Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Mermeren: Στα €0,47 το μεικτό μέρισμα

Το ποσό που θα καταβληθεί ανέρχεται σε 0,47 Ευρώ ανά μετοχή (μικτό), ενώ μετά την παρακράτηση φόρου σε 0,3917 Ευρώ ανά ΕΛ.ΠΙΣ. Δικαιούχοι είσπραξης του ως άνω ποσού είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Αϋλων Τίτλων της Τρίτης 4 Μαρτίου 2014 (record date).

Mermeren: Στα €0,47 το μεικτό μέρισμα

Η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., με την ιδιότητα του Εκδότη Ελληνικών Πιστοποιητικών (ΕΛ.ΠΙΣ.) για τις μετοχές της εταιρείας Mermeren Kombinat AD Prilep (η Εταιρεία) που εδρεύει στο Prilep της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας (FYROM), ανακοινώνει στους κατόχους ΕΛ.ΠΙΣ. ότι, με απόφαση της από 17 Φεβρουαρίου 2014 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, θα καταβληθούν κέρδη εις νέον πραγματοποιηθέντα μέχρι 31/12/2012.

Το ποσό που θα καταβληθεί ανέρχεται σε 0,47 Ευρώ ανά μετοχή (μικτό), ενώ μετά την παρακράτηση φόρου (σύμφωνα με το άρθρο 59 του Ν. 2396/1996, όπως ισχύει) σε 0,3917 Ευρώ ανά ΕΛ.ΠΙΣ. Δικαιούχοι είσπραξης του ως άνω ποσού είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Αϋλων Τίτλων της Τρίτης 4 Μαρτίου 2014 (record date).

Από την Πέμπτη 27 Φεβρουαρίου 2014, τα ΕΛ.ΠΙΣ. θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα λήψης του παραπάνω ποσού.

Η καταβολή θα πραγματοποιηθεί στις 7 Μαρτίου 2014 από την πληρώτρια τράπεζα ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε., ως ακολούθως: 1. Μέσω των χειριστών στο Σ.Α.Τ., σύμφωνα με την ενότητα 5.5 του Κανονισμού του Χ.Α. και το άρθρο 39 του Κωδικοποιημένου Κανονισμού Λειτουργίας Συστήματος Αΰλων Τίτλων. 2. Μέσω του δικτύου των καταστημάτων της Τράπεζας Πειραιώς, για όσους εκ των κατόχων ΕΛ.ΠΙΣ. έχουν ζητήσει εξαίρεση από το χειριστή τους ή το Κεντρικό Αποθετήριο (η εξαίρεση θα πρέπει να έχει ζητηθεί τουλάχιστον πέντε εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία πληρωμής). 3. Για όσους εκ των κατόχων ΕΛ.ΠΙΣ. δεν καταστεί, για διάφορους λόγους, δυνατή η πίστωση του ποσού μέσω των χειριστών τους, θα είναι δυνατή η είσπραξή του από την Πέμπτη 13 Μαρτίου 2014 μέσω του δικτύου των καταστημάτων της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Η είσπραξη του ποσού για τις παραπάνω 2. και 3. περιπτώσεις πραγματοποιείται με την επίδειξη του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, είτε αυτοπροσώπως είτε με νόμιμα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο των κατόχων.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v