Ευρωσύμβουλοι: Στις 10/12 η αποκοπή του δικαιώματος

Στις 10/12 ορίστηκε η ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης για τη μετοχή της Ευρωσύμβουλοι. Από 16/12 έβς 30/12 η περίοδος άσκησης του δικαιώματος προτίμησης.

Ευρωσύμβουλοι: Στις 10/12 η αποκοπή του δικαιώματος

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Ευρωσύμβουλοι στις 30.11.2013 αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας (εφεξής η «αύξηση») κατά 367.380,00€ με την καταβολή μετρητών και την έκδοση 612.300 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών (εφεξής «οι νέες μετοχές»), με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, ονομαστικής αξίας εξήντα λεπτών του ευρώ (0,60€) εκάστη, στην τιμή διάθεσης του ενός ευρώ και τριάντα λεπτών του ευρώ (1,30€) εκάστη (εφεξής η «τιμή διάθεσης») και με αναλογία έκδοσης μίας (1) νέας μετοχής για κάθε δώδεκα (12) παλιές.

Η διαφορά μεταξύ της τιμής έκδοσης & της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής, συνολικού ύψους 428.610,00€ θα αχθεί, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, σε πίστωση του λογαριασμού «Αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

Μετά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και σε περίπτωση που αυτή καλυφθεί πλήρως, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο θα ανέρχεται σε 4.775.940,00€ διαιρούμενο σε 7.959.900 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εξήντα λεπτών του ευρώ (0,60€) εκάστη. Σε περίπτωση που η αύξηση καλυφθεί πλήρως, τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα της έκδοσης αναμένεται να ανέλθουν μέχρι του ποσού των 795.990,00€.

Την 4.12.2013 καταχωρήθηκαν στο Γ.Ε.Μ.Η. η αριθμ. Κ2 -7194/4.12.2013 και η Κ2 -7194 δις - 4.12.2013 αποφάσεις του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας με τις οποίες εγκρίθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών.

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην παρούσα αύξηση με καταβολή μετρητών ορίζεται η 10.12.2013. Από την ίδια ημερομηνία (εφεξής η «Ημερομηνία Αποκοπής»), οι μετοχές της Εταιρίας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην εν λόγω αύξηση και η τιμή εκκίνησης των μετοχών της εταιρίας στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χ.Α., σε συνδυασμό με την υπ' αριθμό 26 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Χ.Α., όπως ισχύει.

Δικαιούχοι των δικαιωμάτων προτίμησης είναι οι μέτοχοι οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της 12.12.2013 για την εν λόγω εισηγμένη εταιρία.

Σύμφωνα με την απόφαση της από 30.11.2013 Έκτακτης Γ.Σ. των μετόχων της εταιρίας, η τιμή διάθεσης των νεοεκδιδόμενων μετοχών δύναται να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού του Χ.Α.

Η περίοδος άσκησης του δικαιώματος προτίμησης ορίζεται από την 16.12.2013 μέχρι την 30 12.2013.

Η έναρξη διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων στο ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Αθηνών συμπίπτει με την έναρξη της περιόδου άσκησης τους.

Επισημαίνεται, ότι η διαπραγμάτευση των δικαιωμάτων δεν θα είναι δυνατή τις τελευταίες τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες πριν από τη λήξη άσκησής τους. Ως λήξη της διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων στο ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Αθηνών ορίζεται η λήξη της συνεδρίασης της 19.12.2013.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v