Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Κρι Κρι:Στις 2/8 κόβει δικαίωμα στην ΑΜΚ

Η 2/8/2013 ορίζεται ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με διανομή δωρεάν μετοχών της Κρι Κρι.

Κρι Κρι:Στις 2/8 κόβει δικαίωμα στην ΑΜΚ
Η εταιρεία ΚΡΙ-ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η 18η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, που πραγματοποιήθηκε στις 18/6/2013, αποφάσισε, μεταξύ άλλων θεμάτων:

Α) την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 3.637.164,96 Ευρώ με κεφαλαιοποίηση αφορολογήτων αποθεματικών του ν.2601/98. Η εν λόγω αύξηση θα πραγματοποιηθεί με την έκδοση νέων 11.021.712 κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,33 Ευρώ εκάστη, και τη δωρεάν διανομή στους μετόχους της εταιρίας, σε αναλογία μία (1) νέα κοινή ονομαστική μετοχή για κάθε τρεις (3) παλαιές κοινές ονομαστικές μετοχές. Μετά την ως άνω αύξηση, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας θα ανέρχεται πλέον σε 14.548.659,84 Ευρώ, διαιρούμενο σε 44.086.848 μετοχές, ονομαστικής αξίας μετοχής 0,33 Ευρώ.

Η 18η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, που πραγματοποιήθηκε στις 18/6/2013, αποφάσισε, επίσης:

Β) την αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από 0,33 Ευρώ σε 0,44 Ευρώ με ταυτόχρονη μείωση του συνολικού αριθμού των υφισταμένων μετοχών από 44.086.848 σε 33.065.136 κοινές ονομαστικές μετοχές (reverse split), σε αναλογία τρεις (3) νέες μετοχές σε αντικατάσταση τεσσάρων (4) παλαιών μετοχών. Κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας παραμένει στο ύψος των 14.548.659,84 Ευρώ, διαιρούμενο σε 33.065.136 μετοχές, ονομαστικής αξίας μετοχής 0,44 Ευρώ.

Την 3/7/2013 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο η αρίθμ. Κ2-4745/3-7-2013 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του σχετικού άρθρου του Καταστατικού της εταιρίας. To Χ.Α. στη Συνεδρίαση της 31/7/2013 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο των ανωτέρω 11.021.712 νέων δωρεάν μετοχών που προέκυψαν από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, και στη συνέχεια, την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο των ανωτέρω 33.065.136 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,44 Ευρώ, που προέκυψαν μετά τη διενέργεια του reverse split.

Με απόφαση της εταιρίας, ορίζονται τα εξής: α) ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με διανομή δωρεάν μετοχών, καθώς και της προσωρινής παύσης διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρίας προκειμένου να ολοκληρωθεί η αντικατάστασή τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα ανωτέρω, ορίζεται η 2/8/2013 και β) δικαιούχοι των παραπάνω εταιρικών πράξεων είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της 6/8/2013 για την εν λόγω εισηγμένη εταιρία.

Η έναρξη διαπραγμάτευσης των 33.065.136 νέων μετοχών, που θα προκύψουν από τις δύο ως άνω εταιρικές πράξεις, στο Χρηματιστήριο Αθηνών με τη νέα ονομαστική αξία, 0,44 Ευρώ ανά μετοχή, ορίζεται για τις 8/8/2013.

Έτσι, από την ίδια ημερομηνία, το σύνολο των μετοχών της εταιρίας που είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. ανέρχεται σε 33.065.136 κοινές ονομαστικές μετοχές, ενώ η τιμή εκκίνησής τους στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών και την υπ΄αριθ,26 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α. όπως ισχύει, και οι νέες μετοχές θα είναι πιστωμένες στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξίων των Μετόχων στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ).

Σημειώνεται ότι δικαιούχοι της επιστροφής κεφαλαίου είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της 18/9/2013 για την εν λόγω εισηγμένη εταιρία.

Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου ορίζεται η 24/9/2013.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v