Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Autohellas: Κέρδη 2,4 εκατ. στο β' τρίμηνο

Τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων στο α΄ εξάμηνο παρουσίασαν κέρδη €3 εκ. από €0.5 εκ. ζημιές το 2012 παρά το ότι το μεγαλύτερο κομμάτι του κύκλου εργασιών πραγματοποιείται στο γ΄ τρίμηνο του έτους λόγω της εποχικότητας των βραχυχρόνιων ενοικιάσεων

Autohellas: Κέρδη 2,4 εκατ. στο β' τρίμηνο
Η σημαντική αύξηση των βραχυχρόνιων ενοικιάσεων λόγω της ανόδου των τουριστικών αφίξεων διατήρησε τον ενοποιημένο κύκλο εργασιών στα περσινά επίπεδα των €68.6 εκ. παρά την περαιτέρω αδυναμία της ζήτησης στην αγορά εταιρικών μισθώσεων.

Έτσι και τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων στο α΄ εξάμηνο παρουσίασαν κέρδη €3 εκ. από €0.5 εκ. ζημιές το 2012 παρά το ότι το μεγαλύτερο κομμάτι του κύκλου εργασιών πραγματοποιείται στο γ΄ τρίμηνο του έτους λόγω της εποχικότητας των βραχυχρόνιων ενοικιάσεων. Έτσι η εκτίμηση για την δυναμική του επόμενου διαστήματος είναι θετική.

Η αύξηση του φορολογικού συντελεστή σε 26% από 20% προσαύξησε σημαντικά την υποχρέωση του αναβαλλόμενου φόρου της εταιρείας, συγκεκριμένα κατά €4.5 εκ. (κατά το α΄ τρίμηνο του έτους), διαμορφώνοντας το ενοποιημένο αποτέλεσμα μετά φόρων και δικαιώματα μειοψηφίας σε ζημίες €2.4 εκ. παρά την σημαντική βελτίωση του προ φόρων αποτελέσματος. Η θετική δυναμική της κερδοφορίας παρουσιάζεται και στα αποτελέσματα μετά φόρων του β΄ τριμήνου που διαμορφώθηκαν σε €2.4 εκ. από € 323 χιλ. το αντίστοιχο περσινό διάστημα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, αποσβέσεων και χρηματοεπενδυτικών αποτελεσμάτων έφθασαν τα €30.2 εκ. ενώ οι λειτουργικές ταμειακές ροές ήταν θετικές κατά €6.4 εκ. επιτρέποντας παράλληλα την διατήρηση των διαθεσίμων σε ενοποιημένο επίπεδο σε €71.4 εκ. παρά τον διπλασιασμό της επένδυσης σε στόλο αυτοκινήτων, στα €22 εκ. από €11 εκ. το αντίστοιχο περσινό διάστημα αλλά και την απομείωση των δανείων κατά €37.4 εκ.

Με την αποπληρωμή των δανείων ο καθαρός δανεισμός (δάνεια μείον ταμειακά διαθέσιμα) διαμορφώθηκε σε €115,4 εκ. με αποτέλεσμα η σχέση καθαρού δανεισμού προς ίδια κεφάλαια να είναι κάτω από 1/1, μόλις 0,82/1, σημαντικά ισχυρότερη ακόμα και από τις μεγαλύτερες διεθνείς εταιρείες του κλάδου στην Ευρώπη, όπου η σχέση αυτή ξένων προς ίδια κεφάλαια είναι τουλάχιστον 4/1.

Η εταιρεία εκτιμά ότι και κατά το 2013 θα συνεχίσει, λόγω αδυναμίας της οικονομίας, η κάμψη της ζήτησης για εταιρικές μισθώσεις. Αντίθετα η αύξηση στην εισερχόμενη τουριστική κίνηση προς την χώρα μας αναμένεται να συμβάλει στην αύξηση των βραχυχρόνιων ενοικιάσεων κατά το εξάμηνο Μάιου-Οκτώβριου διατηρώντας την κερδοφορία της εταιρείας στα ίδια τουλάχιστον επίπεδα.

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας τον Ιούνιο του 2013 εγκρίθηκε η επιστροφή κεφαλαίου με διανομή μετρητών αναλογικά στους μετόχους, συνολικού ποσού €7.8 εκ, η οποία θα εκτελεστεί μετά την έγκριση των αρμόδιων αρχών.

Από τις 15 Μάιου 2012 η εταιρεία έχει και τα δικαιώματα βραχυχρόνιων ενοικιάσεων και στην Ρουμανία. Η εταιρία πλέον δραστηριοποιείται σε 5 χώρες του εξωτερικού, Βουλγαρία, Ρουμανία, Κύπρος, Σερβία και Μαυροβούνιο, όπου ακολουθεί πολιτική λελογισμένης ανάπτυξης, χτίζοντας σταδιακά την παρουσία της.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v