Ευρωσύμβουλοι: Εκτός επιτήρησης η μετοχή

Την έξοδο της μετοχής από την κατηγορία Επιτήρησης ανακοίνωσε σήμερα η εταιρεία Ευρωσύμβουλοι.

Ευρωσύμβουλοι: Εκτός επιτήρησης η μετοχή

H εισηγμένη «Ευρωσύμβουλοι Α.Ε.» ανακοίνωσε την έξοδο της μετοχής της από την Κατηγορία Επιτήρησης.

Συγκεκριμένα, η μετοχή της εισηγμένης είχε ενταχθεί στην Κατηγορία Επιτήρησης την 5.4.2012, συνεπεία της οικονομικής κρίσης η οποία μεταξύ των άλλων έπληξε τις περισσότερες των εισηγμένων.

Η μείωση του κύκλου εργασιών (απόρροια της σημαντικότατης μείωσης τα τελευταία χρόνια στα δημοπρατούμενα έργα) σε συνδυασμό με την πλήρη κατάρρευση για σημαντικότατο χρονικό διάστημα του ρυθμού αποπληρωμής των οφειλών μεγάλων πελατών του ευρύτερου Δημόσιου τομέα, είχαν ως συνέπεια η εισηγμένη να παρουσιάσει ζημίες οι οποίες ήταν μεγαλύτερες από το τριάντα τοις εκατό (30%) των ιδίων κεφαλαίων της (παράγοντας ο οποίος ενέταξε τις μετοχές της στην Κατηγορία Επιτήρησης).

Η συγκροτημένη και βάσει σχεδίου αντίδραση της Διοίκησης της εισηγμένης για την μεταστροφή της ως άνω κατάστασης, είχε μέχρι σήμερα τα ακόλουθα χειροπιαστά και αντικειμενικά μετρήσιμα αποτελέσματα.

Σύμφωνα με τα δημοσιευμένα οικονομικά αποτελέσματα, η εισηγμένη παρουσιάζει εντός του 2012 ανακοπή της καθοδικής πορείας και ήδη σύμφωνα με τα στοιχεία του πρώτου τριμήνου 2013 παρουσιάζει σημαντικότατη βελτίωση, η οποία συνεχίζεται αυξητικά και στο δεύτερο τρίμηνο 2013. Απόδειξη των ανωτέρω είναι ότι κατά το πρώτο εξάμηνο 2013 τα μικτά κέρδη της είναι 1.272.202,46€ (διαμορφώνοντας μικτό περιθώριο κέρδους ποσοστού που αγγίζει το 57%), ενώ τα μικτά κέρδη του ομίλου της είναι 1.547.483,86€ (διαμορφώνοντας μικτό περιθώριο κέρδους ποσοστού 45%). Επίσης σημαντικότατα βελτιώθηκαν τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) τα οποία είναι 1.042.119,52€ ήτοι ποσοστό 47%, βελτιούμενα κατά 375% σε σχέση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2012, ενώ για τον όμιλο είναι 1.063.137,38€ ήτοι ποσοστό 31%, βελτιούμενα κατά 670%.

Τέλος τα καθαρά μετά φόρων κέρδη ανέρχονται σε 651.089,76€ για την εταιρία και σε 668.528,75€ για τον όμιλο.

Άλλωστε έχοντας υπόψη α) την βελτίωση στον ρυθμό εισπράξεων, β) τον όγκο των υπογεγραμμένων συμβάσεων, γ) τους διαγωνισμούς στους οποίους η εισηγμένη έχει συμμετάσχει αναμένοντας αποτελέσματα αλλά και αυτούς οι οποίοι προκηρύσσονται και στους οποίους η εισηγμένη θα συμμετέχει με εξαιρετικές πιθανότητες επιτυχίας και δ) την μέχρι τούδε εφαρμογή του Επιχειρηματικού της Σχεδίου, είναι σαφές ότι οι προοπτικές για την έναρξη ενός ακόμα αναπτυξιακού κύκλου, είναι κατά την εκτίμηση της Διοίκησης, εξασφαλισμένες.

Επιπρόσθετα η από 28.6.2013 Ετήσια Τακτική Γ.Σ. της εισηγμένης, αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της με την καταβολή μετρητών και την έκδοση 612.300 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, ονομαστικής αξίας εξήντα λεπτών του ευρώ (0,60€) εκάστη, στην τιμή διάθεσης του ενός ευρώ και τριάντα λεπτών του ευρώ (1,30€) εκάστη και με αναλογία έκδοσης μίας (1) νέας μετοχής για κάθε δώδεκα (12) παλιές. Σημαντική για την επιτυχή έκβαση και για την κάλυψη της αύξησης, είναι η δέσμευση των βασικών μετόχων για την συμμετοχή τους σε αυτή, καθώς και η πρόθεση τους για την κατάθεση της συμμετοχής τους έναντι της αύξησης.

