Ευρωσύμβουλοι: Κέρδη έναντι ζημιών στο εννεάμηνο

Βελτίωση του EBITDA και κέρδη μετά από φόρους έναντι ζημιών εμφάνισαν στο εννεάμηνο του 2013 οι Ευρωσύμβουλοι, τόσο σε επίπεδο μητρικής εταιρίας όσο και ομίλου.

Ευρωσύμβουλοι: Κέρδη έναντι ζημιών στο εννεάμηνο

Σημαντική βελτίωση των οικονομικών της μεγεθών εμφάνισε στο εννεάμηνο του 2013 η Ευρωσύμβουλοι, τόσο σε επίπεδο ομίλου όσο και μητρικής εταιρίας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα δημοσιευμένα οικονομικά αποτελέσματα της 30ης/9/2013 προκύπτει ότι παρά το γενικότερο δυσμενές οικονομικό περιβάλλον, η εταιρία παγιώνει και διατηρεί την θετική της εικόνα τόσο σε απόλυτους αριθμούς όσο και σε σχέση με τα οικονομικά αποτελέσματα της ιδίας περιόδου του προηγούμενου έτους.

Συγκεκριμένα, εφαρμόζοντας το Business Plan 2012-2015 και εκμεταλλευόμενη τη θέση της τόσο στην ελληνική όσο και στην διεθνή αγορά, παρουσίασε μικτά κέρδη για τον όμιλο 1.897.525,03 ευρώ, διαμορφώνοντας το μικτό περιθώριο κέρδους σε ποσοστό 38%, ενώ τα μικτά κέρδη μόνο της μητρικής ανήλθαν σε 1.360.720,35 ευρώ διαμορφώνοντας το αντίστοιχο μικτό περιθώριο κέρδους σε ποσοστό που αγγίζει το 44,6%.

Τα ανωτέρω βελτιωμένα περιθώρια κέρδους πιστοποιούν το αποτέλεσμα των προσπαθειών της διοίκησης για τη μείωση του κόστους των παρεχομένων υπηρεσιών χωρίς όμως να γίνεται έκπτωση στην ποιότητα τους.

Επιπλέον, λόγω της μεταξύ των άλλων μείωσης των λειτουργικών εξόδων, εντυπωσιακή είναι η βελτίωση των κερδών προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) τα οποία πλέον διαμορφώθηκαν για το εννεάμηνο 2013 σε 1.201.121,72 ευρώ για τον όμιλο ήτοι ποσοστό 24%, βελτιούμενα κατά 150% σε σχέση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2012, ενώ για την μητρική, διαμορφώθηκαν σε 1.198.874,57 ευρώ, ήτοι ποσοστό 39%, βελτιούμενα κατά 234% σε σχέση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2012.

Τέλος, σημαντικότατη είναι και η αύξηση των καθαρών μετά φόρων κερδών τα οποία για το όμιλο εμφανίζονται να ανέρχονται σε 535.343,06 ευρώ, ενώ μόνο για την μητρική ανέρχονται σε 536.009,89 ευρώ, όταν την αντίστοιχη περίοδο του 2012 η εταιρία και ο όμιλος κατέγραφαν ζημίες.

Επιπλέον, είναι πολύ σημαντικό ότι έχει ήδη επιτευχθεί ένας από τους πρωταρχικούς στόχους της διοίκησης για την εμφάνιση θετικών ταμειακών ροών, οι οποίες έχουν ως αποτέλεσμα τη μείωση των δανείων της εταιρίας με πρόσθετη συνέπεια την μείωση των χρηματοοικονομικών της εξόδων.

Παράλληλα, η εταιρία εξακολουθεί να δίνει προτεραιότητα στην συμμετοχή της σε νέους διαγωνισμούς που προκηρύσσονται, με τα αποτελέσματα της προσπάθειας αυτής να είναι θετικά, καθώς οι αναθέσεις και οι συμβατοποιήσεις διατηρούνται σε πολύ καλά επίπεδα.

Ως εκ τούτου η διοίκηση της εταιρίας εμφανίζεται να είναι απολύτως αισιόδοξη για την επίτευξη όλων των πρωταρχικών της στόχων, οι οποίοι με βάση και το Business Plan είναι: α) η βελτίωση της ρευστότητας με θετικές ταμειακές ροές, β) η διατήρηση και η αύξηση του κύκλου εργασιών με κερδοφόρα λειτουργικά αποτελέσματα, γ) ο εξορθολογισμός του τρόπου λειτουργίας της εταιρίας που οδηγεί σε αποτελεσματική διαχείριση του κόστους δ) η έμφαση στην ενίσχυση των ιδίων κεφαλαίων της ε) και γενικά ο εξορθολογισμός του ισολογισμού της.

Υπενθυμίζεται ότι η έκτακτη γενική συνέλευση της εταιρίας στις 30/11/2013 αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 367.380 ευρώ, με την καταβολή μετρητών και την έκδοση 612.300 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, ονομαστικής αξίας 0,60 ευρώ εκάστη, στην τιμή διάθεσης του 1,30 ευρώ εκάστη και με αναλογία έκδοσης 1 νέα μετοχή για κάθε 12 παλιές. Στόχευση της διοίκησης της εταιρίας είναι η αύξηση του κεφαλαίου να έχει ολοκληρωθεί εντός του τρέχοντος έτους τηρώντας τις εκ του νόμου διαδικασίες και προθεσμίες.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v