοχών της εταιρίας που είχε αποφασιστεί σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 13 του ν.2190/1920 από την προηγούμενη Έκτακτη Γ.Σ. της 17.12.2012 και επανέφερε ομόφωνα την χρήση των ιδίων μετοχών που είχαν δεσμευθεί για το πρόγραμμα, στον αρχικό σκοπό για τον οποίο αποκτήθηκαν σύμφωνα με παλαιότερη Γ.Σ.

9. Ενέκρινε ομόφωνα το νέο κείμενο του άρθρου 5 του Καταστατικού και παρείχε σχετικές εξουσιοδοτήσεις στο Δ.Σ. για την κωδικοποίηση καταστατικού.

10. Παρεσχέθη γενική ενημέρωση για τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με την δραστηριότητα και τα επιχειρηματικά σχέδια της εταιρίας.

Επί όλων των ανωτέρω θεμάτων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης τα ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας έχουν ως ακολούθως: Μετοχές 5.331.774 επί συνόλου 7.149.600 ήτοι ποσοστό απαρτίας 74,57% μη υπολογιζόμενων 198.000 ιδίων μετοχών της εταιρίας. Υπέρ ψήφισαν επί όλων των θεμάτων 5.331.774 μετοχές, ήτοι ποσοστό 100% επί του συνόλου των μετοχών που

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v