Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

AS Company: Από 17/2 στο Χ.Α. οι δωρεάν μετοχές

Στις 17 Φεβρουαρίου θα ξεκινήσει η διαπραγμάτευση στο Χ.Α. των 4.375.340 δωρεάν νέων μετοχών της AS Company που εκδόθηκαν στο πλαίσιο της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της.

AS Company: Από 17/2 στο Χ.Α. οι δωρεάν μετοχές

Η AS Company ενημερώνει ότι η διαπραγμάτευση των 4.375.340 δωρεάν μετοχών που εκδόθηκαν στο πλαίσιο της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. από τις 17 Φεβρουαρίου.

Έτσι, από την ίδια ημερομηνία, το σύνολο των μετοχών της εταιρίας που είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. θα ανέρχεται σε 26.252.040 μετοχές, ενώ η τιμή εκκίνησής τους θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών και την υπ' αριθ. 26 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α. όπως ισχύει, και οι νέες μετοχές θα είναι πιστωμένες στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξίων των Μετόχων στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ).

Υπενθυμίζεται ότι η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, που πραγματοποιήθηκε στις 27/12/2013, αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της:

α) με συμψηφισμό αφορολόγητου αποθεματικού από κέρδη πώλησης συμμετοχών και χρεογράφων ύψους 27.211,74 € με ισόποσο μέρος ζημιών από υποτίμηση συμμετοχών και χρεογράφων,

β) με κεφαλαιοποίηση αφορολόγητου αποθεματικού από απαλλασσόμενα της φορολογίας έσοδα, ποσού 74.323,20 €, και υπαγωγή του σε φορολόγηση με βάση το άρθρο 72 παρ. 11 του Ν. 4172/2013,

γ) με κεφαλαιοποίηση έκτακτων αποθεματικών που προέρχονται από φορολογηθέντα κέρδη προηγούμενων χρήσεων, ήτοι των ετών 1999 και 2000, με εξάντληση φορολογικής υποχρέωσης, ποσού 719.002,20 € με υπαγωγή του σε φορολόγηση κατά τις διατάξεις του ν. 4110/2013 και

δ) με κεφαλαιοποίηση κερδών εις νέον, ποσού 1.058.169,45 € με φορολόγηση του ως άνω ποσού, κατά τις διατάξεις του ν. 4110/2013.

Από το συνολικό προς κεφαλαιοποίηση ποσό -κατά τα ανωτέρω- ύψους 1.851.494,85 €, μετά την αφαίρεση του αναλογούντος φόρου, προκύπτει καθαρό προς κεφαλαιοποίηση ποσό 1.662.629,20 €. Κατόπιν αυτού, αποφασίστηκε ομόφωνα η έκδοση 4.375.340 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,38 € έκαστη, οι οποίες θα διατεθούν δωρεάν προς τους μετόχους, με αναλογία 2 νέες προς 10 παλαιές μετοχές.

Κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των 9.975.775,20 €, διαιρούμενο σε 26.252.040 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,38 ευρώ εκάστη.

Την 24-01-2014 καταχωρήθηκε στο ΓΕ.ΜΗ. με κωδικό αριθμό καταχώρισης 150793 η με αριθ. Κ2-156/24-1-2014 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (ΑΔΑ: ΒΙΨΕΦ-ΩΤ0), με την οποία εγκρίθηκε η ανωτέρω απόφαση περί αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου, καθώς επίσης και η τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.

To Χ.Α. στη Συνεδρίαση της 04/02/2014 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο των ανωτέρω 4.375.340 νέων δωρεάν κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,38 ευρώ εκάστη, που προέκυψαν από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.

Με απόφαση της εταιρίας, ορίζονται τα εξής: α) ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με διανομή δωρεάν μετοχών, καθώς και της προσωρινής παύσης διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρίας προκειμένου να ολοκληρωθεί η αντικατάστασή τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα ανωτέρω, ορίζεται η 10/02/2014 και β) δικαιούχοι των παραπάνω εταιρικών πράξεων είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της 12/02/2014 για την εν λόγω εισηγμένη εταιρία.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v