Ευρωσύμβουλοι: Το χρονοδιάγραμμα της ΑΜΚ

Στη διάθεση του Ενημερωτικού Δελτίου για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας, καθώς και το χρονοδιάγραμμα αυτής έδωσε στη δημοσιότητα η εταιρία Ευρωσύμβουλοι.

Ευρωσύμβουλοι: Το χρονοδιάγραμμα της ΑΜΚ

Η εταιρία Ευρωσύμβουλοι ανακοινώνει ότι θέτει από τις 09/12/2013 στη διάθεση του επενδυτικού κοινού, Πληροφοριακό Σημείωμα, κατόπιν αδείας η οποία της χορηγήθηκε στις 5/12/2013 από το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την διενέργεια δημόσιας προσφοράς μέσω της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων και την εισαγωγή των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, όπως αποφάσισε η από 30/11/2013 έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της.

Σημειώνεται ότι η ως άνω Γ.Σ. αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά 367.380 ευρώ με την καταβολή μετρητών και την έκδοση 612.300 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, ονομαστικής αξίας 0,60 ευρώ εκάστη, στην τιμή διάθεσης του 1,30 ευρώ εκάστη και με αναλογία έκδοσης 1 νέας μετοχής για κάθε 12 παλιές.

Η διαφορά μεταξύ της τιμής έκδοσης και της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής, συνολικού ύψους 428.610 ευρώ θα αχθεί, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, σε πίστωση του λογαριασμού «Αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

Μετά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και σε περίπτωση που αυτή καλυφθεί πλήρως, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο θα ανέρχεται σε 4.775.940 ευρώ, διαιρούμενο σε 7.959.900 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,60 ευρώ εκάστη. Σε περίπτωση που η αύξηση καλυφθεί πλήρως, τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα της έκδοσης αναμένεται να ανέλθουν μέχρι του ποσού των 795.990 ευρώ.

Σύμφωνα με την απόφαση της ως άνω έκτακτης Γ.Σ., η τιμή διάθεσης των νεοεκδιδόμενων μετοχών δύναται να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού του Χ.Α. Η Γ.Σ. επίσης αποφάσισε ότι δικαίωμα προεγγραφής για την απόκτηση αδιάθετων νέων μετοχών, δίχως περιορισμό, έχουν οι δικαιούχοι μέτοχοι και τα πρόσωπα που θα αποκτήσουν δικαιώματα προτίμησης κατά τη διαπραγμάτευσή τους στο Χ.Α.

Προϋπόθεση για την άσκηση του δικαιώματος προεγγραφής είναι η πλήρης άσκηση του δικαιώματος προτίμησης. Οι σχετικές λεπτομέρειες και πληροφορίες τόσο για την διαδικασία εγγραφής και άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης από τους επενδυτές, αναφορικά με την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου όσο και για το δικαίωμα προεγγραφής, περιέχονται στο δημοσιευμένο Πληροφοριακό Σημείωμα της εταιρίας.

Το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα της αύξησης, έχει ως ακολούθως:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΓΕΓΟΝΟΣ

5/12/2013

Παροχή αδείας από το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για τη διενέργεια της Δημόσιας Προσφοράς

6/12/2013

Έγκριση από το Χ.Α. για την αποκοπή και έναρξη διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων προτίμησης

6/12/2013

Δημοσίευση στο Η.Δ.Τ. του Χ.Α. για την αποκοπή του δικαιώματος, έναρξη και λήξη διαπραγμάτευσης και άσκησης δικαιωμάτων

9/12/2013

Δημοσίευση της ανακοίνωσης για τη διάθεση του Πληροφοριακού Σημειώματος

9/12/2013

Δημοσίευση Πληροφοριακού Σημειώματος (Ιστοσελίδες Χρηματιστηρίου Αθηνών, Εκδότριας, Συμβούλου Έκδοσης)

10/12/2013

Αποκοπή δικαιωμάτων προτίμησης

12/12/2013

Ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου (RECORD DATE)

16/12/2013

Έναρξη Διαπραγμάτευσης και άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης

19/12/2013

Λήξη διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων στο Χ.Α.

30/12/2013

Λήξη περιόδου άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης

31/12/2013

Ανακοίνωση για την κάλυψη της ΑΜΚ, Διάθεση Αδιάθετων μετοχών και πιστοποίηση από το Δ.Σ.

 

Σημειώνεται ότι το παραπάνω χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από αστάθμητους παράγοντες και ενδέχεται να μεταβληθεί. Για τη διαδικασία αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής του, θα υπάρξουν σχετικές ανακοινώσεις ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού όπως προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία.

Το Πληροφοριακό Σημείωμα της Ευρωσύμβουλοι Α.Ε. κατόπιν της αδείας η οποία της χορηγήθηκε στις 5/12/2013 από το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την διενέργεια δημόσιας προσφοράς μέσω της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου, θα είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό από την 09/12/2013 σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα της Εταιρίας www.euroconsultants.gr , από την ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών www.ase.gr , καθώς και από την ιστοσελίδα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς www.hcmc.gr , σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 2 του Ν. 3401/2005, όπως ισχύει.

Επίσης, το Πληροφοριακό Σημείωμα θα είναι διαθέσιμο δωρεάν στο επενδυτικό κοινό και σε έντυπη μορφή, εφόσον ζητηθεί, στα γραφεία της εταιρίας, οδός Αντώνη Τρίτση 21, T.K. 57001 Πυλαία Θεσσαλονίκης όπως επίσης και από τα στα γραφεία του Συμβούλου Έκδοσης «MERIT ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.» οδός Γ. Σουρή 3, 105 57 Αθήνα. Τέλος θα είναι διαθέσιμο και στην ιστοσελίδα του www.merit.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. Μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων, υπεύθυνος κ. Α. Αποστολίδης (τηλ. 2310 804000 και 2310 804077) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v