Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

AS Company: Τριπλασιασμός κερδών το 2013

Η AS Company έχει θέσει για το 2014 ως στόχο την αύξηση της κερδοφορίας σε σχέση µε το 2013, µε παράλληλη διατήρηση της υψηλής ρευστότητας. Tι εκτιμά η διοίκηση της εισηγμένης.

AS Company: Τριπλασιασμός κερδών το 2013

Διατήρηση κύκλου εργασιών (με διεύρυνση μεριδίων στην εγχώρια αγορά) σημείωσε πέρυσι η AS Company, καθώς οι πωλήσεις της αυξήθηκαν οριακά από τα 16,8 στα 16,96 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) βελτιώθηκαν από τις 673 χιλ. στο 1,287 εκατ. ευρώ, τα προ φόρων κέρδη τριπλασιάστηκαν (από τις 300 στις 912 χιλ. ευρώ) και τα καθαρά κέρδη ανέβηκαν από τις 213 στις 437 χιλ. ευρώ.

Να σημειωθεί επίσης ότι στις 31/12/2013 ενώ ο συνολικός τραπεζικός δανεισμός κυμαινόταν στα 2,9 εκατ. ευρώ, στο ταμείο της εισηγμένης υπήρχαν 4,63 εκατ. ευρώ, ενώ παράλληλα υπήρχαν και επενδύσεις χαρτοφυλακίου (κυρίως ομόλογα ΟΤΕ, ΕΛΠΕ και ξένων εταιρειών) της τάξεως του 1,85 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τη διοίκηση της εισηγμένης, «το 2014 αναµένεται να αποτελέσει κρίσιµη χρονιά για την ελληνική οικονοµία, καθώς αναµένουµε τα πρώτα σηµάδια υποχώρησης της ύφεσης. Συγκεκριµένα, σε συνέχεια της επιτυχούς ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών και της επίτευξης πρωτογενούς πλεονάσµατος το 2013, η ελληνική οικονοµία αναµένεται να εισέλθει σε φάση ελαφράς ανάκαµψης το β' εξάµηνο του έτους.

Στο ανωτέρω πλαίσιο, η διοίκηση της εταιρίας εκτιµά ότι ο δείκτης του όγκου κύκλου εργασιών του λιανικού εµπορίου για το 2014 δεν θα σηµειώσει περαιτέρω µείωση.

Ωστόσο, µε την ανεργία να παραµένει σε υψηλά επίπεδα και τη σχετική αβεβαιότητα στο µακροοικονοµικό περιβάλλον της χώρας να συνεχίζει να υφίσταται, η εταιρία έχει προετοιµασθεί κατάλληλα να προβεί στις αναγκαίες τροποποιήσεις στη στρατηγική της, εάν αυτό απαιτηθεί από το ευµετάβλητο και ρευστό οικονοµικό περιβάλλον».

Σε ό,τι αφορά την πορεία των µεγεθών της εταιρίας, η διοίκηση εκτιµά πως «είναι εφικτό να επιτευχθούν πωλήσεις υψηλότερες από τις αντίστοιχες του 2013 – µε την προϋπόθεση της διατήρησης των εξαγωγών στα περσινά επίπεδα, στις οποίες έχει δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα τα τελευταία χρόνια. Παράλληλα, καθώς η διαχείριση του κινδύνου των επισφαλειών θα συνεχίσει να αποτελεί αντικείµενο υψηλής προτεραιότητας, η εταιρία θα συνεχίσει να αξιολογεί σε συνεχή βάση τα πιστωτικά όρια των πελατών της».

Η διατήρηση της επαρκούς ρευστότητας θα εξακολουθήσει να είναι βασική προτεραιότητα της διοίκησης και τη νέα χρονιά, λόγω των πλεονεκτηµάτων που εξασφαλίζει.

Η εισηγμένη έχει θέσει για το 2014 ως στόχο την αύξηση της κερδοφορίας σε σχέση µε το 2013, µε παράλληλη διατήρηση της υψηλής ρευστότητας. Αναλυτικά, αυτό το πλαίσιο θα επιτευχθεί µέσω:

• Της διατήρησης των εξαγωγών στα επίπεδα του 2013. Ο εξαγωγικός προσανατολισµός εξακολουθεί να είναι βασική επιδίωξη της διοίκησης και εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο ανάπτυξης της επιχείρησης εκτός Ελλάδας.

• Της διατήρησης των λειτουργικών εξόδων ως ποσοστού επί του κύκλου εργασιών στα επίπεδα του 2013.

• Της παραγωγής branded προϊόντων µε την επωνυµία της AS. Η ανάπτυξη των εν λόγω κωδικών θα συµβάλει στη βελτίωση του συντελεστή µικτού κέρδους, µε ταυτόχρονη ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των τιµών ραφιού για τον τελικό καταναλωτή.

• Της αποτελεσµατικής εκµετάλλευσης της υπάρχουσας υποδοµής για την ανάληψη της διανοµής παιχνιδιών ξένων οίκων στην Ελλάδα, οι οποίοι αναζητούν συνεργασία µε φερέγγυες εταιρίες του κλάδου.

• Της αύξησης των πωλήσεων στον κλάδο του παιδικού ρούχου µε σηµαντική αναβάθµιση και διεύρυνση του προϊοντικού χαρτοφυλακίου.

• Της έµφασης σε νέες στρατηγικές marketing που περιλαµβάνουν την παρουσία στα Social Media γενικού ενδιαφέροντος γύρω από το παιδί και προσέλκυση κοινού µε ενίσχυση προβολής κατηγοριών και προϊόντων.

Στέφανος Kοτζαμάνης [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v