Τα κεφάλαια τα οποία θα συγκεντρωθούν από την αύξηση ποσού μέχρι 795.990,00€, θα χρησιμοποιηθούν ως κεφάλαιο κίνησης, βελτιώνοντας την ρευστότητα της εταιρίας. Ήδη σήμερα η διαδικασία για την επιτυχή ολοκλήρωση της αύξησης βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ παράλληλα συντάσσεται και θα κατατεθεί σχετικό Πληροφοριακό Δελτίο. Τονίζεται τέλος ότι στο μετοχικό κεφάλαιο της εισηγμένης, μετέχουν Θεσμικοί Επενδυτές με συνολικό ποσοστό περίπου 10%.

Επίσης η εισηγμένη πέτυχε την πώληση 133.000 ιδίων μετοχών της σε σημαντικό θεσμικό επενδυτή εφαρμόζοντας ευρύτερη συμφωνία για την εμπέδωση στρατηγικής συνεργασίας, πετυχαίνοντας με τον τρόπο αυτό σημαντικότατη βελτίωση των ιδίων κεφαλαίων της.

Στο χρονικό διάστημα μετά την δημοσίευση των αποτελεσμάτων 30.6.2013 υπήρξαν θετικές εξελίξεις στην είσπραξη παλαιών οφειλών και την τιμολόγηση αλλά και άμεση είσπραξη σημαντικότατου ποσοστού δεδουλευμένων αλλά μη τιμολογημένων έργων.

Συγκεκριμένα κατά το δίμηνο μετά την 30.6.2013 η εισηγμένη τιμολόγησε ποσό το οποίο προσεγγίζει το 1.360.000€, ενώ από το ανωτέρω ποσό ήδη έχει εισπράξει ποσό το οποίο προσεγγίζει το 1.200.000€ .

Έτσι ενώ την 30.6.2013 το υλοποιημένο αλλά μη τιμολογημένο έργο της εισηγμένης προσέγγιζε τα 2.336.000€, ήδη σήμερα και μετά τις ως άνω τιμολογήσεις και εισπράξεις ανέρχεται σε 1.000.000€ περίπου. Επίσης είτε μέσω της Δικαστικής οδού, είτε μετά από εξωδικαστικό συμβιβασμό, κατά το τελευταίο δίμηνο έχουν εισπραχθεί παλαιές ήδη τιμολογημένες οφειλές, οι οποίες προσεγγίζουν το ποσό των 330.000€.

Παράλληλα καθώς έχουν ενταχθεί ήδη στις διαδικασίες εξόφλησης ληξιπροθέσμων οφειλών του Δημοσίου η Διοίκηση της εταιρίας αναμένει μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους την είσπραξη ποσού της τάξης του 1.100.000€.

Με βάση την σαφέστατη βελτίωση στην ρευστότητα της εταιρίας, την οποία προσέδωσαν οι ως άνω εισπράξεις, αλλά και την παγίωση του πολύ καλύτερου ρυθμού εξόφλησης των έργων που σε ενεστώτα χρόνο υλοποιούνται, έγινε εφικτή η εξόφληση σημαντικότατου ποσοστού προμηθευτών, η εξόφληση μέρους του βραχυπρόθεσμου τραπεζικού δανεισμού της εταιρίας με την εξόφληση βραχυπρόθεσμου τραπεζικού δανεισμού 300.000€ και η επίσπευση της ολοκλήρωσης της διαδικασίας για την μετατροπή του υπολοίπου βραχυπρόθεσμου σε μακροπρόθεσμο δανεισμό (με σημαντικό τμήμα της διαδικασίας αυτής να έχει ήδη ολοκληρωθεί ή και να βρίσκεται σε φάση υλοποίησης).

Επιπρόσθετα σε συνέχεια των ανωτέρω, η εισηγμένη βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με Τράπεζα με την οποία έχει αμφίδρομη σχέση, (όχι μόνο ως πελάτης αλλά και ως προμηθευτής – από την οποία αναμένει την εξόφληση υπερπολλαπλάσιων δεδουλευμένων αμοιβών), προκειμένου να διευθετηθούν οι αμοιβαίες εκκρεμότητες και να μην εμφανίζεται στις οικονομικές καταστάσεις της εισηγμένης της 31.12.2013 η εκκρεμότητα του sales and lease back ποσού 326.000€ περίπου που σήμερα εμφανίζεται, εκκρεμότητα η οποία δεν οφείλεται σε αδυναμίας πληρωμής, αλλά προκύπτει από την γενικότερη προς διευθέτηση αμφίδρομη σχέση.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v